1.04.2009

သာသနာဖ်က္ေသာ ပုဒ္မ(၂၉၅ )


ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ပုဒ္မ (၂၉၅ ) ကုိသာသနာကုိ ညဳွိးႏြမ္းေစေသာ ပုဒ္မ ဟူ၍ စစ္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္႔ ၎တုိ႔ အလုိက် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနရေသာ နုိင္ငံေတာ္သံဃာ့ နာယကအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ ထားေလသည္။ တကယ္ေတာ႔ ယင္းပုဒ္မသည္ စစ္အာဏာ ပုိင္တုိ႔ သာသနာကုိ အသုံးခ်ျပီး ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္း ရွင္လူထုကို ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ပုဒ္မသာ ျဖစ္ေလသည္။


ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ၀ိနည္း သိကၡာပုဒ္ကုိ က်ဴးလြန္၍ သာသနာဖ်က္သည္ ဆုိလွ်င္ တနုိင္ငံလုံး နီးပါးရွိ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီ:ရေပလိမ္႔မည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ တနုိင္ငံလုံး နီးပါးရွိ ရဟန္းေတာ္အားလုံး ၀တၳဳေငြေၾကး ကုိင္ေဆာင္ၾကေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ သည္။


ယင္းသုိ႔ ကုိင္ေဆာင္ရာတြင္ နုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့နာယက ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ ပါ၀င္ ေလသည္။ ၀တၳဳ ေငြေၾကး ကုိင္ေဆာင္ေသာ သိကၡာပုဒ္သည္ ၀ိနည္းလမ္းေၾကာင္းအရ ၾကည္႔မည္ဆုိလွ်င္ အရက္ေသစာ ေသာက္ေသာ သိကၡာပုဒ္ထက္ပင္ အျပစ္ၾကီး ေလသည္။


စစ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္႔ နုိင္ငံေတာ္သံဃနာယက အဖြဲ႔တြင္ တကယ္ေတာ႔ ယင္း ပုဒ္မအတြက္ တိက်ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မရွိပဲ ပရမ္္းပတာ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးေနသည္မွာ သာသနာအတြက္ ၾကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ၾကီး ျဖစ္ေလသည္။ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႔ကို ေမးလုိ သည္မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အတြက္ အဘယ္မွ် ေလာက္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ ယင္းပုဒ္မ အရာေျမာက္၍ ဖမ္းဆီးခြင္႔ ရွိ ပါသလဲ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။


ရဟန္းေတာ္မ်ားတြင္ တကယ္ေတာ႔ ဘုရားရွင္ ပညတ္ထားေသာ သိကၡာပုဒ္ မ်ားက လုိက္နာရန္ စည္းကမ္း အျဖစ္ရွိေနျပီးသား ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႕အခ်ိန္သည္ ဘုရားရွင္ သိကၡာပုဒ္ မ်ားထက္ စစ္အာဏာပုိင္တုိ႔ အလုိုက် နုိင္ငံေတာ္သံဃာ့နာယကအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ားကုိ ပုိ၍ ဂရုစုိက္ေနရေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ယေန႔ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကုိ သင္ယူ ပုိ႔ခ်ေနရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေနေသာ အေျခသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ေလသည္။


တုိးတက္လာေသာ ေခတ္အေျခအေနႏွင္႔ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားအတြက္ တရားမွ် တစြာ စဥ္းစားျခင္း မျပဳပဲ၊တိက်ေသာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမရွိပဲ မသိျခင္ေယာင္ ေဆာင္ ေန ၾကလွ်င္ ထုိျပစ္မွဳအတြက္ ေပးဆပ္ရမည္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံသာသနာႏွင္႔ သက္ဆုိင္သူ အားလုံးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား နည္းတူ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္လည္း ယင္း (၂၉၅)ပုဒ္မ အတြက္ တိက်ေသာျပဌာန္းခ်က္မရွိေပ။


ရဟန္းေတာ္တို႔ကုိ ဆြမ္းေလာင္းေသာ ကုိဇာဂနာတုိ႔အား ယင္းပုဒ္မျဖင္႔ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ သာသနာေတာ္အတြက္ ၾကီးမားေသာ စိန္ေခၚမွဳၾကီး ႀကံဳလုိက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သာသနာေတာ္ကုိ ဆည္္းကပ္ၾကည္ညိုလွ်င္ ၂၉၅ ျပစ္မွဳေျမာက္သလား၊ ယင္း ၂၉၅ ပုဒ္မ ထုတ္ျပန္ ထားျခင္းသည္ပင္ သာသနာေတာ္ကုိ ဖ်က္ဆီးေနျခင္းလားဆုိတာ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အားလုံး စဥ္းစားရမည္႔ ကိစၥျဖစ္ေပသည္။


နုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႔သည္လည္း စစ္အစုိးရအလုိက်သာ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ား ထုတ္ေန ရျပီး ယင္း၂၉၅ ပုဒ္မအတြက္ တရားနည္းလမ္းက်စြာ တိက်ေသာျပဌာန္းမႈမ်ဳိး မထုတ္ျပန္နုိင္လွ်င္ ၊ သာသနာေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူ ဒကာ ဒကာမတုိ႔ အေရးကုိ မ်က္နွာ လႊဲေနလွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ မည္သုိ႕မွ်ရပ္တည္နုိင္ေတာ႔မည္ မ ဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင္္႔ေပသည္။

           ဖုိးလမင္း

No comments:

Post a Comment