3.13.2012

ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း
Hanthawady U Win Tin Foundation
ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ သတင္းစာ ဆရာေမာင္၀ံသ၊ ဦးေက်ာ္ေအာင္ (ေက်ာ္ထက္ေအာင္-ေရႊျပည္တန္)တုိ႔ ၈.၁.၂၀၁၂ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ ၃၂၊ စိန္ျခယ္လမ္း၊ တာေမြေနအိမ္၌လည္းေကာင္း ၈.၃.၂၀၁၂ (ၾကာသာပေတးေန႔) တြင္ အရိယာ မဂၢင္လမ္း၊ေက်ာက္ကုန္းေနအိမ္၌လည္းေကာင္းေတြ႕ဆုံ တိုင္ပင္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
ဆရာႀကီးဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၏မြန္ျမတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ဘ၀တူ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွည္ သျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၁။ ၁၁.၁၂.၂၀၁၁ နန္းယုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပဏာမဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒး ရွင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး (ယာယီ)အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေတာ္သူ မ်ားျဖင့္ -
(က) နာယကအဖြဲ႕၊
(ခ) လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕(အလုပ္အဖဲြ႕)
(ဂ) လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳေရးအဖြဲ႕ ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းရန္၊
၂။ ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ ရန္ပုံေငြကို-
(က) ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္၏ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တုိ႔မွ ရရွိသည့္၀င္ေငြ
(ခ) ျပည္တြင္းျပည္ပေစတနာရွင္တစ္ဦးခ်င္းထံမွ လစဥ္ပုံမွန္လွဴဒါန္းေငြ
(ဂ) ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တစ္လုံးတခဲတည္းလွဴဒါန္းေငြ
(ဃ) ရန္ပုံေငြပြဲမ်ားအပါအ၀င္အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းမွရရွိသည့္ရန္ပုံေငြတုိ႔ျဖင့္ စုေဆာင္း ထူေထာင္ရန္၊
၃။ ရန္ပုံေငြစုေဆာင္းေကာက္ခံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး (ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ေရး) တုိ႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ႏုိင္ငံအလုိက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသ အလုိက္ ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႕ခြဲမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ တာ၀န္သတ္မွတ္ေပးရန္၊
၄။ ေဖာင္ေဒးရွင္း မတည္ေငြအျဖစ္ က်ပ္ေငြ သိန္း(၁၀၀) သတ္မွတ္လ်ာထားရန္၊
၅။ ရန္ပုံေငြစုေဆာင္းရရွိေငြ သိန္း၁၀၀ မျပည့္မီေသးသည့္တုိင္ ရရွိၿပီးသည့္ ရန္ပုံေငြထဲမွ မတည္ေငြရင္း အတြက္ စုေဆာင္းျဖည့္တင္းရင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္၊
၆။ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတုိင္းျပဳလုပ္သြားရန္၊
(က) လက္ရွိအက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
(ခ) အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏မိသားစုမ်ား
(ဂ) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ယင္းတို႕အနက္မွ အမွန္တကယ္
လုိအပ္သူမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဦးစားေပး ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။

(ဃ) စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအနက္က်န္းမာေရးအတြက္အမွန္တကယ္ေထာက္ပံ့ ရန္ လိုအပ္သူမ်ား။
(င) စာနယ္ဇင္းသမားမိသားစုမ်ားအနက္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္သူမ်ား စသူတုိ႔ အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္၊
(စ) ဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၏ ဆႏၵအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ေဖာင္ေဒးရွင္း လုပ္ ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ (အလုပ္အဖြဲ႕) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း အျခား လိုအပ္ မည့္ ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားရန္၊
၇။ ေဖာင္ေဒးရွင္း အမွတ္တံဆိပ္(LOGO)ႏွင့္ အလွဴေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊

ဖြဲ႕စည္းျခင္း
၈။ ဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ၈၊ ၁၊ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၈.၃.၂၀၁၂ ေန႔ ညိွ႕ႏႈိင္းခ်က္ အရ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္။

(က) နာယကအဖြဲ႕
၁။ ဒဂုန္တာရာ
၂။ သခင္သိန္းေမာင္(၀ါးခယ္မ)
၃။ ဦးေသာ္(ေၾကးမုံ)
၄။ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္

(ခ) အလုပ္အဖြဲ႕
၁။ ဦးအုန္းထြန္း (ဘ႑ာထိန္း) ၀၁ ၅၇၈၀၂၇
၂။ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ ၀၁ ၆၄၆၂၄၄
၃။ ဦးသာဘန္း ၀၁ ၅၀၃၉၆၄
၄။ ဦးမုိးသူ ၀၁ ၃၇၆၄၃၅
၅။ ေမာင္၀ံသ (ဘ႑ာထိန္း) ၀၁ ၃၇၃၂၁၀ ၊ ၀၉၅၀၄၀၉၉၄
၆။ ဦးကိုကိုႀကီး (ဟန္ေဂရီ) ၀၉၅၁၆၂၄၃၇
၇။ ဦးေက်ာ္ေအာင္(ေရႊျပည္တန္) ၂၀၀၂၇၆၊ ၇၀၃၂၂၀၊ ၀၉၇၃၁၂၄၂၂၂
၈။ ဦးစိန္ေရႊ ၀၉၅၁၄၈၃၄၂
၉။ ဦးမ်ဳိးျမင့္ညိမ္း ၀၉၅၀၀၉၉၂၁
၁၀။ ဦးျမင့္လြင္(စုိးအုပ္) ၀၁ ၂၄၂၅၃၁
၁၁။ ဦးေအာင္သိန္း (ဥပေဒ အတိုင္ပင္ခံ) ၀၉၅၁၃၈၄၇၃
၁၂။ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း ၀၉၅၀၂၄၀၅၆
၁၃။ ဦးေဇာ္မင္းေက်ာ္ ၀၉၅၀၇၉၆ရ၈
၁၄။ ဦးေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ ၀၉၅၀၅၃၃၅၅
၁၅။ ဦးေမာင္ေမာင္ႏုိင္ ၀၉၅၁၂၈၈၈၆၊၀၉၇၃၁၈၈၈၆

