11.23.2009

ေခတ္အေျပာင္းအလဲကို စစ္တပ္က ဖန္တီးမွာတဲ့လား

ဇင္လင္း
၂၃ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၉

ယခုတေလာ ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ‘၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ’ ႏွင့္ ‘၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ’ ကို တဲ့တိုးတမ်ိဳး၊ သြယ္၀ိုက္၍ တဖုံ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔ေၾကညာေနၾကသည္။ ထိုသို႔ ေၾကညာ ေမာင္းခတ္ရာ၌ ပုဂၢလိကဂ်ာနယ္တခ်ဳိ႕အား အဓိက ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကိရိယာအျဖစ္ အသုံးခ်လ်က္ရွိသည္။ ယင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပင္တိုင္ကေလာင္မ်ားအျဖစ္ ေနရာ ေပးျခင္းခံရသူမ်ားကို သတိထားအကဲခတ္မိသည္။ ကေလာင္အမ်ားစုမွာ ျပည္သူလူထု အေရးထက္၊ မိမိတကိုယ္စာအေရးကိုသာ အေလးထားသည့္ ကေလာင္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ထိုထိုေသာ ကေလာင္မ်ားအနက္ ‘ေရြးေကာက္ပြဲမွ လြဲ၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိၿပီ’ ဟု တစိုက္မတ္မတ္ ၀ါဒျဖန္႔ေနသည့္ ကေလာင္ မွာ အဆိုးဆုံးဟု ဆိုရေပမည္။ သူ႔အဆိုအရ ‘ေရြးေကာက္ပြဲမွန္လွ်င္ ျပည့္စုံသည္ မျပည့္စုံသည္ကို မၾကည့္ဘဲ၊ ေကာင္းသည္ဟု ျမင္ႏိုင္ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူအမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈ (Public Choice) ကို တစုံတရာ ဖန္တီးေပးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္’ ဟု ထိုဆရာက ဆိုေလသည္။ ထို ‘ေရြးေကာက္ပြဲ အေကာင္းျမင္ဆရာ’ ဆိုလိုသည့္ (Public Choice) ဆိုသည္မွာ နာဂစ္လြန္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ (Referendum) လို ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကို ရည္ၫႊန္းပုံရေပသည္။ လြတ္လပ္မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလား၊ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲလား မဆန္းစစ္ဘဲ ‘ေကာင္းသည္ဟု ျမင္ႏိုင္ရမည္’ ဆိုေသာ ထိုကေလာင္၏အျမင္မွာ ေႏႇာင္ႀကိဳးမွ ကင္းပါရဲ႕လားဟု ထင္စရာပင္ျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္က အမည္မေဖာ္ဘဲ ထြက္ေပၚခဲ့ဖူးသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား” ဆိုေသာ စာတမ္းပါ အယူအဆႏွင့္ ယခု ‘ေရြးေကာက္ပြဲ အေကာင္းျမင္ဆရာ’ တို႔ႏွစ္ဦး၏ ၀ါဒျဖန္႔ပုံ အေျခခံသေဘာအယူခ်င္း တူညီေနသည္ကိုလည္း သတိျပဳမိသည္။ အမည္မေဖာ္ ကေလာင္ရွင္က “လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ Road Map” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေအာက္တြင္ ‘စစ္တပ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္ - လုံး၀ အာဏာမလႊဲရန္၊ အနိမ့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္ - စိတ္ႀကဳိက္ Constitution နဲ႔ ခရီးဆက္ရန္။ ဒီမိုကေရစီဘက္က အျမင့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္ဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အနိမ့္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ … … ‘အကယ္၍ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ပါတီ အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားအတြက္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းတခု ပြင့္လာႏုိင္သည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းကို Transitional period တခုအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ဆက္လက္လႈပ္ရွားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္’ ဟုလည္း ထို ‘အမည္မေဖာ္ စာေရးဆရာ’ က ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္ႏွင့္ အလားတူပင္ ‘ေရြးေကာက္ပြဲ အေကာင္းျမင္ဆရာ’ က ယခုကဲ့သို႔ ဆိုျပန္သည္။ “ေရြးေကာက္ပြဲမွ လြဲ၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိၿပီ ဟူေသာ သုံးသပ္ခ်က္သည္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာတို႔ကို အကုန္စြန္႔လႊတ္ပစ္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ ဥပမာ - ျပည္ပက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို အားကိုးျခင္း၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈ (လမ္းေပၚ ႏိုင္ငံေရး) ကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ အာဏာရအဖြဲ႔အတြင္း ပဋိပကၡကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း စသည္တို႔ကို စြန္႔ပစ္သည္။ ဤသို႔ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚသာ တခုတည္း ဖိုးကပ္စ္လုပ္သည္။ ဤနည္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ရႈျမင္ေသာနည္းျဖစ္သည္။” ထိုဆရာက ဆက္လက္၍ ‘ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အားအနည္းဆုံး အပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျမင္မရွိဘဲ၊ နည္းဗ်ဴဟာအျမင္ျဖင့္ ေပၚပင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္’ ဟု ေ၀ဖန္လိုက္ေသးသည္။ ထိုဆရာတို႔အလိုအရ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသာ အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံေရး ပုံသ႑ာန္ ျဖစ္၍ ေရြးခ်ယ္စရာ အျခားနည္းမ်ား မရွိဟုျဖစ္သည္။ ထိုဆရာမ်ား၏ စဥ္းစားပုံမွာ အတၱေနာမတိ လြန္ကဲလြန္း လွေပသည္။

