1.19.2009

အႏွစ္ (၂၀)မွာ ေျပာင္းလဲဖို ့ ဘယ္လိုေျပာင္းၾကမလဲ?

(NCGUB, NCUB ႏွင့္ MPU)
၀င္းထိန္
ေခါင္းေဆာင္မႈ

" ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဆိုတာ သူတို ့ေျပာတာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေလ့ ရွိိၾကတယ္။ အေျပာ တျခား အလုပ္ တျခား မဟုတ္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အရင္က သီးျခား လူတန္းစားလို သေဘာထားခဲ့ၾကတယ္။ အခု ေခတ္ မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ Leaders as Members ဆိုတဲ့ အဖြဲ ့၀င္ေတြနဲ တသားတည္း က်ခဲ့ၾကၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ သီးျခား ျဖစ္ခဲ့ရင္ အာဏာရွင္ဆန္သြား တတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ Leader ေတြဟာ Responsibility ဆိုတဲ့ တာ၀န္ ယူမႈ၊ Accountability ဆိုတဲ့ တာ၀န္ခံမႈေတြကို မျငင္းဆန္ရဘူး။ " *

ပါ၀ါဆိုတာဘာလဲ?

" Power is not Power over others."
" Power is Ability to get things done"

ပါ၀ါ ဆိုတာ အျခားလူေတြကို အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းမႈ၊ လႊမ္းမိုးမႈ မဟုတ္ဘူး။ "အလုပ္ေတြျဖစ္ေအာင္" လုပ္ႏိုင္ တဲ့ စြမ္းရည္တခုပဲလို ့ဆိုခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္သိပ္ႀကီးလာရင္ Leader က ေနရာတကာ လုိက္လုပ္လို မရ ေတာ့ဘူး။ Power to empowerment ဆိုတဲ့ " လုပ္ပိုင္ခြင့္" ကို ေပးရေလ့ရွိတယ္။ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္အလိုက္ တာ၀န္ယူ ခြဲေ၀ လုပ္ေဆာင္ မႈေပါ့။ တဖက္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးတာဟာ Empower လုပ္တာပဲ။ **
ဒါေတြကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ ကဲ MPU က တာ၀န္ခံမႈ ေတြကေကာ။

ဒီေန႕ MPU သည္ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စာေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္လို ရွိရင္ ဘာေၾကာင့္ MPU က အဲသည္လို ေၾကြးေၾကာ္ ေနရတာလဲ။ တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ မျပည့္စံုတဲ့ အတြက္ ေၾကြးေၾကာ္ ေနရတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ တရပ္ရဲ တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ မရွိတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရွ ့လာမယ့္ အနာဂတ္ အတြက္ မ်ဳိးေစ့ခ် လုပ္ေဆာင္သြားေစခ်င္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ေတာင္းဆိုခ်က္ တရပ္အျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္ေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။

အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး လႊတ္ေတာ္တရပ္အျဖစ္ MPU ရဲ ့ၾကိဳးပမ္းမႈ
အမ်ဳးိသား ညြန္ ့ေပါင္း အစိုးရသည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး NGO အေနအထားျဖင့္ လႈပ္ရွားျခင္းထက္ လူ ့အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္း ေနၾကေသာ လႈပ္ရွားမႈႀကီး တခုလံုးႏွင့္ (Formality ) ဆက္စပ္ရန္ လုိအပ္လာၿပီ။ ထိုသို ဆက္စပ္ရန္ အျဖစ္သင့္ ဆံုးေသာ အဖြဲ ့အစည္း အေဆာက္အအံု (Institution ) မွာ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ ေရး လႊတ္ေတာ္ဟု ဖြဲ ့စည္း ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ MPU က ႀကိဳးပမ္း ထားရပါမည္။

() ကမၻာေပၚရွိ လႊတ္ေတာ္တိုင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ ့ကို ႀကီးၾကပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္သကဲ့သို အစိုးရ အဖြဲ အားေကာင္းလည္ပတ္ေအာင္ ပံ့ပိုးသည့္ တာ၀န္ယူရသည္။ အမ်ဳးိသား ညီညြတ္ေရး လႊတ္ေတာ္သည္ ယင္းတာ၀န္ကို ယူရန္ျဖစ္သည္။

