12.03.2008

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကာက္ရြံျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရး

(ဒုတိယပိုင္း)

ဗားစလဗ္ ဟာဗဲလ္၏ စကားဦး

ဗားစလဗ္ဟာဗဲလ္ (Vaclav Havel) သည္ အထူးရိုေလးစားျခင္းခံရေသာ ျပဇာတ္ႏွင့္ စာေရးဆရာျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါတြင္ ခ်က္ (Czech) ႏိုင္ငံ၏ သမၼတ ျဖစ္သည္။ ခ်ာတာ“၇၇” ဟု ထင္ရွားေသာ လူ ့အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈကို “၁၉၇၇” ခုႏွစ္၌ စတင္ တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား (Czechoslovakia) တြင္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ တပါတီအာဏာရွင္္စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း၊ ေနအိမ္တြင္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျဖင့္ဖမ္းဆီးခံရျခင္းစသည့္ အေတြ ့အႀကံဳမ်ား ရွိခဲ့သူ ျဖစ္သျဖင့္“ဗားစလဗ္ဟာဗဲလ္” သည္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚတြင္ အထူး စာနာေထာက္ထား၊ ရိုေသေလးစားသူျဖစ္သည္။ သူမကို “၁၉၉၁” ခုႏွစ္၌ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေပးရန္ အဆိုျပဳသူမ်ားထဲတြင္ ၎ပါဝင္သည္။

==================================================================

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အာဏာရွင္္ စနစ္အား ဆန္ ့က်င္သည့္ သူမ၏ တိုက္ပြဲကို ယခုအခါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဤဆုႏွင့္ အလြန္ပင္ ထိုက္တန္သူတဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသားခိုင္မာစြာ ေျပာဆိုသူျဖစ္သည္။ သူမအား ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံျခားသိုUအၿမဲတမ္းသြားေရာက္ေနထိုင္ပါရန္ ဆြဲေဆာင္ကမ္းလွမ္းလာသည္ ကို သူမက လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ထားပါသည္။ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသည့္ဘဝတြင္ သစၥာတရားကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ရွိသည္။ အာဏာမဲ့သူ တို႕၏ စြမ္းအားကို သူမကအလြန္ထင္ရွားစြာ ဥပမာျပေနပါသည္။ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုအတြက္ သူမအား အဆိုျပဳခဲ့ရသည္ကို က်ေနာ္ ေလးနက္စြာ ဂုဏ္ယူမိသည့္အေလ်ာက္ သူမအား ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ ကို ေကာင္းခ်ီးဩဘာေပးၾကသူမ်ားတြင္ က်ေနာ္ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္၌ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ ့အခြင့္အေရးရရွိရန္ ဦးတည္ေသာတိုက္ပြဲတြင္ ဘဝကို ျမဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သူမ၏တိုင္းျပည္၌ တရားမွ်တမႈရွိရန္အတြက္သာမက မိမိတို ့၏ပန္းတိုင္ကို မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္လိုသူ အားလံုးအတြက္ပါ ရဲရင့္စြာေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာတခြင္လံုးတြင္ လြတ္လပ္မႈရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ကဲ့သို ့ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုပါ လံႈ ့ေဆာ္သိမ္းသြင္းလာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္ လပ္ေရး ေတာင့္တသည့္ ဟစ္ေႂကြးသံသည္ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းမွထြက္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ၊ ရုရွားမွျဖစ္ေစ၊ အာဖရိကမွ ျဖစ္ေစ၊ သို ့မဟုတ္ အာရွမွျဖစ္ေစ တသံတည္းထြက္ေနပါသည္။ ၎မွာ လူသားအားလံုးကို လူ ့ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ဆက္ဆံပါရန္ႏွင့္ လူသားအားလံုးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာ ဟစ္ေႂကြးသံပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမွန္တရားကို ေျပာဆိုေန၍၎၊ သူမ၏ စကားမ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာ့အေျခခံအယူအဆကို ေရာင္ျပန္္ဟပ္ေန၍၎၊ သူမအား ႏႈတ္ဆိတ္ေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ လူသား၏ သေႏၶပါဂုဏ္သိကၡာ၊ လူသားႏွင့္ခြဲခြာ၍မရေသာ ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အယူအဆ၊ လူတိုင္းတြင္ အမွားအမွန္ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ႏွင့္ဆင္ျခင္တံုတရားရွိသည္ကို လက္ခံထားေသာအယူအဆ၊ လူလူခ်င္းညီအကိုေမာင္ႏွမသဖြယ္ ေမတၲာထားရန္အႀကံျပဳေသာအယူအဆ စသည့္အေတြး အေခၚအယူအဆတို ့သည္ မိမိတို ့၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္မည္ကဲ့သို ့ဆန္ ့က်င္ဘက္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရေပသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ေရးသားထားပါသည္။ ရဲရင့္သတၲိရွိေသာ ဤအမ်ိဳးသမီးအား ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈကို ႀကိဳးစားရွာေဖြေနၾကသူ က်ေနာ္တို ့အားလံုးအတြက္ သူမကေျပာဆိုေနသည္ကို ရွင္းလင္းစြာျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