(ဂ) လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕
၁။ ဦးအုန္းႀကိဳင္ ၀၉၄၃၀၂၇၃၇၆
၂။ ဦးသိန္းတန္ ၀၁ ၂၂၄၃၂၈
၃။ ဖ်ာပုံနီလုံဦး ၀၁ ၇၂၆၉၆၃
၄။ ဦးေန၀င္း(ေန၀င္းစံ) ၅၈၄၁၁၃
၅။ ဦးစိုးျမင့္ ၀၉၇၃၀၃၈၀၉၅
၆။ ဦးရဲထြဋ္ ၀၉၅၀၇၈၁၉၃
၇။ ေညာင္ဦးဖုိးခ်ဳိ ၀၁ ၅၄၅၃၂၃
၈။ ဦးစုိးညြန္႔(ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ) ၀၁ ၅၄၂၇၁၉ / ၀၁ ၅၄၂၇၂၀ /၀၉၅၀၁၃၆၂၃
၉။ ဦးေအာင္ထုိက္(စိတ္တုိင္းက်) ၅၃၅၅၆၄
၁၀။ ဦးမိုး၀င္း ၀၁ ၂၀၉၀၁၇
၁၂။ ကုိဖုန္း ၀၉၄၃၁၃၁၉၆၆
၁၃။ ညီပုေလး(မႏၲေလး) ၀၂ ၃၉၇၁၇ / ၀၂ ၆၀၁၃၆
၁၄။ ညီေစမင္း(မႏၲေလး) ၀၂ ၃၉၇၁၇
၁၅။ ဦးဆန္နီ ၀၉၅၀၁၅၁၈၅
၁၆။ ဦးသက္စိန္(ျဖဴး)

အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လုပ္အားေပးႏိုင္သူမ်ားျဖင့္ လိုအပ္သလို ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္
အလုပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ ဦးအုန္းထြန္းႏွင့္ေမာင္၀ံသတုိ႔က ဘ႑ာထိန္းမ်ား အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ ရန္၊ ေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ပံုေငြမ်ားကို ၄င္းပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦး၏ အမည္ျဖင့္ ဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္၊ ဦးေက်ာ္ေအာင္ (ေရႊျပည္တန္)က လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး (coordinator) အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဦးေအာင္သိန္းက ဥပေဒ အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သူတစ္ဦးအား စာရင္းစစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က တိုက္တြန္း အႀကံေပးသည့္အတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားပါမည္။

ရက္စြဲ ၁၂.၃.၂၀၁၂ မတ္လ

8.12.2011

၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Photobucket
Photobucket

7.28.2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့သမီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က တုိင္းရင္းသားညီအကုိမ်ားမွီတင္းေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕မွာ လတ္တေလာ ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ စစ္မီးေတာက္မ်ား ၿငိမ္းေအးသြားေစေရးအတြက္ ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုတဲ့ေစတနာနဲ႔ သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ဒီကေန႔ ေပးပို႔၊ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ အျမန္ဆံုးရပ္ဆုိင္းဖို႔ ၊ ျပသနာ ေတြကိုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာႀကဖို႔ အနဳးအညြတ္တိုက္တြန္းပန္ႀကားထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ရက္စြဲနဲ႔ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဒီအိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ တရား၀င္လမ္းေႀကာင္းက ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ့ ဆက္သြယ္ရန္လမ္းေႀကာင္းမရွိတဲ့အတြက္ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ျပန္ႀကားေရးကပဲ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ရယူေလ့လာေဆာင္ရြက္ႀကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ဦးအုန္းႀကိဳင္

သတင္းႏွင့္ျပန္ႀကားေရးဌာန

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
Photobucket
Photobucket

7.02.2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသစႀတီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂။

ၾသစၾတီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kevin Rudd သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၾသေစၾကီးယား သံအမတ္ႀကီး၏ ေနအိမ္တြင္ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ေန႔လည္ ၂ နာရီ အထိ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သံမတ္ႀကီး Ms. Bronte Moules က ေန႔လည္စာ ျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္လံုးက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
ၾသစႀကီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ ခရီးစဥ္သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က လာေရာက္ခဲ့ေသာ Alexander Downer ၏ ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္း ကိုးႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ မေန႔က ေန႔လည္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ မေတြ႕ဆံုခင္ကလည္း ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္လည္း ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက စီးပြါးေရးဆက္ဆံမႈအတြက္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားေဖၚျပခဲ့ ၾကပါသည္။
Kevin Rudd သည္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြါမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

ရပ္ထားရေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသ စစ္ေရးတင္းမာလာေန

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁။
တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား ရွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိသည့္ အင္အားႀကီးမ်ားေသာ KIA တပ္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရး အေျခအေနအရ ရပ္တန္႔ထားရသည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္မွလာေသာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ မ်ားမွ သတင္းရရွိပါသည္။
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၇ ခုထဲမွ တရုတ္ႏိုင္ငံ Datang ( Yunnan ) United Hydropower Developing ( DUHD ) ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ Lashsa ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ က စီမံကိန္းဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ျမစ္ဆံုေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ယခုအခါ ရပ္ဆိုင္း ထားလိုက္ရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ျမစ္ဆံုေရကာတာကို တရုတ္ႏိုင္ငံမွ China Power Investment ( CPI ) ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Asia World ကုမၸဏီတို႔မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မီဂါဝပ္ ၆၀၀၀ ထြက္ရွိမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးဆံုးခဲ့လွ်င္ ျမန္မာ့ အႀကီးဆံုးႏွင့္ ကမာၻ႕ ၁၅ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အပစ္ရပ္ KIA အဖြဲ႕ကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားသို႔ အခုရက္မ်ားအတြင္း ေစလႊတ္ တင္ပို႔ ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆိုးရြားေနေသာ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ KIA တို႔ၾကား ေျပလည္ေစေရး ႀကိဳးပမ္း အေျဖရွာ ေနမႈအေပၚ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပါလီမန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး ပါလီမန္တို္႔တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ် လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ၇က္မ်ားအတြင္းက တံတား ၂၅ စင္းကို ခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့သလို၊ ျမစ္ႀကီးနား မႏၱေလးသြား ရထားလမ္းမွ ရထားကူး ပိန္ေခ်ာင္း တံတားကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ထပ္မံ ေဖါက္ခြဲခဲ့ရာ ယခုအခါ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ မႏၱေလး ရထားလမ္း ရပ္တန္႔ေနၿပီဟု ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာေၾကာင္း  သတင္းေပးပို႔ခ်က္က ဆိုပါသည္။ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ) 

