4.14.2009

သႀကၤန္အေတြး


Monday, 16 April 2007

Win Peသ႒ကႆန္အေတၾး
၀င္းေဖ

ဧ႓ပီ ၁၆၊ ၂၀၀၇

ဴမန္မာသ႒ကႆန္နဲ ့ပတ္သက္႓ပီး ထူးဴခားတာေလးတစ္ခု တင္ဴပခဵင္ပၝတယ္။

"ကမၲာ့လူသားေတၾမႀာ ေမၾးရာပၝ စိတ္ေကာင္းေရာ၊ ယုတ္ညံ့တဲ့ စိတ္ဆုိးေတၾေရာ၊ ရုပ္ခႎၭာ ကုိယ္ဴဖစ္တဲ့ ေဴခေတၾလက္ေတၾလုိ ပၝလာဳကပၝတယ္" တဲ့။

ပညာရႀိေတၾရဲႚ သံုးသပ္ခဵက္ပၝ။ ေဴခေတၾလက္ေတၾကုိ အသံုးမဴပႂဘဲ ဳကာဳကာထားရင္ ေသၾးမေလ႖ာက္ဘဲ ကဵန္းမာေရး ေဖာက္ဴပန္ကုန္႓ပီး တဴခားအစိတ္အပုိင္းေတၾကုိပၝ ဒုကၡေပးမႀာဴဖစ္သလုိ လူေတၾရဲ ့ ေမၾးရာပၝ စိတ္ဆႎၬေတၾဴဖစ္တဲ့ စိတ္ေကာင္းေရာ၊ စိတ္ညံ့ေတၾကုိေရာ အရႀိအတုိင္း မကဵင့္သံုးရရင္ အလားတူပဲ ကဵန္းမာေရး ေဖာက္ဴပန္လာႎုိင္ပၝတယ္ … တဲ့။

လူေတၾရဲ ့ေမၾးရာပၝ စိတ္ေကာင္းေတၾကုိ လုိက္ေလဵာကဵင့္သံုးဖုိ ့ဴပႍနာမရႀိပၝဘူး။ ဥပမာ … ေမတၨာတုိႛ ကရုဏာတုိ ့ဆုိတဲ့စိတ္ေတၾပၝ။ ဴပႍနာ မရႀိရံုသာမကဘဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းသာယာတဲ့ ၀န္းကဵင္ေတၾကုိေတာင္ ဴဖစ္ထၾန္းေစမႀာပၝ။

ဒၝေပမယ့္ ေမၾးရာပၝ စိတ္ယုတ္ စိတ္ညံ့ေတၾကုိ အေညာင္းေဴပေအာင္ ကဵင့္သံုးေပးဖုိႛကိစၤကေတာ့ ဴပႍနာ႒ကီးပၝတယ္။ ဥပမာ သူမဵားကုိ ေစာ္ကားခဵင္တဲ့ စိတ္၊ ထိပၝးခဵင္တဲ့ စိတ္မဵႂိးေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီလုိ စိတ္မဵႂိးေတၾကုိ ေဴဖေဖဵာက္ဖုိ ့အႎုပညာေတၾက တစိတ္တပုိင္း အစားထုိး သက္သာေစတယ္လုိႛ ပညာရႀိေတၾက ဆုိပၝတယ္။ ဥပမာ ၀တၪႂေတၾထဲမႀာ ပၝတဲ့ မေကာင္းမႁေတၾကုိ အစားထုိး ခံစားႎုိင္မႁဆုိတာမဵႂိးေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အလားတူပဲ သ႒ကႆန္တၾင္းမႀာ ေပဵာ္ဳကပၝးဳကသူ အခဵင္းခဵင္း ေမတၨာစိတ္ ကရုဏာစိတ္ ဆုိတာမဵႂိးေတၾနဲ ့ ဆက္ဆံရင္း စိတ္အေညာင္းေဴဖႎုိင္တာ ရႀိသလုိ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ေတာင္ မသိလုိက္ရဘဲ လူလူခဵင္း ထိပၝး ေစာ္ကားတာမဵႂိးကေလးေတၾ ဴပႂလုပ္ရင္း စိတ္ယုတ္စိတ္ညံ့ေတၾကုိ အေညာင္းေဴပေစတာမဵႂိးလည္း ရႀိႎုိင္တယ္လုိႛ သံုးသပ္မိပၝတယ္။

သ႒ကႆန္ ေရပဲၾသဘင္႒ကီးဟာ အမဵားဴပည္သူေတၾ တစ္ေယာက္နဲႛတစ္ေယာက္ သိသိ မသိသိ ေထၾးေရာယႀက္တင္ ရဲရဲတင္းတင္း ေရေလာင္းေရပက္ ေအာ္ဟစ္ကဵီစယ္ ေနာက္ေဴပာင္ ဆက္ဆံႎုိင္တဲ့အတၾက္ ၁ ႎႀစ္မႀာ ၃-၄ ရက္ စိတ္အေညာင္း ရုပ္အေညာင္း ေဴဖခၾင့္ရဳကတဲ့ အကဵႂိး႒ကီးမားတဲ့ ပဲၾသဘင္႒ကီးတစ္ရပ္လည္း ဴဖစ္ေပတယ္လုိ ့သံုးသပ္မိပၝေဳကာင္း။

No comments:

Post a Comment