“ဗားစလဗ္ ဟာဗဲလ္”

“ေဒၚသန္းေအးေရးသားေသာ စုႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း”

ေဒၚသန္းေအး ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။ ထို ့ေနာက္ သူမ သည္ ေဒၚခင္ၾကည္၏ မိတ္ေဆြျဖစ္လာၿပီးေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘဝတေလ်ာက္လံုးတြင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသူျဖစ္သည္။ ေဒၚသန္းေအးကို ထိုေခတ္က “အဆိုေတာ္ဘိလပ္ျပန္္သန္း”ဟု လူသိမ်ားခဲ့၏။ ဆရာမအျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္္ထမ္းေဆာင္ ၿပီးေသာအခါတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၌ ပထမဆံုး အမႈထမ္းေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လာသည္။ ကုလသမဂၢတြင္ “ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ၾကာ” အမႈထမ္းၿပီးေနာက္ အၿငိမ္းစားယူကာ ယခုအခါ ဩစႀတီးယားႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

=================================================================

စၾတာစ္ေဘာက္ၿမိဳ႕(Strasbourg) ၌ ၁၂ ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာဥေရာပပါလီမန္သည္ “၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန ့”တြင္ တည္ၿငိမ္ သိကၡာရွိေသာ အထူးစည္းေဝးပြဲက်င္းပကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမႈ အတြက္ “၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဆာခါေရာ့” (Sakharov) ဆုကို ခ်ီးႁမွင့္လိုက္ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေတာင္အာဖရိကမွ နယ္လ္ဆင္ မန္ဒဲလား (Nelson Nandela)/ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွ အနာတိုလီမာခ်န္ကို(Anatoly Marchenko) ႏွင့္ ခ်က္ကိုဆလို ဗက္ကီးယားႏိုင္ငံမွ အလက္ဇႏၵားဒုဗ္ခ်က္ (Alexander Dubcek) တို ့အား အလားတူ ဂုဏ္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။ ပါလီမန္ဥကၠဌျဖစ္သူ ဘာရြင္ခရက္စ္ပို(Baron Crespo) က ခန္႕ညားထယ္ဝါေသာ စပိန္ဘာသာစကားႏွင့္ ႁမြက္ၾကားလိုက္ေသာ ေၾကညာခ်က္ကို က်မတို႕ နားၾကပ္မ်ားထဲမွ ဘာသာျပန္က အဂၤလိပ္စကားႏွင့္ျပန္ေျပာလိုက္သည္မွာ က်ေနာ္တို႕သည္ ဤဆု ကို ရဲရင့္ေသာ အာရွသူတဦးအား ခ်ီးျမင့္လိုက္ပါသည္။ ဤအမ်ိဳးသမီး၏ အမည္သည္ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ဒီမိုကေရစီအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းတို႕ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိန္႕ခြန္းအၿပီး၌ ဥကၠဌႀကီးသည္အခမ္းအနား စင္ျမင့္ေပၚ၌ ဖခင္ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနေသာ “ကင္မ္” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားငယ္ “ေမာင္ထိန္လင္း” အား ဆုလက္မွတ္ကို အပ္ႏွင္းလိုက္ ျခင္းျဖင့္ တိုေတာင္းေသာ္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အတိျဖစ္ေသာ အခမ္းအနားကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား က “စု” ဟူ၍ ေခၚေလ့ရွိေသာ သူမသည္ကား ဤဆုကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ လက္မခံႏိုင္ရွာပါ။ သူသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အက်ဥ္းက်ခံတဦးအေနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌အထိန္းသိမ္းခံဘဝ သံုးႏွစ္ေျမာက္သက္တမ္းကို စတင္ ရင္ ဆိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အတၲလီ၏ အမွတ္ ၁၀ ေဒါင္းနင္းလမ္း လန္ဒန္ၿမိဳ ့ေနအိမ္တြင္ “၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ” ၌ ေတြ ့ဆံုစဥ္