(
) အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး လႊတ္ေတာ္တည္ရွိျခင္း၊ NCGUB အစိုးရႏွင့္ နည္းလမ္းတက် ဆက္စပ္ထားျခင္း၊ NCGUB အဖြဲ ့တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း တာ၀န္မွ ရုပ္သိမ္းျခင္း တို ့ကို နည္းလမ္း တက် ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရမည္။

(
) လူ ့အခြင့္အေရး ၊ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကေသာ အဖြဲ ့အစည္း အသီးသီးသာမက ျပည္တြင္း လူထု၏ ေထာက္ခံမႈ ပိုမို တိုးတက္ ရရွိႏိုင္သည္။ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ စသည္တို ့၏ အသိအမွတ္္ျပဳ ခံရမႈ အလားအလာ မ်ားစြာ တိုးတက္ လာႏိုင္သည္။

တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ

ာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိမႈ တုိ ့သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လႊမ္းမိုိး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္၊။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ဆန္ ့က်င္ေနခိုက္ မိမိတို ့အတြင္း တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ၊ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ရွိမႈ အေျခခံမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လႊမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Good government ) မိ်ဳး ေစ့မ်ားကို ခ်မွတ္ သြားလိုသည္။ ယင္းတို ့ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ညြန္ ့ေပါငး္ အစိုးရ ျဖစ္ေစ ေနာင္တြင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ ့ဖြဲ ့စည္းရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး အစုိးရျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီ ရရွိၿပီး ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရအားလံုးႏွင့္ ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္သည္။ အစုိးရမွန္သမွ်သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံတြင္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ ယူမႈ၊ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းရွိမႈ ေကာင္းမြန္ေသာ လႊမ္းမို အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရသို-
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အစိုးရ အေပၚ တိုက္ပြဲ၀င္ေန ရျခင္းမွာ ထိုအစိုးရသည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို လံုးလံုးျငင္းပယ္ကာ အထက္ေဖာ္ျပပါ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ ေကာင္းမြန္ေသာ လႊမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို ့ကို ဥပကၡာ ျပဳထားသည္။ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ နည္းလမ္းတက် ဖြဲ ့စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္မရွိ လႊတ္ေတာ္၏ ခန္ ့ခြဲ ရာထားေပးမႈ မရွိဘဲ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ထင္သလို စိတ္ႀကိဳက္ သံုးစြဲ ကိုယ္က်ဳိး ရွာေနၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒ ေရးရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူထု၏ သေဘာ ဆႏၵမ်ား ေလးစားစြာ ရယူျခင္း၊ လိုက္နာျခင္းမရွိ ထင္သလို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ဆန္က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအတြင္း လိုအပ္ခ်က္အရ ဖြဲ ့စည္း ေပၚထြန္း လာရေသာ အမ်ဳိးသား ညြန္ ့ေပါင္း အစုိးရ အဖြဲ ့သည္လညး္ေကာင္း၊ ေနာင္ ေပၚေပါက္ မည့္ အမ်ဳးိသား ညီညြတ္ေရး အစိုးရသည္ လည္းေကာင္း၊ နအဖ အစိုးရ ကဲ့သို မျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳ ေရွာင္က်ဥ္ လုပ္ေဆာင္ ၾကဖို လိုအပ္လာၿပီ။ သို ့ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ဖြဲ ့စည္း တည္ေထာင္ လႈပ္ရွား သြားလွ်င္ တကယ္လက္ေတြ ေစာင့္ၾကည့္ ရန္ လႊတ္ေတာ္က ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မည္၊ အားေပး ပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး အစိုးရသို

အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး အစိုးရသည္ NCGUB အမ်ဳိးသား ညြန္ ့ေပါင္း အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျခားသင့္ေတာ္ေသာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရး ပါရဂူမ်ားျဖင့္ တိုး ခ်ဲ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ Good government ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး အစိုးရဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚဆိုထားေသာ အစိုးရျဖစ္သည္။

NCGUB ကို ဘယ္လိုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ တိုးခ်ဲ ့မလဲ?