ဂ်ပန္ပါလီမန္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၂၉။
ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ပါလီမန္ ဒုတိယဥကၠဌ Ms. Makiko Kikuta သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက NLD ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ တနာရီေက်ာ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွီေသာ္လည္း ေဆြ႕ဆံုေဆြးမႈသည္ ရင္ႏွီးမႈကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္အစိရုးၾကားတြင္သာမက ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၾကားတြင္ပါ တည္ေဆာက္ သြားႏိုင္ေရးကို အေလးထားခဲ့သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆိုပါသည္။
ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္စား ဂ်ပန္ငလွ်င္ႏွင့္ ေရးေဘးဒဏ္ ခံစားခဲ့သူမ်ားအတြက္ စာနာ ေထာက္ထားေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ အျခားေဆြးေႏြးသည္ ကိစၥမ်ားကိုမူ ဂ်ပန္ဘက္မွ အမ်ားျပည္သူ သိရန္ ထုတ္ေဖၚေစလိုျခင္း မရွိဟုလည္း ဆိုပါသည္။
Ms.Makiko Kikuta သည္ မေန႔က နံနက္ေစာေစာပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဂ်ပန္အစိုးက ျမန္မာအစိုးရသို႔ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္မွ တဆင့္ လြဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ထိုအစီအစဥ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၅.၈ သန္း တန္ဖိုးရွိ စားေသာက္ကုန္ တန္ခ်ိန္ ၁၇၀၀ ႏွင့္ စားသံုးဆီ ၁၆၂၅ တန္ကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၄၈၉ သန္း တန္ဖိုးရွိ စားေသာက္ကုန္ ၁၀၀၀ တန္ႏွင့္ ပဲ ၄၁၆၄ တန္ကို လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုလွဴဒါန္းပြဲတြင္ Ms. Makiko Kikuta က ယခုလာေရာက္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ဆက္ဆံမႈက႑အသစ္တခု ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႕႔မွ ဌာေန တာဝန္ခံထံ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုအခမ္းအနားကို နယ္စပ္ေဒသေရးရာႏွင့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျပညန္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဌးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
သူမသည္ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ ဒုတိယေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ တို႔ႏွင့္လည္း သီးျခားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
သူမသည္ ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ) 

6.21.2011

ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္ ၂၁ ဇြန္ ၊ ၂၀၁၁ ။
ဥေရာပ သမဂၢ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေရာဘတ္ ကူးပါး (Robert Cooper) ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ ညေနပိုင္းက ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ ႏွစ္နာရီၾကာခန္႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ည ၈နာရီခန္႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေဆြးေႏြြးပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာျပရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
သတင္းေထာက္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရုတ္သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသလားဆိုသည့္ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္ကမွ ဥေရာပ သမဂၢက သူတို႔၏ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို သက္တမ္းတိုးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု သူမအေနျဖင့္ နားလည္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
သူမအေနျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လက္ရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားကို စစ္အုပ္စုက တိုက္ခိုက္ေနေသာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ၿပီး ထိုအၾကပ္ အတည္းမ်ားကို ေျပလည္ရန္မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

အိႏိၵယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခရီးစဥ္ ျမန္မာ တီဗီထုတ္လႊင့္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၁။

အိႏိၵယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး S.M Krishna သည္ ယေန႔ညေန ငါးနာရီက ျမန္မာအစိုးရ ဒုတိယသမၼတ (၁) သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု စစ္အုပ္စု အစိုးရပိုင္ တီဗီၤမွ ယေန႔ညေန ၈နာရီ သတင္းတြင္ ေၾကျငာသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာ့ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵယႏိုင္ငံတို႔ ပိုပို က်ယ္ျပန္႔စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဟု အမည္ မေဖၚလိုသူ ျမန္မာ အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။
ထိုခရီးစဥ္အတြင္း ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တန္ခ်ိန္ ငါးရာဆန္႔မည့္ စပါးသိုေလွာင္ရံုမ်ား၏ တည္ေဆာက္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း အိႏိၵယ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးထံေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု တီဗီသတင္းက ဆိုပါသည္။

6.20.2011

ႀကံ႕ဖြံ႕ အစိုးရ ဒုတိယ သမၼတ ဥေရာပ သမဂၢ ဒုတိယဥကၠဌကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၀ ။
ဥေရာပ သမဂၢရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေရာဘတ္ ကူးပါး (Robert Cooper) ဦးေဆာင္ေသာ သံတမန္ အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ (၁) သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ ယေန႔ ညေန ၄နာရီက ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ အစိုးရ တီဗီက ယေန႔ည ၈နာရီ သတင္းတြင္ ေၾကျငာသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ၏ သံတမန္ Mr. David Lipman လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ မေတြ႕ဆံုခင္ ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း ၂နာရီ ၃၀ က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေၾကျငာသြားခဲ့ပါသည္။ 
ၿပီးခဲေသာ ဧၿပီလက ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈကို တႏွစ္ သက္တမ္းတိုး ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ သေဘာထားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ဥေရာပ သမဂၢ၏ သံတမန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မနက္ျဖန္ညေန ၆ နာရီတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ) 