ဝဲမွ ယာ ဦးဘေဘ၊ မစၥတာကလီမန္ ့အတၲလီ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးတင္ထြတ္၊ ေလာ့ဒ္ပီသစ္ေလာရင့္မိခင္ကိုယ္စား သားငယ္“ကင္မ္” ထိန္လင္းက လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာ ဆာခါေရာ့ဆုကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္“ဇူလိုင္လ ၁၀” ရက္ေန ့တြင္ လက္ခံရယူစဥ္

ယခု ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ဦးၾကည္ေမာင္ႏွင့္အတူ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ေတြ ့ရစဥ္
ဤဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ဤဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင္းျခင္းတို ့ကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ေသာ “စု” ၏ ဘဝလမ္းေၾကာင္း ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ ရင္း က်မကိုယ္ကိုက်မေမးခြန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေနမိပါသည္။ ဒါေတြဟာ ဘယ္လိုကဘယ္လို ျဖစ္ေပၚခဲ့တာပါလိမ့္၊ ဒီလိုအေျခအေနဆိုးေတြ၊ ဖိစီးခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈေတြကို ခံႏိုင္စြမ္းေပးတဲ့ ႀကံ့့ခိုင္တဲ့စိတ္ဓာတ္ ရဲ ့အရင္းအျမစ္ဟာဘာပါလိမ့္၊ ဘယ္ကမ်ား ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္၊ ဘယ္ေလာက္ ၾကာဦးမယ္မသိေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံေနရဦးမွာနဲ႕ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ကြင္းထဲ သူမ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ သမွ်ကို စစ္အစိုးရက တမင္တကာ တိုက္ဖ်က္ေနတာေတြကို သူမ ဘယ္လိုမ်ားျမင္ပါလိမ့္။ သူမသည္ ထိုဇာတ္ကြင္းထဲသို ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ တည္ေထာင္စဥ္က ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သူမအား ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီး၁၀ လခန္ ့အၾကာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ထိုပါတီက အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့ပါသည္။ က်မ၏ အထင္အျမင္အရ၊ စု၏ အႏိုင္မခံ အရံႈးမေပးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္မတူတမူထူးေသာ သေဘာသဘာဝတို ့၏ ခိုင္ၿမဲေသာဇစ္ျမစ္သည္ ေမ့ေပ်ာက္၍ မရႏိုင္ေသာ သူမ၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သတိရတမ္းတဖြယ္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္သူမ၏ ထူးျခားေသာမိခင္ ေဒၚ ခင္ၾကည္ ၏ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈတို ့ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဘဝဇာတ္လမ္းသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း၏ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္၍ အမ်ားကသိၿပီး၊ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးမွတ္တမ္းတရပ္ကို သူ ့သမီးကိုယ္တိုင္ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ေရွ႕ဦးမွ ခ်ီတက္မည့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဂ်ပန္တို႕ထံမွ စစ္ပညာသင္ၾကားခဲ့ပံု၊ ဂ်ပန္တို႕လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ေနခဲ့ရေသာ အတုအေယာင္လြတ္လပ္ေရးကာလ ေနာက္ပိုင္း၌ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ ဝင္ေရာက္လာေသာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံု၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ၿပီးေခတ္၌ လံုးဝလြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုခ်က္ကို ၿဗိတိသွ်တို႕လိုက္ေလ်ာရသည္အထိ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားခဲ့ပံု စသည္တို ့ ကို စာေရးဆရာအမ်ားက အေသးစိတ္ ေရးသားတင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္၏ အတၴဳပၸတၲိ ကိုမူေစ့ေစ့ငွငွ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မသတိရေနေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ အထူးေအာက္ေမ့လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးကိစၥမ်ားကို အတၲလီ (Attlee) အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုေခါင္းေဆာင္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေရာက္လာ ေသာ “၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ” မွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၌ အဆိုးဆံုးေဆာင္းကာလ၏ ရာသီဒဏ္ကို အလူးအလဲခံေနရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕လယ္၌ ႏွင္းစိုင္ႏွင္းခဲမ်ားသည္ ရွင္းလင္း၍မထားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထူထပ္စြာပံုေနၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ တည္းခိုရာေဒၚခ်က္စ္တာဟိုတယ္ (Dorchester Hotel) သြားလမ္းကိုပင္ ပိတ္ဆို႕လုမတတ္ျဖစ္ေနပါသည္။ စစ္ၿပီးစေခတ္ ၿခိဳးၿခံစြာေနထိုင္ေရးစနစ္သည္ အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသျဖင့္ျမန္မာမ်ားလည္း အျခားလန္ဒန္တြင္ေနထိုင္သူ လူအမ်ား နည္းတူ ေန ့စဥ္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ဒုကၡကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ရင္ဆိုင္ေနၾက ရပါသည္။ ဟိုတယ္ခန္းမ်ားတြင္ မီးေသြးမီး၊ ထင္းမီးတို ့ႏွင့္ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနေသာ မီးလင္းဖိုႀကီးမ်ားမရွိပါ။ ေသးငယ္ေသာ ဓာတ္မီးလင္းဖိုကေလးမ်ားသာ ရွိပါသည္။ အေနရအထိုင္ရ မသက္သာလွေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြျခင္းတို႕ျမင့္မားေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လန္ဒန္ရွိျမန္မာမ်ားအားလံုးႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ ဂရုတစိုက္စီစဥ္ခဲ့၏။ လန္ဒန္ရွိျမန္မာမ်ားဆိုသည္မွာ ပညာသင္ေနသူမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ေနသူမ်ား၊ ခရီးသြားရင္း လာရင္း ခဏတျဖဳတ္ရပ္နားေနသူမ်ားႏွင့္ က်မကဲ့သို႕ ခပ္ၾကာၾကာ အလည္အပတ္ေရာက္ေနေသာ ဧည့္သည္မ်ားျဖစ္ၾကပါ သည္။

