4.16.2009

သႀကၤန္အေတြး

Monday, 09 April 2007

Sample Imageသ႒ကႆန္အကဵႂိး ၁၀ ပၝး
ေမာင္စၾမ္းရည္
ဧ႓ပီ ၉၊ ၂၀၀၇

သ႒ကႆန္အကဵႂိး ၀ ပၝးရႀိတယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္တာဟာ ေရႀးေဟာင္း စာေပကဵမ္းဂန္မႀာ ပၝလိုႛမဟုတ္ပၝ။ ကိုယ့္ဘာသာ တၾက္ဳကည့္လိုက္မိတာပဲဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသေသခဵာခဵာတၾက္ရင္ ၁၀ ပၝးထက္ ပိုမဵားပိုမလားမသိပၝ။ ကဵေနာ္ေရတၾက္ဳကည့္မိတာက ေအာက္ပၝအတိုင္း ၁၀ မဵႂိး ရပၝတယ္။


၁။ သ႒ကႆန္ပၾဲဆိုတာ ဴမန္မာတိုႛရဲႛ ႎႀစ္သစ္ကူးပၾဲေတာ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ လူတစ္ဦးခဵင္းမႀာ အသက္ ၁ ႎႀစ္ တိုးသၾား႓ပီလိုႛ၊ အသက္ ၁ ႎႀစ္ ရႀည္သၾား႓ပီလိုႛ အားတက္ရသလို ေသဘက္ကို ၁ ႎႀစ္ နီးသၾား႓ပီလိုႛလည္း သတိသံေ၀ဂေတၾ ယူလိုက ယူႎိုင္ဳကပၝတယ္။

၂။ ႎႀစ္ေဟာင္းက အညစ္မေကာင္းတာေတၾကို သ႒ကႆန္ေရနဲႛ ေဆးေလ႖ာ္ သန္ႛရႀင္းေရးလုပ္ဳကသလို ႎႀစ္ေဟာင္းက စိတ္ာတ္အေဟာင္းအညစ္ေတၾကို သတိဴပႂဆင္ဴခင္႓ပီး ႎႀစ္သစ္မႀာ အေကာင္းအသစ္ေတၾေမၾးဳကဖိုႛ သတိရဳကေစပၝတယ္။

၃။ ေရပက္ကစားဳကတဲ့အဴပင္ အလႀႃအတန္းေတၾလုပ္႓ပီး ေက႗းဳကေမၾးဳကလိုႛ ကေလးလူ႒ကီးမကဵန္ စားဳကေသာက္ဳက ေပဵာ္ရၿင္ဳကရ႓ပီး ဘာသာေရးအရ ကုသိုလ္ရတဲ့အဴပင္ လူမႁေရးအရလည္း တစ္ဦးနဲႛတစ္ဦး အထူးခဵစ္ခင္ ရင္းႎႀီးေစပၝတယ္။ သ႒ကႆန္ယဥ္ေကဵးမႁနဲႛ တိုင္းရင္းသားခဵစ္ဳကည္ေရး၊ ႎိုင္ငံတကာခဵစ္ဳကည္ေရးအထိ ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ပၝတယ္။

၄။ ႎႀစ္စဥ္ သစ္လၾင္႓ပီး ဆိုဳကကဳက၊ တီးမႁတ္ဳကလိုႛ ဴမန္မာ့ ဆို က ေရး တီး အႎုပညာတိုးတက္ေစပၝတယ္။

၅။ ဗုဒၭဘာသာႎႀစ္သစ္ကူးမႀာ သိဳကားမင္း႒ကီး ဆင္းလာတယ္ဆိုတာ၊ ခရစ္ယာန္ႎႀစ္သစ္ကူးမႀာ ဆန္တာကေလာ့႒ကီး ဆင္းလာတယ္ဆိုတာလို ႎႀစ္ဦးသေကႆတ အခိုင္အမာဴဖစ္ေပၞေစပၝတယ္။

၆။ သိဳကားမင္း႒ကီး လူႛဴပည္ကိုဆင္း႓ပီး ေရကစားရံုမက ပုရပိုက္ အဴဖႃ၊ အမည္းနဲႛ ေကာင္းသူ ဆိုးသူ ခၾဲဴခားသတ္မႀတ္႓ပီး မေကာင္းသူ ပယ္၊ ေကာင္းသူ ကယ္လိမ့္မယ္လိုႛ ရိုးရာအစၾဲရႀိတဲ့အတၾက္ မိမိကိုယ္တိုင္ လူေကာင္းလား လူဆိုးလား ခၾဲ႓ပီးစစ္ေဆးမိဳက႓ပီး စိတ္ေကာင္းေမၾးဳကဖိုႛ သတိရေစပၝတယ္။ စစ္ဗိုလ္ေတၾေရာ၊ ရပ္ကၾက္ဗိုလ္ေတၾေရာေပၝ့ဗဵာ။

