3.30.2009

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

PhotobucketPhotobucket

jynfol hwdkufyGJjrSihfwifa&;aumfrwD

Committee for Promoting People’s Activities

2010 ckESpf a&G;aumufyGJ0if&ef uae'gEdkifiH/ tar&duefEdkifiHwdkwGif nDnGwfaom'Drdku&ufwpf ygwDjrefrmjynf

UDP trnfcHvltkyfwpkESifhywfoufIxkwfjyefa=ujimcsuf

&ufpGJ/ 3-1-2009

jrefrmEdkifiHppftkyfcsKyfa&; pepfatmufwGif jym;jym;0yfae&aom wdkif;&if;om;jynfol hw&yfvHk;. EdkifiHa&;/ pD;yGm;a&;/ vlrlqif; &J'ku rsm;rSm wae hwufwae h tqdk;0g;qHk;&ifqdkif cHpm;ae=u&aomtajctaejzpfygonf?

xdkodk hppftm%m&Sifrsm;u enf;trsdK;rsdK;jzifhvlrqefpGmjynfolvlxkEdSyfpufowfjzwfcHae&pOf vlwpkuudk,fusdK;pD;yGm;a&;udkom=unfjyD; jynfol htusdK; udkrsufuGyfjyKu 2010 ckESpf a&G;aumufyGJ0if&ef etzppftm%m&Sifrsm;ESifh tusdK;wlbufvkyfaeaom nDnGwfaom 'Drdku&ufwpfygwD jrefrmjynf United Democratic Party of Myanmar trnfcHvltkyfpkwpktm; trsdK;om; opGmazmif rsm;jzpfa=umif;ESifh xdkuJhodk hom&mbuf ul;ajymif;ae=uaom tcGifha&;orm;wpktm; uGsEdkyfwdk႔ ajray:ajratmuf tpktzGJ႔hrsm;yg0ifaom “jynfol႔wdkufyGJ jrSifhwifa&; aumfrwD” rSjynfwGif; jynfyjynfol hvlxk odap&ef xkwfjyefa=ujim vdkufonf?

,cktcsdefonf rdrdwdk hEdkifiHtwGuf ppfrSefaomajymif;vJrlwckjzpfay:vma&;twGuf enf;vrf;aygif;pHkjzifh zdtm;ay;&rnfh tcsdefwGif ,ckuJhodk h ppftkyfpkESifhaygif;I t&dk;t&if;udkuf&efvkyfaqmifaejcif;[m tzdEdSyfcHjynfolvlxkESifh ppfwyftm;qufvufawmfvSefaeonf tiftm;pkrsm;udk apmfum;&ma&mufygonf?

jrefrmEdkifiHwGif ppftm%m&SifpepfESifh AsL&dku&uf ppf,EW&m;rsm;tm; tjyD;wdkif z,f&Sm;a&;onf usaemfwdk h.t"duwm0effjzpfonf? jynfol hwdkufyGJjrSifhwifa&;aumfrwD ( CPPA )0if ajray: ajratmuf tpktzGJ hrsm;onf vnf;vlrsdK;aygif;pHkjrefrmjynfol hw&yfvHk;tm; tEdkifusifh tkyfcsKyfaeonf etz ppftm%m&Sifrsm;tm; ydkrdkxda&mufaomenf;vrf;rsm; jzifhjywfjywfom;om; wdkufyGJ0ifoGm;rnfjzpfjyD; /etzppftkyfpkESifh yl;aygif;ol /pD;yGm;a&;t& tm;ay;tm;ajrmufjyKaeol rsm;/ EdkifiHa&;awmfvSefa&;ta=umif;jyI udk,fusdK;pD;yGm;&Smae=uonfh tacsmiform;wdk htm; &efoltjzpfowfrSwfI jywfom;pGm wdkufyGJ0ifoGm;rnfjzpfa=umif; 'Drdkua&pDwdkufyGJ0if jynfwGif; jynfy&Sd jynfolvlxktaygif;tm; odap tyfygonf?

jynfolwdkufyGJ0if jrSifhwifa&;aumfrwD

No comments:

Post a Comment