5.10.2009

CAC (Burma) ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္၂၀၀၉ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္

၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ၏ သေဘာထား

ေန႔စြဲ- ရ-၅-၂၀၀၉

စာအမွတ္ -စကလ/လစဖ/၀၆/၀၉

၂၀၀၉စုစည္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ ေပၚေပါက္လာရျခင္း

တကမာၻလံုး တုန္လႈပ္သြားေစသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္လက္လွဳံေဆာ္ ဦးေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားအေရးကို နအဖမွ လွ်စ္လွ်ဴရႈ၍ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို တြင္တြင္ ျငင္းဆန္ေနခ်ိန္၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးအတြက္ တင္းတင္းမာမာ ေတာင္းဆိုေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားမွ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ ဆီေလွ်ာ္ေသာ အေရးဆို လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခ်ိန္အခါႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း စေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ကၽြန္ျပဳမည့္ နာဂစ္အေျခခံ ဥပေဒကို မဲလိမ္ၿပီး အတည္ျပဳသည့္ ကိစၥမွစ၍ လာမည့္ ၂၀၁၀တြင္ ထိုစစ္ကၽြန္ အေျခခံဥပေဒကို အေျခခံ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ေၾကျငာသည့္ အခ်က္အေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးမႈ၊ ထိေရာက္ေသာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚမလာသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံေရး လိုအပ္ခ်က္အရ ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီကို တသီးပုဂၢလ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ တူညီေသာ သေဘာဆႏၵ မ်ားျဖင့္ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၀၉ ျဖင့္ ခိုင္မာစြာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ ထိုအလိမ္အညာ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ခုတံုးလုပ္ကာ ျပည္သူလူထုကို စစ္ကၽြန္ျပဳမည့္ ၂၀၁၀ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မည္သည့္ နည္းျဖင့္မဆို တိုက္ဖ်က္တားဆီး သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သလို မည္သည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံႏိုင္ရသည္ ဆိုသည္ကိုလဲ ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီမွ ေရွ႕ပိုင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

NLD ၏ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာစာတမ္းအေပၚ CAC ၏အျမင္

၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ တခဲနက္မဲဆႏၵမ်ားအရ အျပတ္ အသတ္ တရားဝင္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ အႏိုင္ရပါတီ NLD က ယခုလ ၂၈၊ ၂၉ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စံုညီအစည္းအေဝးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာစာတမ္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီက တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ နအဖတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထင္ရွားစြာ မီးေမာင္း ထိုး ထုတ္ေဖၚျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍ ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီက အေလးအနက္ ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေရွးဦးစြာတင္ျပလိုပါသည္။

ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာႏိုင္ ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံမူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီမွ အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ နအဖတို႔ အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူလူထုမ်ား၊ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံ ေစလိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ထားေသာ လူထုကိုယ္စားျပဳပါတီ NLD၏ စံုညီအစည္းအေဝးမွ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားအေပၚ အေလးအနက္ ထား၍ NLDႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈႈိင္းရန္မွ အပ အျခားနည္းလမ္း မရွိေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာလိုပါသည္။

အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္

အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ NLDသည္ ျပည္သူ လူထု တရပ္လံုးက တခဲနက္ မဲေပးေထာက္ခံခဲ့ေသာ အႏိုင္ရပါတီ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ NLD ပါတီ တခုတည္းတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္ မဟုတ္ပဲ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားအားလံုး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အားလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီမွ တင္ျပလိုပါသည္။

ထိုသို႔ တိုက္ပြဲဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ NLD ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း ေထာက္ခံၾကရန္ လိုအပ္သလို နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို လက္ခံလာေစရန္ အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဆက္လက္ဖိအားေပး တိုက္ပြဲဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကမာၻ႕သမိုင္း ျမန္မာ့သမိုင္းတို႔တြင္ မည္သည့္ စစ္အာဏာရွင္မွ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းျဖင့္ ရင္မဆိုင္ရပဲႏွင့္ မိမိတို႔ ရရွိထားေသာ အာဏာကို အလြယ္တကူ လက္ေလွ်ာ့ စြန္႔လႊတ္သြားခဲ့ျခင္း မရွိသည္ကို ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီက ေထာက္ျပ လိုပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ဦးဝင္းတင္၊ NLD ပါတီ(သို႔) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္ မဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး၊ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး သာမက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစား တန္ဘိုးထားၾကသူ ကမာၻ႕လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အားလံုး တြင္ပါ တာဝန္ရွိပါသည္။

အားလံုးမွ မိမိတို႔ တာဝန္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ ခံယူသည့္အတိုင္း မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါမွ သန္း၅၀ေက်ာ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ားဘဝ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ရၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နအဖတို႔မွ NLD ၏ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာစာတမ္းပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလွ်ာ လက္ခံလာသည္အထိ ဆက္လက္ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ ၾကပါရန္ႏွင့္ NLDပါတီ တခုတည္းအေပၚ ထိုတာဝန္မ်ားကို ပံုခ်မထားရန္ တင္ျပလိုပါသည္။

မ်ဳိးခ်စ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္

တိုင္းျပည္ကို အမွန္တကယ္ခ်စ္၍ တပ္မေတာ္တြင္းကို ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိ ႀကီးငယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုလည္း ၂၀၀၉ စုစည္း လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီမွ ေျပာၾကားလိုသည္မွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွစ၍ ျဖစ္တည္ လာခဲ့ေသာ၊ သမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးကို အာဏာရႈး တစုေၾကာင့္ အသေရ ညိဳးႏြမ္းကာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုတို႔ကို သတ္ျဖတ္ဖိႏွိပ္ေသာ စစ္တပ္အျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ကမာၻ႕အသိုင္းအဝိုင္း၏ တံ့ေတြးခြက္တြင္ ပက္လက္ ေျမာေနရေသာ အျဖစ္မွ ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ၊ အသေရဆည္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သင့္ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ား ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ကမၺည္း တင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ လည္းေကာင္း သင္တို႔၏လက္တြင္ ရွိေနပါသည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္တခုမွာ သင္ႏွင့္ သင္ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ သားမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို မႏွိပ္စက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ သင္တို႔တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သင္တို႔ တတ္ႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သာျဖစ္ပါသည္။

CAC ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္

နိဂံုးခ်ုဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ ၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ NLD၏ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာစာတမ္းမွ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ နအဖမွ ျမင္သာ ထင္သာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လိုက္ေလွ်ာမႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေသးသမွ် မိမိတို႔ မူလ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အတိုင္း ၂၀၁၀ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အၿပီးတိုင္ ရိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္ဆီးေရးဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲ တိုက္ပြဲဝင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔

၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ

No comments:

Post a Comment