၇။ သိဳကားမင္း႒ကီးက တခၝတရံ သေဴပပန္းနဲႛ ေရခဵမ္းအိုး ပိုက္ဆင္းလာသတဲ့။ တခၝတရံ မီးတုတ္တစ္ဖက္ ေလးဴမား၊ ား၊ သန္လဵက္တစ္ဖက္ ကိုင္ဆင္းလာတတ္သတဲ့။ သေဴပပန္းနဲႛ ေရခဵမ္းပိုက္ဆင္းလာရင္ မိုးဦး၊ မိုးလယ္၊ မိုးေႎႀာင္း မိုးဥတု ၃ ပၝးညီ႓ပီး တိုင္းဴပည္သာယာ၀ေဴပာ ႓ငိမ္းခဵမ္းမယ္၊ မီးတုတ္နဲႛ ေလးဴမား၊ ဓား၊ သံလဵက္ လိုဟာမဵႂိး ကိုင္ဆင္းရင္ မင္းမဵား မင္းကဵင့္တရားနဲႛမညီ၊ စစ္မက္ထူေဴပာတယ္၊ မိုးေခၝင္ေရရႀားမယ္၊ ေကာက္ပဲသီးႎံႀ ဆၾံႛရႀားမယ္ စသဴဖင့္ ေကာင္းနိမိတ္ ဆိုးနိမိတ္မဵား ေပၞႎိုင္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ အုပ္စိုးသူ အစိုးရမင္းမဵားနဲႛ ဴပည္သူတိုႛဳကားမႀာ သတိထားဆင္ဴခင္စရာေတၾ ရရႀိေစပၝတယ္။

၈။ သ႒ကႆန္အခၝမႀာ လူေတၾတစ္ဦးခဵင္းဟာ ႎႀစ္ေဟာင္းက လုပ္ေဆာင္ဴပႂမူခဵက္ေတၾကို ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးဳကသလို ၁ ႎႀစ္တာအဖိုႛ တိုင္းဴပည္မႀာလည္း စီးပၾားေရး၊ ႎိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႁေရး စသည္တိုႛ စစ္ေဆးတဲ့အေလ့ ထူေထာင္ဳက႓ပီး "သံခဵပ္" ယဥ္ေကဵးမႁေပၞလာတာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ အလၾန္ထူးဴခား ေကာင္းမၾန္ပၝတယ္။ သံခဵပ္ယဥ္ေကဵးမႁဟာ လူတစ္ဦးခဵင္းကိုေရာ ေခတ္စနစ္ကိုေရာ ဴပႂဴပင္လမ္းေဴပာင္းေပးတဲ့ ကိရိယာအဴဖစ္နဲႛ သ႒ကႆန္ပၾဲမႀာဴပႂစုပဵႂိးေထာင္႓ပီး တိုးတက္ခိုင္မာေစပၝတယ္။

၉။ သ႒ကႆန္ပၾဲမႀာ ေခၝင္းေလ႖ာ္ရည္ လႀႃ႓ပီး ဘိုးဘၾားလူ႒ကီးသူမေတၾကို ေရခဵႂိး ေခၝင္းေလ႖ာ္ေပးဴခင္း၊ ေဴခသည္းလက္သည္း လႀီးဴဖတ္ေပးဴခင္း၊ အ၀တ္အစားသစ္ လႀႃဒၝန္းေပး႓ပီး ကန္ေတာ့ဳကဴခင္းဴဖင့္ လူ႒ကီးဂၝရ၀ပၾဲရႀိသလို လူငယ္မဵားကေလးမဵားအတၾက္ မုန္ႛလံုးေရေပၞအလႀႃပၾဲ၊ စတုဒိသာပၾဲမဵား လုပ္ေပးဴခင္းဴဖင့္ ေပဵာ္ရၿင္ေစ႓ပီး ဂၝရ၀၊ နိ၀ၝတ တရား ပၾားမဵားေစပၝတယ္။

၁၀။ သ႒ကႆန္အခၝမႀာ ႎၾားေဘးမဲ့၊ ငၝးေဘးမဲ့လၿတ္ဴခင္းဴဖင့္ သတၨ၀ၝေတၾအေပၞ ေမတၨာကရုဏာ ပၾားေစတဲ့အဴပင္ လူေတၾမႀာလည္း အခဵႂပ္အေႎႀာင္က လၾတ္ဳကပၝေစဆိုတဲ့ ေမတၨာေစတနာ ပၾားေစပၝတယ္။

အထက္ပၝ သ႒ကႆန္ေကဵးဇူးအထူး ၀ ပၝးရႀိတာလို ဴမန္မာႎိုင္ငံသားတိုႛ ထိန္းသိမ္းဴမႀင့္တင္သၾားသင့္ပၝတယ္။ အစိုးရကလည္း ငၝးလၿတ္ပၾဲအဴပင္ လူေတၾလည္း လၿတ္ေပးခဵင္ပၝလိမ့္မယ္။ စစ္ဗိုလ္႒ကီးေတၾလည္း သ႒ကႆန္သံခဵပ္ေတၾနဲႛ ေပဵာ္ခဵင္ရႀာပၝလိမ့္မယ္။ ဗိုလ္ကေတာ္နဲႛ အဆိုေကဵာ္ေတၾရဲႛ သ႒ကႆန္အဴဖစ္က ဴပည္သူႛသ႒ကႆန္အဴဖစ္သိုႛ အဴမန္ဴပန္လည္ ေရာက္ရႀိလာပၝေစသတည္း။

ေမာင္စၾမ္းရည္
၂၀၀၇ မတ္ ၂၄

No comments:

Post a Comment