(က) တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား

() သင့္ေတာ္ေသာ ပါရဂူမ်ား၊ စီးပြားေရး ပါရဂူ၊ ကာကြယ္ေရးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန၊ စသည္ျဖင့္ တိုးခ်ဲ ့ရန္ မူအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ လက က်င္းပေသာ MPU ညီလာခံက ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။


(
က) တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ တိုးခ်ဲ ့ျခင္း

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန ့က NCGUB ကို စတင္ ဖြဲ ့စည္းခဲ့စဥ္က တိုင္းရင္းသား ေခါင္း ေဆာင္မ်ားျဖင့္ လာမည့္ ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ NCGUB ကို တိုးခ်ဲ ့ဖြဲ ့စည္းမည္ဟူေသာ ကတိက၀တ္မ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ အဲဒီ ကတိက၀တ္မ်ားကို မေမ့သင့္၊ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း NCGUB ကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကၿပီ။
(
က) တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူ တရပ္လံုးနဲ ကင္းကြာေနတယ္။
(
) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကိုယ္စားျပဳမႈ အားနည္း ေနၿပီ။
(
) အေျခခံ မတည္ေပးခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား တပ္ေပါငး္စုမ်ား၊ အင္အားစုမ်ားနဲ ့လည္း ပိုမိုကင္းကြာေနၿပီ။
(
) ရဲ ့၀ံ့ျပတ္သားတဲ့ တိက်တဲ့ ဦးေဆာင္မႈ အားနည္းေနတယ္။
(
) စင္ၿပိဳင္အစိုးရ တရပ္ရဲ ရွိသင့္ ရွိထိုက္တဲ့ လကၡဏာရပ္မ်ား ခ်ဳိ ့တဲ့ေနတယ္။
(
) နအဖ ရဲ ့လမ္းျပ ေျမပံု အပါအ၀င္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေခ်ဖ်က္ ဆန္ ့က်င္သြားရန္ ေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိက် စြာ ျပဌာန္းထားမႈ မရွိ ေသးတာ။
အဲဒါေတြကို ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္သြားခဲ့ ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီ (၁၉) MPU ညီလာခံႀကီးမွာ - (က)"အမ်ဳိးသားေရး" လုပ္ငန္း (National cause ) တရပ္ျဖစ္သည့္
အတြက္ NCGUB အေနနဲ အေလးအနက္ထား၍ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
(
) စတင္ ဖြဲ ့စည္းစဥ္က ရရွိိခဲ့ေသာ တပ္ေပါင္းစု အေျခခံမ်ား အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံျခင္းကို ဆက္လက္ ရရွိ ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။
(
) မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ တရား၀င္ ျဖစ္ေစလ်က္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူ လူထု တရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းသင့္သည္။
(
) ရဲ ့၀ံ့ခိုင္မာသည့္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ အစိုးရတရပ္ အဆင့္သို တက္လွမ္းသင့္သည္။
(
) အထက္ပါ ၄ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာလွ်င္ေသာ္၄င္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဆႏၵမရွိလွ်င္ ေသာ္၄င္း၊ လက္ရွိ (ကက္ဘိနက္) ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္။ … … လို ့လည္း ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတယ္။

NLD(L.A) သေဘာထား
NLD(L.A) ကမိမိ၏ သေဘာထားကို ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ရယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို ့အေနျဖင့္ MPU မွ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢတြင္ နအဖ အစုိးရ၏ တည္ရွိမႈကို စိန္ေခၚသည့္ လုပ္ငန္းအား ႏိုင္ငံေရး အရ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္။ ယခု က်င္းပေသာ MPU ညီလာခံကို အေရးႀကီး အစည္းအေ၀း တခုအျဖစ္ ျမင္သည္။
စင္ၿပိဳင္အစိုးရတရပ္ ထူေထာင္၍ ၄င္း၏ ေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ မူလက NCUBသည္ လႊတ္ေတာ္တရပ္အသြင္ ရွိေၾကာင္း တခိ်န္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ ့ရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူ ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ MPU သည္ NCGUB ကိုတာ၀န္ခံ၍ အစိုးရအဖြဲ ့ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာေၾကာင္ MPU သည္ လႊတ္ေတာ္ တရပ္အသြင္ ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ NCGUB မူလ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာ၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထား အျမင္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ကင္းကြာ လာသည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။ ယင္း အေျခအေနကို ျပန္လည္ကုစားရန္ NCGUB ေပၚလစီ ဆိုင္ရာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အသြင္ေဆာင္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ MPU ျဖင့္ ထိ္မ္္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိငး္ရင္းသားမ်ား၏ ခံစားခ်က္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား အေလးအနက္ထား၍ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အားေကာင္းေသာ အစိုးရ တရပ္ ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထို ့အတူ ျပည္တြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ စြန္ ့လႊတ္ အနစ္အနာခံမႈ တန္ဖိုးမ်ားကို အေလးအနက္ ထားသင့္သည္။ ျပည္တြင္းရွိ NLD အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေလးအနက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္၍ ႏိုင္ငံတကာသို ထိုးေဖာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ MPU သည္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD (L.A) မွ သေဘာထား ေပးခဲ့သည္။

NCUB က NCGUB ကို ဘယ္လုိေ၀ဖန္သလဲ?

() ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးတြင္ တေသြး တသံ တမိန္ ပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အၾကြင္းမဲ့ ညီညြတ္ေရး ဟူသည္ မရွိႏိုင္ပါ။
(
) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ညြန္ ့ေပါင္း အစိုးရသည္ လူတစုက မိမိ တို ့ဘာသာ စုစည္း ပ်ဳိး ေထာင္ၿပီး ေပၚေပါက္လာသည့္ အဖြဲ ့အစည္း မဟုတ္။ ၁၉၈၉- ၉၀ ခုႏွစ္မ်ား က အင္အားႀကီးမားခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႀကီး အေနျဖင့္ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရ အျဖစ္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုအခိ်န္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား တို ့၏ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို ေရာက္ရွိလာစဥ္ လႊြဲေျပာင္းေပးခဲ့၍ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေစခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို ့ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား ညြန္ ့ေပါင္း အစိုးရသည္ လူတစု (သို ့မဟုတ္) ယင္းအစိုးရ အဖြဲ ့တြင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ ့၏ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္း မဟုတ္ေခ်။
တခ်ိန္တည္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရဟူေသာ အမည္တလံုးကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ အခက္အခဲၾကားမွ စြမ္းေဆာင္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳသည္။ သို ့ေသာ္ ထိုအစိုးရ အမည္ကို ကိုင္စြဲကာ လူတခုခန္ ့မွ်ျဖင့္ ဘ႑ေငြေၾကးမ်ားကို ၄င္း၊ မူ၀ါဒ ေရးရာမ်ားကို ၄င္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၄င္း၊ စီမံ ခန္ ့ခြဲ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္လွ်င္ မသင့္ေတာ္ေခ်။ မျဖစ္သင့္ေပ။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ညြန္ ့ေပါင္း အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးႏွင့္ ယင္းကို ေမြးဖြားေပး လိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ ့အစည္းႀကီးမ်ားကို တာ၀န္ခံရန္ လိုအပ္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ခံမႈကို လက္ေတြ ့ျပသရန္လည္း အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အမိ်ဳးသား ညီညြတ္ေရး လႊတ္ေတာ္ဟု MPU ကို သတ္မွတ္ၿပီး ဖြဲ ့စည္းေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ MPU က ႀကိဳး ပမ္းသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး လႊတ္ေတာ္မွ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရသို ဦးတည္ဖြဲ ့စည္း သြားရန္ ယေန ့လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၀င္းထိန္


အညြန္း။ * + **ေနဇင္လတ္၏ ၀မ္းသာျဖစ္ရတယ္ ေဆာင္းပါးမွ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိုးကား ေဖာ္ျပ ထား ပါ သည္။ ( ၂၀၀၉ ဇန္န၀ါရီ ေရႊ အျမဳေတ)

No comments:

Post a Comment