လက္ငင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္။ ‘၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ’ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ဗိမာန္တည္ေဆာက္ရန္ စစ္အာဏာရွင္ဗိသုကာအား အလုပ္အပ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အေဆာက္ အဦး ပႏၷက္မခ်မီ ျပန္လည္စိစစ္ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ ထိုဆရာတို႔၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိခ်က္သည္ စစ္အစိုးရလက္ေ၀ခံ တတိယ လမ္းေၾကာင္း ရွာေဖြသူမ်ားဆိုသည့္ “တတိယႏိုင္ငံေရးအုပ္စု” ကို အားေပးေထာက္ခံေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ “တတိယအုပ္စု” က ‘၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ’ အား ဒီမိုကေရစီလမ္းပြင့္ေရးအတြက္ တံခါးတခ်ပ္ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ၾကသည္။ ‘တက်ပ္ဖိုး မရႏိုင္ေပမယ့္ ငါးမူးဖိုးေတာ့ ရႏိုင္တယ္’ ဟု ဆိုၾကသည္။ က်န္ငါးမူးဖိုးကို ေနာင္ေပၚ လာမည့္ ပါလီမန္ထဲတြင္ ခ်ဲ႕ထြင္ယူရမည္ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၀ ပါလီမန္ကတဆင့္ စစ္အုပ္စု၏ အတြင္းစည္းထဲသို႔ လမ္းေဖာက္၀င္ရမည္။ တျဖည္းျဖည္း စစ္ဗိုလ္ေတြထဲက Moderate ျဖစ္သူ၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူမ်ားအား စည္း႐ုံးရင္း ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ယူရမည္ဟု ေလထဲတိုက္အိမ္ေဆာက္ေနၾကေလသည္။

“တတိယအုပ္စု” “တတိယလမ္းေၾကာင္း” ဆိုသည့္ အျမင္သေဘာထား ျဖစ္ေပၚေနသည္မွာၾကာၿပီ။ နအဖ၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံ စတင္သည့္ ၁၉၉၃ တြင္ ထိုအယူအဆကို စတင္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာႏိုင္သည္။ ၁၉၉၃ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ စမည္ဟု ေၾကညာလိုက္ေသာအခါ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ တက္သင့္ မတက္သင့္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ သည္။ ျပႆနာ၏ ေသာ့ခ်က္မွာ ‘အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ အမ်ဳိးသားဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာ တပ္မေတာ္ကို အစဥ္သျဖင့္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳေရး’ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ‘နအဖ’ ေရးဆြဲခ်မွတ္လိုက္သည့္ ညီလာခံဦးတည္ခ်က္ အေျခခံမူ (၆) ခ်က္ထဲက နံပါတ္ (၆) အခ်က္ျဖစ္သည္။ ညီလာခံဦးတည္ခ်က္ နံပါတ္ (၆) အခ်က္ ပိုမိုခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္ကိုလည္း ထပ္ဆင့္ေဘာင္ခ် လိုက္ေသးသည္။ ယင္းမူေဘာင္ထဲက ‘ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ’ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုင္းတြင္ ေလးပံုတပံု ေနရာယူထားေသာ္လည္း လက္ရွိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထက္ေတာ့ သာႏိုင္ေသးသည္ဆိုေသာ အျမင္သေဘာထားရွိသူမ်ားသည္ “တတိယအုပ္စု” ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။

