8.16.2009

ဆီနိတ္တာ ဂ်င္ဝဘ္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ရကုန္ေလဆိပ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၁၅မိနစ္ၾကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဂ်င္ဝဘ္က စစ္တပ္ အာဏာပိုင္မ်ားကို သူ႔အေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သလို ၄င္းတို႔ အေနႏွင့္ လာမည့္ ေရြးကာက္ပြဲကို တရားမွ်တ ေၾကာင္းျပလိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တကြ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သား အားလံုးကို လႊတ္ေပး၍ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ သူတို႔ သည္ မိမိ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အေလးအနက္ ထား စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ျပန္လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ သူမအားႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးျခင္းက ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေၾကာင္း ျပသရာ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၁နာရီနီွးပါး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၏ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ခဲ့ မႈမ်ား အေပၚ လြန္စြာ ေလးစားမိပါေၾကာင္း ေျပာျပသြားခဲ့သည္။ ၄င္းအေနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားလံုးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ထိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈက သူကို လက္ရွိေနအထားမ်ားကို ပိုမို သေဘာေပါက္ နားလည္ေစခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ၁ရက္ၾကာ ေတြ႕ဆံုရာတြင္
၁။ ဂၽြန္ယက္ေတာအား လႊတ္ေပးရန္
၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးရန္ႏွင့္
၃။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပန္လႊတ္ေပးရန္တို႕ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။
ထိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ကို ျပန္ေရာက္သည့္အခါ Secretary of States Clinton ကို ထိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ဟုဆိုပါသည္။
ေရႊဝါေရာင္သတင္းလႊာ၏ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တဦး

No comments:

Post a Comment