12.07.2008

ငရဲသားလားနတ္သားလားငရဲသားလား နတ္သားလား (ပညာေက်ာ္)ဗုဒၶဘာသာတြင္ "ပုညသမၸတၱိ ံ" ဟုဆိုေသာ ျပဳလုပ္ျပီးေသာ ကုသိုလ္က ျပန္လည္ အက်ိဳး ေပးသည္ဟု နားလည ္ႀကပါသည္။ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုတြင္ သတၱဝါတို ့ က်င္လည္ရျခင္းမွာ ထို မိမ ိျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု အဘိဓမၼာတြင္ ဆိုထားပါသည္။

သံုးဆယ့္တစ္ဘံုတြင္ ( ျဗဟၼာဘံု၊ နတ္ဘံု၊ လူ ့ဘံု၊ အပါယ္ဘံု )ဆိုျပီး ေလးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ကုသိုလ္ျပဳသူတို ့ အဖို႕ သြားရာ ဘံုသံုးဘံုရွိပါသည္။ အပါယ္ဘံုတစ္ဘံုသာ မေကာင္းမႈ ျပဳသူတို ့အတြက္ သြားရာလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ျဗဟၼာ ဘံု(၂၀)၊ နတ္ဘံု(၆)ဘံု၊ လူ ့ဘံု(၁)ဘံုကို သုဂတိဘံုဟု ေခၚျခင္းမွာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္၏အေထာက္ အပ့့ံကို ရေသာဘုံ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အပါယ္ေလးဘံုမွာ ဒုစရိုက္ မေကာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းေႀကာင့္မေကာင္းမႈကို ခံစားရသူတို ့၏ ဘံုဌာနသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုတြင္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ ျပဳသူတို ့ သြားရာ ဘံု (၂၇)ဘံုရွိျပီး၊ မေကာင္းမႈ ျပဳသူတို ့ သြားရာဘံုမွာ (၄)ဘံုသာ ရွိသျဖင့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ အပါယ္ကို သြားသူမွာ နည္းပါးသည္ ဟုထင္ျမင္ ယူဆတတ္ ႀကပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားက" နခသိက" သုတ္ေတာ္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကိုမိန္ ့မွာပံုမွာ "ခ်စ္သားတို ့ ငါဘုရား၏ လက္သည္း ေပၚတြင္ရွိေသာ ေျမမူန္ ့ႏွင့္ မဟာပထဝီ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ရွိေသာ ေျမမူန္ ့ ဘယ္ဟာက မ်ားပါသလဲ" ဟု မိန္ ့ရာ ရဟန္းမ်ားက ေျမႀကီးေပၚတြင္ ရွိေသာ ေျမမူန္ ့မွာအလြန္ပင္ မ်ားလွပါသည္ဟု ေျဖႀကေလသည္။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားက ခ်စ္သားတို ့ ထို ့အတူ လူ ့ဘဝကို ရျပီးမွ အပါယ္ဘံုေရာက္ေသာ သူမ်ားမွာ မဟာပထဝီ
ေျမႀကီးေလာက္ မ်ားျပီး၊ ျဗဟၼာနတ္လူစေသာ ဘဝကိုရေသာ သူမွာ လက္သည္းခြံ ့ေပၚတြင္ ရွိေသာ ေျမမူန္ ့ေလာက္သာ ရွိပါသည္။ ဟုမိန္ ့ေတာ္မူေလ၏။

