8.23.2009

ျပည္တြင္းမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီး အေကာင္အထည္ေဖၚေရး ျပည္တြင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္း
Sangha 454_2009

Photobucket

No comments:

Post a Comment