6.15.2011

တရား၀င္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္(ဘတ္) အသစ္ယေန ့စတင္ လုပ္ေဆာင္ျပီ

Photobucket
ဇြန္လ ၁၅
ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕အနီးရွိ မဟာခ်ိဳင္အလုပ္သမားရံုးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ (ဘတ္)အသစ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းကို စတင္ျပီး၊ ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ၾကီး ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံျခားေရး ဒု၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ျမင့္တို ့သတင္းစာရွင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
မဟာခ်ိဳင္ အလုပ္သမားရံုးတြင္ One Stop Service တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘတ္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းအားလံုး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ခ်လံုခ်ိဳင္းစီရီအြန္ က“ ျမန္မာ ကေမာၻဒီိယားနဲ ့လာအိုနိုင္ငံက တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို ဒီေန ့ကစျပီးေတာ့ လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္း ထိေရာက္ျမန္ဆန္ဖို႕ အတြက္ တစ္ေနရာတည္းမွာ လုပ္ေပးဖို ့အတြက္ ထိုင္းတစ္နိုင္ငံလံုးမွာ စီစဥ္ ထားတယ္၊ တရား၀င္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာဆို သြားသည္။
အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ အပါအ၀င္ ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္သမားေရးရာဌာနက တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မဟာခ်ိဳင္က ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဒု၀န္ၾကီးဦးေမာင္ျမင့္က “ ဘန္ေကာက္က သံရံုးမွာထားတဲ့ ၀န္ထမ္းဟာ က်ေနာ္တို႔ ဆင္းရဲတဲ့ နိုင္ငံနဲ႔ေတာင္ မတူဘူး။ အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာမွာထားတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြထက္ အေရအတြက္ ပိုမ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ လူအင္အား ေငြအင္အားသံုးဖုိ႔ အဆင္သင့္ပါ။ ထိုင္းမွာ အလုပ္သမားေတြ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ သိရွိႏိုင္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ျပင္ဆင္ထားတာ မရွိေပမယ့္ သတင္းမီဒီယာေခတ္မွာ သတင္းေတြမွာ ေတြ႔လာလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ ့ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္မွာပါ။ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔လည္း ကိုယ္တိုင္ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံနိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။
ျမန္မာဒု၀န္ၾကီးက ယမန္ႏွစ္က ဘတ္လုပ္ရာသီတြင္ အခ်ိန္ တစ္လတိုးေပးရန္ ထို္င္းအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ သကဲ့သို ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ရသင့္ရ ထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရရွိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။
မဲေဆာက္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးမိုုးၾကိဳးက“ မဲေဆာက္နဲ႔ တာ့ခ္ရိုင္အတြင္းက အလုပ္သမားေတြက ဒီ(ဘတ္)ကိုလုပ္ခ်င္ေပမယ့္ ရတဲ့ေငြက အလြန္နည္းေနတာေၾကာင့္ မလုပ္နိုင္ၾကဘူးဗ်။ မဲေဆာက္နဲ႔ တာ့ခ္ခရိုင္အတြင္းမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ေလးသိန္းေလာက္ ရွိေပမယ့္ စက္ရံုအလုပ္သမားက တစ္သိန္းေအာက္ပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္။ က်န္အလုပ္သမား ေတြက စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ က်ဘမ္း အလုပ္သမားေတြျဖစ္တယ္။ ဒီအလုပ္သမားေတြကို ဘယ္လုပ္ငန္းရွင္ကမွ ဘတ္လုပ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးဗ်။” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။
တရား၀င္ မွတ္တင္ထားသည့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ေပးနိုင္ေျခ ရွိေသာ္လည္း တရားမ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊ က်ဘမ္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ ဘတ္လုပ္လိုပါက အငါွးသူေဌးခ ဘတ္ ၁၀၀၀ ေပးရေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အခ်ိန္ကုန္ လူပမ္းမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ စရိတ္စက ကုန္က်သက္သာေစရန္
One Stop Service တစ္ေနရာတည္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေပးရန္ စီစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးက ေျပာဆို သြားေသာ္လည္း မဲေဆာက္ျမိဳ႕တြင္ မရွိေသးေၾကာင္း ဦးမိုးၾကိဳးကေျပာသည္။ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတို ့တြင္လည္း ယေန႕တြင္ One Stop Service လုပ္သည့္ေနရာ မရွိေသးေၾကာင္း အငွါးသူေဌး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာမ်ားကေျပာသည္။ ထိုင္းအစိုးရက (ဘတ္) လုပ္ခ တရား၀င္ ၃၈၀၀ ဘတ္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဘန္ေကာက္၊ မဟာခ်ိဳင္၊ ျခံဳဖြန္ ဖူးခက္၊ ရေနာင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဘတ္ ၅၅၀၀ မွ ဘတ္၆၀၀၀ အထိ အျပင္ေပါက္ေစ်းျဖစ္ေနသည္။ ထိုင္းအစိုးရ ဘတ္ ၂၉၀၀ သတ္မွတ္ထားသည့္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕တြင္ ဘတ္၄၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။
မည္သုိပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ အႏွံအျပားတြင္ တရား၀င္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ (ဘတ္) လုပ္ငန္းအား စတင္ လုပ္ကိုင္ေနျပီ ျဖစ္သျဖင့္ (ဘတ္)မရွိသည့္ အလုပ္သမား ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
ကိုေက်ာ္ေသာင္းမွ ေပးပို႔ပါသည္။ 

6.10.2011

၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္သိန္းေဖ(၉၅)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔က်င္းပ

Photobucket
၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္သခင္သိန္းေဖ(၀ါခယ္မ)၏ ၉၅ႏွစ္ ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲကို သခင္သိန္းေဖ ေနထိုင္သည့္ အမွတ္(၃)ပါရမီလမ္း (ေခ်ာ္တြင္းကုန္း လမ္း)ႏွင့္ ဦးဘဟန္လမ္းေထာင့္ ေနအိမ္တြင္ ၉.၆.၂၀၁၁ ခု ၾကာသာပေတးေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါေမြးေန႔ပြဲသို႔ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၊ ဦးတင္ဦး၊ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၆၂-၇၄-၈၈ မ်ဳိးဆက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အျခားဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ေမြးေန႔ပြဲတြင္ ေမြးေန႔ရွင္ သခင္သိန္းေဖက ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကား ၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ကိုယ္စား ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ ဖတ္ၾကားကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးသန္းတင္တုိ႔က ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားၾကေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။
ထို႔ေနာက္ ေမြးေန႔ပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ၾကက္သားဒန္ေပါက္ ထမင္း ဟင္း အေအးတုိ႔ျဖင့္ တည္ခင္းေကၽြးေမြး ဧည့္ခံကာ ``ေနာင္လာ ေနာက္သား ေကာင္းစားဖုိ႔ရာ တုိ႔ကိုယ္က်ဳိးလုံးလုံးမပါ လမ္းစဥ္ကို ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္း လုိက္နာက်င့္သုံးပါ’’ ဆုိသည့္ သခင္သိန္းေဖ၏ ႀသ၀ါဒ လက္ေရးမူရင္းႏွင့္ မၾကာေသးခင္က ရုိက္ကူးထားသည့္ သခင္သိန္းေဖ၏ မတ္တက္ရပ္ဓာတ္ပုံပါရွိသည့္ ပို႔စကဒ္မ်ားကို တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

6.07.2011

၇၄-အလုပ္သမားအေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ ၇၄-၅-၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ

၂၀၁၁-ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔တြင္ (၃၇)ႏွစ္ေျမာက္ အလုပ္သမား အ ေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ႏွင့္ ၇၄-၅-၆ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားေဟာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတစ္ခုအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၇၄-၅-၆ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ၁၉၇၄-အလုပ္သမားအေရးအခင္းႏွင့္ အဆိုပါအလုပ္သမားအေရးအခင္း ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၄-ဒီဇင္ဘာ ဦးသန္႔အေရးအခင္း ၁၉၇၅-ဇြန္လ အလုပ္သမားႏွစ္ပတ္လည္ အေရးအခင္း(ေခၚ) ေရႊတိဂုံ အေရးအခင္းႏွင့္ ၁၉၇၆-မတ္လ မိႈင္းရာျပည့္အေရးအခင္းသို႔တြင္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံ ခဲ့ရသည့္ အလုပ္သမား/ေက်ာင္းသား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း မဆလ စစ္အစိုးရ၏ နည္းမ်ဳိးစုံး ပုဒ္မမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖမ္းဆီထိမ္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားစံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ စုစုေပါင္းႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း-၅၀ နည္းပါးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
တက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္းမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံလႊာတြင္ ပါ၀င္ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး ခၽြငး္ခ်က္မရိွလြတ္ေပးေရးကို ပထမဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊  အေလးအနက္ ထပ္မံ ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔ကို ၇၄-၇၅-၇၆ အထိမ္းသိမ္းခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေန႔အၿဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပသကဲ့သို႔ ေခတ္ေဟာင္း ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားေန႔ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔ သတ္မွတ္က်င္းပသင့္ေၾကာင္း အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အလုပ္သ မားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းႀကီးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ၾကသည့္အျပင္ လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ၇၄-၇၅-၇၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္း (၅) ဦး၏ မိသားစုမ်ားအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျပည္တြင္းသတင္း

5.27.2011

တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳ အျမင္ သေဘာထား (စိုင္းေစာေအာင္ SNLD)

Sai Saw Aung

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘာေၾကာင့္ မဝင္ခဲ့သလဲ (ၿဖိဳးမင္းသိန္း)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘာ့ေၾကာင့္မ၀င္ခဲ့သလဲ

5.22.2011

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တင္ပို႔သည့္ ထိုင္းရဲကားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္က စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ဖမ္းဆီး

Photobucket
Photobucket
ေမလ ၂၂
ထိုင္းဘာသာျပန္ ကိုတီး (ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သို႔ တရားမ၀င္ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀ဦး တင္ေဆာင္လာသည့္ အခ်ဳပ္ကားအမွတ္ ၄၇၄၊ကားနံပါတ္၃၁-၈၇၅၆ကို တာ့ခ္ခရိုင္နယ္ျခားေစာင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ Ban Huai Hin တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။
ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားမ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး၄ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား၆ဦးတို႔မွာ အသက္ ၁၇ႏွင့္ ၂၀ႏွစ္ အတြင္းရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကားေခါင္းခန္းအား ဆက္လက္ရွာေဖြရာ ဘတ္ေငြ ၃၄၂၀၀ ကိုလည္း ေတြ ့ရွိ သိမ္းဆည္းလိုက္ၾကသည္။
လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္အတူ ထိုင္းရဲအရာရွိမ်ား ကိုယ္တိုင္ အခ်ဳပ္ကားျဖင့္ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ား ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သို႔ တင္ပို႔ေနေၾကာင္း သတင္းအရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တာ့ခ္ခရိုင္၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ မယ္ပရပ္ကြက္ အနီးတြင္ရွိေသာ အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကသည္။ နံနက္ ၉နာရီခန္႔ က အခ်ဳပ္ကားတစ္စီး စစ္ေဆးေရးစခန္း အား ျဖတ္သန္းစဥ္ စစ္ေဆးရန္ တားဆီးခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးမခံပဲ ေမာင္းေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။ ညေန၅နာရီတြင္ အလားတူ ကားတစ္စီး စစ္ေဆးမခံပဲ ေမာင္းေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ျပန္သည္။
  ထို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံဖမ္းဆီးနိုင္ရန္ ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္တို႔အား အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ျပီး ေစာင့္ ဆိုင္းေနခဲ့ၾကသည္။ ညေန၇နာရီတြင္ အလားတူကားတစ္စီး ေမာင္းေျပးသြားျပန္သည္။ ညေန၇နာရီ၂၀မိနစ္တြင္ ေမာင္းလာသည့္ကားလည္း ထြက္ေျပးျပန္သည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္လံျပီး ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ကားေမာင္းသူမွာ ရိုးရိုးသာမန္ရဲသား ဗြီလာဆ၀န္ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ မေန႔က သူတို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ၇၁ဦး ကို ခြဲျပီးသယ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုသြားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီရမိသည့္ ကားေမာင္းသူ ထိုင္းရဲသားႏွင့္ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ထိုင္းလူကုန္ကူးမႈ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

5.21.2011

ငါးဖမ္းေလွ အနံ႔ဆိုးေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား၂ဦးခ်က္ျခင္းေသ တစ္ဦးေဆးရံုတင္ရ

Photobucket

ေမလ ၂၁
ထိုင္းဘာသာျပန္ ကိုတီး (ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေရလယ္ကၽြန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေကာ့စမီကၽြန္းေလွဆိပ္မွ ကိုကက နာ၀ီအမွတ္(၂) ငါးဖမ္းေလွမွ ျမန္မာအလုပ္သမား၂ဦး ငါးအပုပ္နံေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ေသဆံုးသြားျပီး တစ္ဦးကို ေကာ့စမီေဆးရံုသို႔ အေရးေပၚ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ထိုင္းရပ္သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။
ပံုမွန္ကမ္းကပ္ေနက် ေန ့ရက္ျဖစ္ေသာ ေမလ ၁၉ ရက္ေန ့ညေနတြင္ ေမွာင္ေနသျဖင့္ ၂၀ ရက္ေန ့မွ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ငါးမ်ားခ်ရန္ ဆိုက္ကပ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၉ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအလုပ္သမား ကိုအငယ္က ငါးပါကင္ အဖံုးအား ဖြင့္လိုက္စဥ္ ငါးအပုပ္နံ႔ ျပင္းျပင္းအား ရႈရိုက္ရသျဖင့္ မူးလဲေသဆံုးသြားခဲသည္။ ကိုအငယ္ ဆိုသူက ယခုကဲ့သို႔ လဲက်သြားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရေသာ အသက္၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္မိုး ဆိုသူက သြားေရာက္ဆြဲယူရာ ေမာင္မိုးပါ ခ်က္ျခင္းေသဆံုးသြားခဲ့ရသည္။ တျပိဳင္တည္းတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ေဇာ္ဆိုသူမွာ အသက္ဆံုးရႈံးမႈ မရွိေသာ္လည္း အေရးေပၚေဆးရံုသို ့ပို ့ေဆာင္ေပးခဲ့ရသည္။
အဆိုပါ ၀ါးတန္းေလွမ်ားတြင္ ရက္ေပါင္းရွည္ၾကာ ဖမ္းမိေသာငါးမ်ားအား ငါးဖမ္းေလွ ၀မ္းဗိုက္ အေအးခန္းတြင္ သိုေလွာင္ထားသည္။ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ငါးမ်ိဳုးစံုတို႔အား ေရခဲမ်ားျဖင့္ သိုေလွာင္ထားသည့္ အေအးခန္း စနစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲမ်ား ကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေရခဲနည္းလွ်င္ျဖစ္ေစ ေအာက္စီဂ်င္ ကုန္ဆံုးသြားျပီး အပုပ္နံ႔ျပင္းျပင္း (ဂက္စ္)မ်ားျဖစ္၍ အေအးခန္း အဖံုးမ်ားကိုဖြင့္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား မၾကာခဏ ေသဆံုးေလ့ရွိသည္။
ေလွပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေလွေပၚၾကီးၾကပ္သူတို႔အား ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။ အဆိုပါေလွေပၚတြင္ ျမန္မာေလွအလုပ္သမားေပါင္း ၃၄ ဦးရွိသည္။

ABMA ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂ အမွတ္ ၁၀

ABMA Journal Volume 2 No 10

4.23.2011

Burma's News World's News

Syrian forces shoot at mournersA body is brought out for burial in Syria's Deraa region, 23 April

At least nine people are killed as Syrian security forces open fire at funerals for anti-government protesters killed on Friday, reports say.

US Predator drone (file)First US Predator strike in Libya

The US military confirms the first strike by an unmanned Predator drone aircraft on an unspecified target in Libya.
Burma's junta-backed USDP party has launched a new registration drive using their old tactics of cheap loans and promises of local road building.

Burma’s Union Election Commission will hear all legal cases related to complaints of irregularities in last years election, most of which were filed by junta-backed USDP party candidates.

A timber smuggling ring of more than 70 people—including Forestry Department staff— are detained in the Indo-Burmese border town of Tamu in Sagaing Division.

Rohingya refugees who fled repression in Burma have no protection from abuse, starvation and detention in Bangladesh, says Refugees International.
Documents seen by The Irrawaddy reveal that the regime was bracing itself for civilian unrest in wake of international pro-democracy demonstrations.
Ministry of Defense officials see evidence that Snr-Gen Than Shwe has retained control of Burma's military.
A top Pentagon official has expressed concern over the role of the Burmese military junta in regional weapons proliferation.
A reporter from The Irrawaddy travels to the Kachin Independence Army headquarters and training camps.
Burmese authorities are raiding cyber cafes and pressuring them to stop providing overseas communication.
Child soldiers who desert from the Burmese army to escape mistreatment often end up as sex slaves in the country's prisons.
Traumatized people in the earthquake area face a host of health problems.
Big Brother watches, inspects Danish students’ notebooksRegimets-fotografer-s(Feature) The sun was up high in the sky when our group of Danish students and teachers walked into ...

Inspection checkpoints are reduced in Shan State, increasing productivityInspection time for examining goods at numerous vehicle checkpoints on the Mandalay-Muse Road has been significantly ...
PRRS disease reported in pig farms in Naypyitawblue-ear-pig-disease-sAn outbreak of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) was reported in Naypyitaw in ... Before carrying a laptop or second camera on train, pay your taxtrain-station-rangoon-sIf you want to carry your laptop computer or more than one camera on a train in Burma, if you forget to ...

USDP party vying to compete in free funeral servicesffs-kyaw-thu-sThe head of the popular Free Funeral Services in Rangoon says the Union Solidarity and Development ...
Weekly appeal letters to be sent to President Thein Seinthei-sein-speak-sAn appeal letter urging the new government to release all political prisoners will be sent to President ...
Tay Za: Sanctions ‘obviously unfair’tay-za-richest-private-citizen-s(Business) In a rare interview published in ‘The Future’ magazine in Rangoon, Burmese business tycoon Tay Za ...
Thuta Swesone Literary Award winners announcedThuta-Swesone-sThe winners in the sixth Thuta Swesone Literary Award for a Burmese book published in 2009 were ... MPs blocked from cyclone victims thumbnail

MPs blocked from cyclone victims

Members of Arakan party told they cannot go on fact-finding mission in Myebon town where 10,000 homes were destroyed last year
Chinese dam-builders ‘risking conflict’ thumbnail

Chinese dam-builders ‘risking conflict’

Activists describe Chinese companies as 'reckless' and lament lack of transparency and consultation over dam-building in countries like Burma
Burma shuns Dhaka migrant conference thumbnail

Burma shuns Dhaka migrant conference

Government officials absent from major conference on migrant-sending nations, despite 10 percent of Burma travelling abroad to work

Lifting the veil on Burma’s military

NIC DUNLOP
Despite decades of vilification of the Burmese army, we really know so little about it. Understanding the mindset of the junta is key to unlocking Burma's crisis

ျမန္မာ့သတင္း ကမာၻ႕သတင္း

Syrian anti-government protesters march during a demonstration following Friday prayers near Damascus, April 22, 2011
ဓာတ္ပံု AP

ဆီးရီးယားရဲေတြ ပစ္ခတ္လို႔ ဆႏၵျပသူ ၇၀ ေက်ာ္ေသဆံုး

ဆီးရီးယားမွာ အစိုးရဆန္႔က်င့္ ဆႏၵျပမႈေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး လံုၿခံဳေရးရဲေတြရဲ႕ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ ၇၅ ဦးထက္မနည္း မေန႔က ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။
သတင္းအျပည့္အစံု | နားဆင္ရန္
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အရိွန္တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခ်က္ေစ်းသည္မ်ားကို NLD အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔သည္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းကို
ေငြေၾကးအစားထိုး ပစၥည္းသံုးလွ်င္ အေရးယူခံရမည္

ေငြေၾကးအစားထိုး ပစၥည္းသံုးလွ်င္ အေရးယူခံရမည္

က်ပ္ ၁၀၀ တန္၊ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ရွားပါးေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားက ကူပြန္မ်ား၊ ေဆးလိပ္၊ ေကာ္ဖီမစ္၊

၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်န္းမာေရး ဆိုး၀ါးေန

ရွမ္းျပည္နယ္ က်ိဳင္းတုံေထာင္၌ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္သည္ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ မူးေ၀သည့္

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ တခ်ိန္တည္း ႐ုပ္သံလိုင္းျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းမည္ ဆိုေသာ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ထုိင္း ရုပ္သံလိုင္းတခ်ဳိ႕ ျပတ္ေတာက္ျခင္း မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာ့
2011-04-22

လူငယ္ကြန္ရက္ လႈပ္ရွားမႈမွာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ပါဝင္ဖို႔ NLD တိုက္တြန္း

2011-04-22
ျမန္မာ လူငယ္ကြန္ရက္အဖြဲ႔ေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတြ ပါဝင္ၾကဖို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒီကေန႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
2011-04-23

အေမရိကန္ေတြ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား သင္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာေတြ အေနမ်ားတဲ့ ဖို႔ဝိန္းၿမိဳ႕မွာ အေမရိကန္ အရာရွိေတြက ဗမာစာ ဗမာစကားကို စိတ္ဝင္တစား သင္ယူေနၾကပါတယ္။
2011-04-23

ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြ ဖြင့္္ခြင့္ေပး

လာမယ့္ စာသင္နွစ္မွာ ျမန္မာအစိုးရက ပုဂၢလိက ပညာသင္ေက်ာင္းေတြကို တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးေတာ့မယ္လို႔ သိိရပါတယ္။
2011-04-23

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ RNDP ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ လက္မွတ္ထိုး ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပို႔တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားကို သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
2011-04-23

မေလးရွားမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပ

မေလးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ိဳဟိုးျပည္နယ္က ေႂကြထည္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္တဲ့ INNO CERAMITEC စက္ရုံက ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြဟာ မတရား ခုိင္းေစခံရမႈ၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ဆုံးရံွဳးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္မဆင္းဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကရာမွာ အာဏာပုိင္ေတြက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲၿပီး ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
လက္မွတ္ ၅ဝဝ ေက်ာ္ကို သမၼတထံ ပို႔မည္
theinsein1s၅ ရက္ၾကာ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး လက္မွတ္ ၅ဝဝ ...

သုတစြယ္စုံစာေပဆု နာမည္ၾကီး စာေရးဆရာမ်ား ရရွိ
၆ ၾကိမ္ေျမာက္ သုတစြယ္စုံ စာေပဆုကုိ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာရာ ေမာင္ခင္မင္ ...
လမ္းဂိတ္ႏွင့္ ေႏြစပါးကိစၥ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရ ပယ္ဖ်က္
SNDPရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ရွိလာၿပီးေနာက္ မႏၲေလး- မူဆယ္ လမ္းတေလွ်ာက္ စစ္ေဆးေရး ...
ဝက္နားရြက္ျပာအေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပညာေပး
ဝက္နားရြက္ျပာေရာဂါ ဧၿပီလဆန္းပုိင္းမွစ၍ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ...ၾကံ႕ဖံြ႔က အေလာင္းလုမႈ ၾကံဳရဟု ဦးေက်ာ္သူ ေျပာ
နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ကုိ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။နာေရးကူညီမႈ လုပ္ရာတြင္ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက လာေရာက္ အေလာင္းလုမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ ...