ယေန ့ကမၻာေပၚတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္တြင္ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲႀကပ္တည္း စြာ ေနထိုင္ေန ရေသာ ႏိုင္ငံကို ငရဲ အပါယ္ဘံုဟု သမုတ္ႀကျပီး၊ ဒီိမိုကေရစီ က်င့္သံုးျပီး ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ိုနတ္ျပည္ဟု တင္စား ေခၚေဝၚႀကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို္ ေလာကနတ္ျပည္ အစစ္ဟု ေခၚ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ နတ္ျပည္ကို ေရာက္ေသာ သူမ်ားတြင္ မိမိတို ့၏ ကုသိုလ္ အေႀကာင္းအရ နတ္ျပည္ေျခာက္ ထပ္တြင္ မိမိႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာ ဘံု၌ စံစားရပါသည္။ ဘယ္လူမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါေစ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္က ထိုေကာင္းမႈ ့ႏွင့္ ေလွ်ာ္ေသာ နတ္ဘံုကို ေရာက္ရွိခံစားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုေႀကာင့္ နတ္ျပည္သည္ ဘာသာ ေပါင္းစံု လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို ့၏ ခိုလံုရာဌာနႀကီးဟုပင္ ဆိုနိုင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ နတ္ျပည္တြင္ ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ ကို ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာ့ မရွိေတာ့ပါ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ကမၻာေပၚရွိ ဘယ္ႏိုင္ငံသား ဘယ္လူမ်ိဳးမဆိုေနထိုင္ႀကသည္။ သို ့ေသာ္ ေရာက္လာ ႀကသည့္ပံု သေဘာကို မူတည္ျပီး ေရာက္လာပံုျခင္း မတူညီႀကတာ ေတာ့ရွိသည္။ ဘယ္သို ့ပင္ ျဖစ္ေစ အေမရိကန္ကို ေရာက္လာလွ်င္ အေမရိကအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ လူ ့အခြင့္အေရးကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိႀကသည္။ အေမရိကန္ တြင္ ဆင္းရဲသား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ လူတန္းစားဟူသည္မရွိ။ ဆင္းရဲသူႏွင့္ ခ်မ္းသာသူကို အျမင္သေဘာျဖင့္ ႀကည့္ကမသိႏိုင္။ ဆင္းရဲသားသာ သံုးေဆာင္ႏိုင္သည့္ အသံုး အေဆာင္ အစားအစာဟူကား မရွိိ သူေဌး ဆင္းရဲတန္းတူသံုးေဆာင္စားသံုးႏိုင္သည္။ခ်မ္းသာသူနဲ႕ ဆင္းရဲသူမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈသာ ကြာပါသည္။

အေမရိကတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နည္းအမ်ိုးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္လာႀကသည့္ ျမန္မာ အေမရိကန္မ်ားမွာ သန္းခ်ီ ရွိေန ပါသည္။ဘယ္လိုဘဲ ေရာက္လာ ေရာက္လာ အားလံုးမွာ အာဏာရွင္ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျပီး နတ္ျပည္ႏွင့္ တူေသာ ေခတ္မွိီ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး ျဖစ္သည့္ နတ္ျပည္ႏိုင္ငံတြင္ ခိုလံုေနႀကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ နတ္တို ့သည္ နတ္ျပည္၌ ကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ခြင့္ မရသလို အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈကိုလည္း က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိပါ။

အေမရိကန္တြင္ ကမၻာကို ရင္ေဘာင္တန္း ႀကည့္ရႈနိုင္သည့္ ေခတ္မွိီအတတ္ ပညာမ်ားစြာ တို ့ကို ေလ့လာျပီး အေမရိကတို ့ က်င့္သံုးေသာ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တသည့္ လူမႈ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပညာမ်ားကို ေလ့ လာသင့္သည္။ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အျပဳ အမူမ်ိဳးကို မက်င့္သံုးသင့္။

ကမၻာ ့အဆင့္အတန္းမွိီေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ေနလွ်င္ ကမၻာ့ အဆင့္အတန္းမွိီစြာ ေနရမည္။ ထိုေႀကာင့္ မဃေဒဝ လကၤာတြင္"အိပ္စားကာမ၊ ထိုသံုးဝကား၊ လူႏွင့္တိရိတ္၊ တူညီဘိလည္း အသိပညာ လူကသာ၏" ဟု ေရးဖြဲ ့ထားပါသည္။ လူသည္တိရိ စၦာန္ထက္ အသိပညာ သာေသာေႀကာင့္ တိရိ စၦာန္ကို လိုရာသံုး ခိုင္းစားႏိုင္သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ အထက္တန္းက်လိုလွ်င္ အထက္တန္းအက်င့္ကို က်င့္ျပီး ေအာက္တန္းက်ေသာ ေျပာဆို လုပ္ရပ္ မ်ားကို ေရွာင္ရွားႀကရမည္။

နတ္ျပည္တြင္ ေနျပီး ငရဲသားတို ့၏ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူတို႕မွာ ေလာကကို ဆန္႕ က်င္သူသာ ျဖစ္သျဖင့္ ေလာကကေပးေသာ ဒဏ္ကို ခံရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေက်ာ္

No comments:

Post a Comment