စိုဟိုရပ္ကြက္ (Soho) ရွိ ျမန္မာထမင္းဆိုင္တဆိုင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ဧည့္ခံပြဲက်င္းပၾကပါသည္။ အေတာ္အတန္ ျပည့္ၾကပ္ေနေသာ ဧည့္ပရိသတ္ကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က က်မတို႕တဦးခ်င္းႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ စကားေျပာပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ရနံ႕သင္းေသာ ဂုဏ္သတင္းမ်ား က်မတို႕ထံ ေရာက္ခဲ့သည္မွာအတန္ၾကာပါၿပီ။ လူအမ်ား အသိ အမွတ္ျပဳရေသာ သူ၏အရွိန္အဝါ၊ ေတာက္ေျပာင္လွေသာ သူ၏တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ အတိုက္အခံမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရာ၌ လိမၼာပါးနပ္ပံု ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္းကဂ်ပန္မ်ားႏွင့္၊ စစ္ၿပီးခါနီးႏွင့္ စစ္ၿပီးေခတ္၌ အဂၤလိပ္မ်ားအပါအဝင္၊ သူႏွင့္ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ ရသူမ်ားႏွင့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေလးစားျခင္းကိုရယူႏိုင္ပံု၊ သူလိုလားသည့္ လြတ္လပ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္အဆင့္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ သူ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားစသည့္ ကိစၥ အေပါင္းကို အားလံုးသိႏွင့္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္းႀကီးသည္ က်မတို႕တဦးခ်င္းစီ၏နက္ရိႈင္းေသာ ရိုေသ ေလးစားမႈကို ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ရိုးသား၍ ဟန္ပန္မပါေသာ ခင္မင္မႈသည္က်မတို႕၏ အသဲႏွလံုးမ်ားကိုပါ သိမ္းႀကံဳး လိုက္ပါေတာ့သည္။

မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ စုစည္းတင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment