2.21.2009

သန္းေ႐ႊ၊ ေမာင္ေအး ျဖဳတ္ခ်ေရး စီမံခ်က္

ေအာင္လင္းထြဋ္ (ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေဟာင္း)
(ဘေလာ့ဂ္အီးေမးလ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ပို႔စ္ကို တင္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။)


သတင္း

၁။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အရာရွိငယ္မ်ား၊ အျခားအ ဆင့္ မ်ားသည္ လက္ရွိ ျမန္္မာႏိုင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ အထက္ပါ သန္းေရႊႏွင့္ေမာင္ေအးတုိ႔ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အျခားစစ္ေခါင္းေဆာင္တဦးကုိ ေခါင္းေဆာင္တင္ၿပီး ေနာက္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ အျဖစ္ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း သိရပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

၃။ သန္းေ႐ႊႏွင့္ ေမာင္ေအးကုိ ဖယ္ရွားၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစရန္။

လုပ္နည္း

၄။ အၾကမ္းဖ်င္း စီမံခ်က္။

(က) တပ္မေတာ္သားမ်ား အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲေရး
(ခ) တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မိသားစုမ်ားအား အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေပးေရး
(ဂ) စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မသမာမႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အသိေပးေရး
(ဃ) တုိင္းျပည္၏ ဘ႑ာမ်ားကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ေနေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ရပ္ကို ေဖာ္ ထုတ္ ေရး
(င) စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ မိသားစုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ား၏ ဘ၀ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျပသေရး
(စ) ျပည္တြင္းျပည္ပ အစုိးရ၊ အတုိက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္နားလည္မႈရရွိေရး
(ဆ) ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပည္သူလူထုအား စစ္ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ တပ္မေတာ္သားတို႔တြင္လည္း တာ ၀န္ရွိေၾကာင္း အသိေပးေရး
(ဇ) စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မတရားေသာအမိန္႔မ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္သို႔ ပူးေပါင္းလာေရး

၅။ အေသးစိတ္ စီမံခ်က္။

(က) တပ္မေတာ္သားမ်ား အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲေရး။

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ သင္တန္းမ်ား၊ တပ္တြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လစဥ္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္မွဴးႀကီးမ်ား တပ္စစ္ေဆးစဥ္အခါမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္တခုအေန ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ရန္သူအျဖစ္ စိတ္ဓာတ္သြင္း ေပးထားျခင္း၊ Brain Wash လုပ္ထားျခင္းကို မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တပ္မေတာ္အေပၚ မည္သုိ႔အေကာင္းျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမိသားစုတို႔အေပၚထားရွိေသာ စိတ္ေကာင္းေစတနာမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္လာေအာင္ ပထမေျပာရပါမည္။ လက္ရွိျမန္မာ့အေျခအေန၊ ကမၻာ့အေျခအေန မ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏ ဦးေခါင္းအတြင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ နားေထာင္ေနေစရပါမည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္းကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဦးေႏွာက္ထဲထည့္ၿပီး စဥ္းစားေနေစ ရန္ တန္ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မိသားစုမ်ားအား အနာဂါတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးေရး

တပ္မေတာ္သားမိသားစုမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ေနေရးထုိင္ေရး၊ စား၀တ္ေန ေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ သားသမီး၊ ေျမးမ်ား၏ဘ၀ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ဒီစစ္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးေတြသာ ျပဳတ္က်သြားလွ်င္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုအနာဂါတ္ဘ၀မ်ား မည္သို႔မည္ပံု တုိးတက္လာမည္ ဆုိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ အသိေပးရပါမည္။

(ဂ) စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ မသမာမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အသိေပးေရး

စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ မတရားမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးအရႈပ္မ်ား၊ မိန္းမရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးမသမာမႈမ်ား၊ မိ သားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တုိင္းျပည္မွ မတရားရယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး တပ္မ ေတာ္ သားမ်ားအားလံုး သိေစရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရပါမည္။

