4.09.2009

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား


ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
Photobucket

Photobucket
ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Photobucket

Photobucket

No comments:

Post a Comment