လက္ေတာ့ပ္ကို ရထားေပၚသယ္ရင္ တန္ဆာေဆာင္ဖို႔လို
Train-headျမန္မာႏိုင္ငံက ရထားေပၚကို သင္၏ ခရီးေဆာင္ ကြန္ျပဴတာ လက္ေတာ့ပ္အား ယူသြားပါက ...
ေဒၚစု၏ ကမၻာတြင္းသို႔ ေခတၱ ဝင္ေရာက္ျခင္း
Aung San Suu Kyiျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ သူရဲေကာင္းျဖစ္ တဲ့ သူဟာ စားပြဲေပၚ သူ႔လက္ေတြကို ...
ေထာက္လွမ္းေရး မ်က္လံုးေအာက္က ႏုိင္ငံ
Photographedအျဖစ္အပ်က္က ရယ္စရာေကာင္းေပမယ့္ က်မ လည္း နည္းနည္းေတာ့ လန္႔လာပါတယ္ ...
ထိုင္းတြင္ တရားမဝင္ လုပ္သားမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမည္
တရားမဝင္ ေရႊ႔ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ အသစ္ျပဳလုပ္ခြင့္ကို မၾကာခင္ ဖြင့္လွစ္ ...

ထုိင္း-ျမန္မာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ျဖစ္လာမည့္ မဲေဆာက္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္မည့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖဲြ႔ ငွားရမ္းရန္ ဘတ္ဂ်က္ကို ထုိင္းအစိုးရက အတည္ျပဳလိုက္...

more

 

more

 

more

 

more

 

more

 

more

 

more
ငါးႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း အဆ ၃၀ နီးပါး တိုးပြားေအာင္လုပ္မည္ဟုဆို
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၀၁၁
ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သမၼတရံုးတြင္ က်င္းပသည့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေရး အဖြဲ႕၏ ညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးက လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း လိုင္းေပါင္း သန္း ၃၀ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
စကၤာပူက ျမန္မာအိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေတြရဲ့ ဘ၀ တေစ့တေစာင္း
မိုုးမခအေထာက္ေတာ္ စကၤာပူ
ဧျပီ ၂၃၊ ၂၀၁၁
အခုု ေျပာခ်င္တာက အယင္လတုုန္းက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအခ်ဳိ႔ စကၤာပူျပည္ပမွာ အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမ (ရိုုးရိုုးအေခၚ - အိမ္ေဖာ္) အျဖစ္ အလုုပ္ပြဲစားေတြကတဆင့္ လာေရာက္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းကိုု ဆက္ေရးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကၤာပူက အလုုပ္ေအဂ်င္စီ၊ စကၤာပူ အစုုိးရ၊ စကၤာပူက အိမ္ေထာင္စုုမ်ား (ျမန္မာမိသားစုုေတြ အပါအ၀င္) က အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမ ေစ်းကြက္ကိုု အားေပးတယ္၊ လိုုအပ္တယ္။ သည္လုုပ္ငန္းဟာ အစုုိးရ၊ အိမ္ေထာင္စုု၊ အလုုပ္သမားေအဂ်င္စီ၊ အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ စကၤာပူ သန္းခ်ီတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ 
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ယခင္သန္းေရႊ၏ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေရးအဖြဲ႔ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္လာ
မိုုးမခအေထာက္ေတာ္ ရန္ကုုန္
ဧျပီ ၂၃၊ ၂၀၁၁
ယခင္ နအဖ စစ္အစိုးရ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတာ၀န္ယူခဲ့သည့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေရး အဖြဲ႕ဥကၠဌရာထူးကို လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အားလႊဲအပ္ခဲ့ သည္ကိုယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာေဖၚျပခ်က္ အရသိရွိရသည္။
ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္ဟု ေဖၚျပပါရွိၿပီး လမ္းတံတားေဖါက္လုပ္ေရး၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ထုတ္လုပ္မႈ၊ စက္မႈလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး နွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။
အဆုိပါရာထူးမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတာ၀န္ယူထားသည့္ ရာထူးျဖစ္သည္။

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
အစိုးရသစ္က “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ေပးပါ့မလား
တူေမာင္ညိဳ
မိုုးမခ၊ ဧျပီၤ ၂၃၊ ၂၀၁၁
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး၊“လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” စတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုတေလာမွာ ေတာင္း ဆိုခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ၾက၊ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ေဆာင္ၾက စတဲ့ကိစၥေတြကို က်ေနာ့္မိတ္ေဆြနဲ႔က်ေနာ္ သူ႔အျမင္ ကိုယ့္အျမင္ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေျပာဆိုေဆြးေႏြးတာေတြကို မိတ္ေဆြမ်ားလည္းစိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုႏုိင္ဖို႔ တင္ျပလုိက္တာပါ။

(က်ေနာ္ )                 လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”အေၾကာင္း ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ေနာ္ ေဆြး ေႏြးၾကရာမွာ “ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးစရာေတြေပၚလာတဲ့အခါ ထပ္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကေသးတာေပါ့ဗ်ာ” လို႔ ေျပာၿပီးအဆံုးသတ္ခဲ့ၾကတယ္ေနာ္။ ယခုတေလာျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ကိစၥေတြက ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ေနာ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္လာေနၿပီဗ်။
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ကာတြန္း ၀င္းေဖ - ရွင့္ေၾကာင့္
ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၀၁၁
လြန္ခ့ဲသည့္ အႏွစ္ ၅၀ ခန္႔က လူထုသတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲေသာ ကာတြန္းျဖစ္သည္။
http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8494&Itemid=121