(ဃ) တိုင္းျပည္ဘ႑ာမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ေနေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ရပ္ကို ေဖၚထုတ္ ေရး

ဓာတ္ေငြ႔၊ လယ္ယာ၊ သစ္ေတာ၊ သတၱဳ၊ သားငါးတုိ႔မွရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔တြင္အသံုးမျပဳဘဲ အျခားေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲေနမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္သား မိသားစု မ်ားပါ နစ္နာေနရသည္ကို နားလည္ေအာင္အသိေပးရမည္။

(င) စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ မိသားစုႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမိသားစုဘ၀ကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပသေရး

စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ သားသမီး၊ ေျမး ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ပညာေရး၊ ေနထုိင္စားေသာက္ေရး၊ မတရားႀကီး ပြားခ်မ္းသာေနမႈမ်ား၊ မတရားမႈမ်ား အစရိွသည့္သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသၿပီး တပ္မေတာ္သားမိသားစု မ်ား၏ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈမ်ား၊ ေနေရးအခက္အခဲမ်ား၊ စားေသာက္ေရးအခက္အခဲမ်ား၊ အနာဂတ္ေပ်ာက္ေန မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထုိးျပၿပီး ကြာဟေနမႈမ်ားကုိ အသိေပးရမည္။

(စ) ျပည္တြင္းျပည္ပ အတုိက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္နားလည္မႈရေရး

စစ္အစုိးရမွ ေသြးခြဲထားမႈအေပၚ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအၾကား တစံုတရာ နားလည္မႈရရွိရန္ ညိႏႈိင္း ေပးရပါမည္။

(ဆ) ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုအားလံုးအား စစ္ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သားတုိ႔တြင္လည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း အသိေပးေရး

ျပည္သူလူထုဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဒုကၡေရာက္ေနသည္မွာ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ကြၽန္ျပဳခံေနရသူထဲတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားလည္းပါေၾကာင္း၊ တုိင္း ျပည္ကုိကယ္တင္ရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္လည္း အေရးပါေၾကာင္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ေနရပါမည္။

(ဇ) စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မတရားေသာ အမိန္႔မ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္သုိ႔ ပူးေပါင္းလာေရး

အထက္ေဖာ္ျပပါ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္သားတုိ႔၏ ဦးေႏွာက္အတြင္း စြဲျမဲလာၿပီဆုိပါက ပထမဦးစြာ မတရားေသာအမိန္႔မ်ားကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ား ဆန္႔က်င့္လာေစရန္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ အမိန္႔မ နာခံမႈကုိ စစ္သည္တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ တရာ၊ တေထာင္၊ တေသာင္း ျဖစ္လာေစရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးၿပီး ႏႈိး ဆြေပးရပါမည္။ ၄င္းတုိ႔၏ မနာခံမႈကို ျပည္သူလူထုကလည္း ေထာက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လာလိမ့္မည္ ဆုိသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရပါမည္။

အေသးစိတ္စီမံခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီဆုိပါက တပ္မေတာ္မွေပၚထြက္လာမည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူထုေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ၾကား ၀င္ေရာက္ညိႇႏိႈင္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ ႐ြက္ရပါမည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

၆။ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရး အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ (ဥပမာ - ကြန္ျပဴတာ၊ ၿဂိဳလ္တုဖုန္း၊ USB)
၇။ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ႏိုင္ရန္ Radio မ်ား။
၈။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ သတင္းမ်ား၊ လွ်ိဳ ႔၀ွက္ခ်က္မ်ားကုိ သိရိွႏိုင္ရန္ ေခတ္မီေထာက္လွမ္းေရးပစၥည္း မ်ား။
၉။ သတင္းမ်ားရယူေရး အပါအ၀င္ အေထြေထြကိစၥမ်ားတြင္ သံုးစြဲရန္အတြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္ပါသည္။


ေအာင္လင္းထြဋ္
(ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေဟာင္း)
ေန႔စြဲ - ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္
ေနရာ - ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ ႔

No comments:

Post a Comment