‘ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရွိျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ လုံး၀မရွိျခင္းထက္ ေကာင္းသည္’ ဟု ထိုတတိယအုပ္စု၀င္ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္တို႔က နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔ၾကသည္။ အျဖစ္မွန္မွာ နအဖ၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံ (၁၅) ႏွစ္ၾကာ က်င္းပၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံရလဒ္သည္ စစ္တပ္ၾသဇာခံ ျမန္မာႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တန္းတူေရး ေတာင္းဆိုသည့္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား မ်ားအား ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွ ထာ၀ရ ဖယ္ထုတ္ေရးျဖစ္ေနသည္။

ဤေနရာ၌ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မတ္လက လုပ္သြားသည့္ “တတိယအုပ္စု” ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (၁/၂၀၀၇) အေၾကာင္း ေျပာလိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုဟု ‘နအဖ’ က အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ အစုအဖြဲ႔ (၇) ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ပူးတြဲလုပ္ငန္းေကာ္မတီ” ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျဖစ္သည္။ ထို (၇) ဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သူတို႔က သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ တတိယႏိုင္ငံေရးအင္အားစုဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။ သူတို႔က NLD အား ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဟု ေ၀ဖန္ တိုက္ခိုက္သည္။ အေျပာင္းအလဲတခုျဖစ္ေပၚရန္ လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းလမ္းမွာ ‘စစ္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲျခင္း’ သာ ျဖစ္သည္ဟု “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစု” က ဆိုသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ လူထုကမူ ‘စစ္အစိုးရႏွင့္ လက္တြ ဲျခင္း’ လား၊ ‘စစ္အစိုးရထံ တပည့္ခံျခင္း’ လား ဆိုသည္ကို ခြဲျခားတတ္ပါသည္။

ထိုအင္အားစုတြင္ မည္သူတို႔ ပါ၀င္ၾကသနည္း ဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္သင့္၏။ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစု” တြင္ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (တသီးပုဂၢလ) အဖြဲ႔၀င္ (၆) ဦးျဖစ္သည့္ ဦးၾကည္၀င္း (မဂၤလာဒုံ - ၁)၊ ဦးတင္ထြန္းေမာင္(မဂၤလာဒုံ - ၂)၊ ဦးျမလႈိင္ (တြံေတး - ၂) ၊ ဦးတင္၀င္း (က်ိဳက္လတ္ - ၂) ဦးသိန္းၾကည္( ေတာင္တြင္းႀကီး - ၁) ဦးလွစုိး (မင္းဘူး - ၂) တို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔ (၆) ဦးသည္ NLD ကို အမွီျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနပုံရသည္။

ေနာက္တဦးက ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) အဖြဲ႔က ကိုေအးလြင္။ ယခု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဆိုေသာ ကိုေအးလြင္။ ဤ ႏို၀င္ဘာ (၁၆) ရက္ေန႔ကပင္ ကိုေအးလြင္ႏွင့္ အပါင္းပါတစု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဦးညိဳလမ္းတြင္ ‘စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ဆန္႔က်င္ေရး’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲလုပ္လိုက္ေသးသည္။ ေဟာေျပာရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္သြားခဲ့သည္။ ေအးလြင္သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ တသီးပုဂၢလအေနနဲ႔ ပဲခူးတိုင္း၊ သဲကုန္းမဲဆႏၵနယ္ (၁) ကေန ၀င္ၿပိဳင္ဖူးသူ၊ လူထုေထာက္ခံမႈ မရရွိခဲ့ဘဲ အေရးနိမ့္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေနာက္ ၀ံသာႏု NLD အမည္ခံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ေျခစုံကန္သြားသူ မႏၲေလးအေနာက္ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) အမတ္ ေဒါက္တာစိုးလင္း။ ထို႔အျပင္ အလံနီေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးလွျမင့္၊ ဦးထြန္းေအာင္ ေက်ာ္၊ ဦးလွသိန္း၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးအုန္းလြင္၊ အစရွိသူမ်ားမွာလည္း “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစု” အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က (ေအာင္မိုးစံ၊ ေအာင္ေဇမင္း၊ ခင္၀င္းစံ) ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္ နအဖ သတင္းစာတြင္ ၀ါဒျဖန္႔ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသည္။ ဦးေက်ာ္ျမင့္က (ေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္၊ ေမာင္အညတရ)၊ ဦးလွျမင့္က (ေမာင္မ်ိဳးျမတ္၊ ေမာင္ျမင့္ျမတ္) ကေလာင္အမည္ ကိုယ္စီျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသည္။ စစ္အုပ္စုကို ေျမႇာက္ပင့္၊ NLD အား အပုတ္ခ်ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ိဳးကို စစ္အုပ္စုပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေရးခြင့္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။

“အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစု” သတင္းစာရွင္းပြဲ (၁/၂၀၀၇) တြင္ အထူးေၾကညာခ်က္တေစာင္လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။ ေၾကညာခ်က္တြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဆန္႔က်င္ေရး၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိတ္ေခၚေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တို႔ကို အေလးတင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို (၇) ဖြဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ‘နအဖ’ က ဘာေၾကာင့္ သတင္းစာရွင္းပြဲ လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့သနည္း။ အလြယ္ဆုံးေျပာရလ်ွင္ ‘နအဖ’ က ယင္းအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို အထပ္ထပ္ အဖန္ဖန္ စစ္ေဆးၿပီးသားျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ‘နအဖ’ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ မုခ် အသုံးတည့္ သူမ်ားျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ‘နအဖ’ ေရးေသာ ဇာတ္ၫႊန္းအတိုင္း ‘က’ ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္၍လည္းေကာင္း သတင္းစာရွင္းပြဲ လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္ဆိုလွ်င္ “တတိယအုပ္စု” ဆိုသည့္ အမည္နာမသေဘာသည္ NLD အား မေထာက္ခံ႐ုံျဖင့္မၿပီး၊ စစ္တပ္လက္ပါးေစလည္း မျဖစ္သင့္ေခ်။ သို႔ေသာ္ “တတိယအုပ္စု” ၏ ႏိုင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံမွာ ‘စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ဆန္႔က်င္ေရး’၊ ‘နအဖ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံေရး’ ႏွင့္ ‘၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသာ အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံေရးပုံသဏၭာန္’ စသျဖင့္ စစ္အာဏာတည္ၿမဲေရးကို က်ားကန္ေပး ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတိယအုပ္စု၏ လက္ငင္းႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္မွာ ‘ေရြးေကာက္ပြဲမွလြဲ၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိ’ ဟူသည့္ သေဘာထားအတိုင္း၊ စစ္အာဏာရွင္အလိုက် ေလွ်ာက္လွမ္းေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လူထု၏အျမင္တြင္မူ ထိုလူစုသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ NLD ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ျပကာ နအဖထံမွ ‘လုပ္ကြက္ႏွင့္ လိုင္စင္မ်ား’ ရယူေရာင္းစားေနၾက၍ျဖစ္သည္။

‘ေရြးေကာက္ပြဲမွလြဲ၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိၿပီ’ ဟု ၀ါဒျဖန္႔ေနသည့္ ကေလာင္ရွင္သည္လည္း NLD ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေ၀ဖန္ေနသူပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ နီးလာေလ ကေလာင္သြက္လာေလ ျဖစ္သည္။ သူ႔ေဆာင္းပါးတေနရာ၌ ‘ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အားအနည္းဆုံးအပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျမင္မရွိဘဲ နည္းဗ်ဴဟာ အျမင္ျဖင့္ ေပၚပင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္’ ဟူေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မွာ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအား ေ၀ဖန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေ၀ဖန္မည့္သာ ေ၀ဖန္သည္ သူကိုယ္တိုင္လည္း တခ်ိန္က NLD ေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေပသည္။ NLD ၏ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ႏွင့္တကြ ခက္ခဲက်ပ္တည္းစြာ ႐ုန္းကန္ရပ္တည္ေနရသည္ကိုလည္း သူ မသိဟုေတာ့ ေျပာ၍မရႏိုင္ေပ။ ယခု ႏို၀င္ဘာ တတိယအပတ္ထုတ္ Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေ၀ဖန္လိုက္သည့္ သူ႔ေ၀ဖန္ခ်က္ (ေရြးေကာက္ပြဲ - မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႐ုပ္ေျပာင္းပိြဳင့္) မွာ NLD ၏ ‘ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္း’ ကို ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။

‘ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္း’ တြင္ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး၊ ‘၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ’ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးကို လက္ငင္းေျဖရွင္းရမည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ ျဖတ္သန္းရမည့္ မွတ္တိုင္တခုျဖစ္သည္ဟု NLD က လက္ခံထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အနိမ့္ဆုံး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ျပန္လႊတ္ရန္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံမွ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ မညီသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ရန္၊ အားလုံးလႊမ္းၿခံဳပါ၀င္ႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္မႈ ခြင့္ျပဳရန္ စသည္တို႔ကိုလည္း ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေ၀ဖန္လိုက္သည့္ သူ႔ေ၀ဖန္ခ်က္မွာ NLD သည္ ေစ်းမဆစ္ တတ္ဘဲ ေစ်းဆစ္ေနသည္ဟု ဆိုလိုရိပ္ရွိေပသည္။ ‘ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္း’ အား ႏိုင္ငံေရးေစ်းဆစ္မႈဟု ဆိုလိုက္ျခင္းပင္။ ဒီပလိုေမစီနည္းအရ ေစ်းဆစ္လွ်င္ တန္ဖိုး Value ႏွင့္ ပကတိသ႐ုပ္မွန္အေျခအေန Reality ခ်ိန္ဆလ်က္ ေရာင္းႏိုင္မည့္ ေစ်းကိုသာ ဆစ္သင့္သည္ဟုဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးေစ်းဆစ္မႈတြင္ နည္းဗ်ဴဟာ အျမင္ Tactical Insight ကိုသာ အသုံးျပဳရန္မဟုတ္ဘဲ၊ ‘မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႐ုပ္ေျပာင္းပိြဳင့္’ Strategic Inflection Point ကိုလည္း ထည့္စဥ္းစား ရမည္ဟု ဆိုေပသည္။ သူ႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ‘မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႐ုပ္ေျပာင္းပိြဳင့္’ တနည္းအားျဖင့္ ‘ေခတ္အေျပာင္း အလဲပိြဳင့္’ ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေစ်းဆစ္ရာတြင္ ‘မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႐ုပ္ေျပာင္းပိြဳင့္’ ‘ေခတ္အေျပာင္းအလဲပိြဳင့္’ ကို မထိခိုက္ရဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစ်းဆစ္ျခင္းသည္ အေျမာ္အျမင္ နည္းျခင္း၊ အင္အားကို မခ်ိန္ဆတတ္ျခင္း၊ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းဟု ေ၀ဖန္ထားသည္။

‘၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ’ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးကိစၥ၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိစၥသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို NLD က မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း အလ်ဥ္းမပါ။ ေျမာ္ျမင္ခ်ိန္ဆ၍ ေျပာေသာ စကားျဖစ္သည္။ လူထုေထာက္ခံမႈရွိ၍ ေျပာရဲေသာ စကားလည္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ လူထုဆႏၵကို ပစ္ပယ္လ်က္ လူထုအင္အားကို မခ်ိန္ဆတတ္သူမ်ားမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ေနာက္လိုက္ ႏိုင္ငံေရး အေခ်ာင္လမ္းရွာ သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ လူထုေထာက္ခံမႈ မရွိမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမီး႐ွဴးမီးပန္းလႊတ္ကာ တတိယ အေခ်ာင္လမ္း ရွာေနသူမ်ားကိုသာ စိတ္ကူးယဥ္သမားမ်ားဟု ကင္ပြန္းတတ္သင့္ေပသည္။

ေ၀ဖန္ေရးဆရာ၏ ပို၍အစြန္းေရာက္သည့္ အျမင္မွာ ‘ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္တြင္ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီက႑၊ သမိုင္းက႑၊ မဟာေခါင္းေဆာင္က႑သည္ ကုန္ဆုံးၿပီ။ ေပၚမည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပုံသဏၭာန္ (လမ္းၫႊန္ ဒီမိုကေရစီ) တြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္း (တပ္မေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္) တို႔က အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာ က႑အျဖစ္ ျဖစ္တည္လာမည္’ ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကေျပာလိုသည္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ ကုန္ဆုံးၿပီ၊ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးသည့္ လႊတ္ေတာ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္မည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ ကုန္ဆုံးၿပီဟု မေျပာရဲပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ပင္ အသည္းအသန္ စဥ္းစားေနၾကရပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ ေ၀ဖန္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ျပည္သူလူထု အဓိကေတာင္းဆိုေနသည္မွာ (လမ္းၫႊန္ဒီမိုကေရစီ) မဟုတ္။ ‘လြတ္လပ္ေရး၊ တရား မွ်တေရး၊ တန္းတူေရး’ အႏွစ္သာရပါသည့္ ဒီမိုကေရစီကို ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိသမိုင္းအေတြ႔အႀကံဳ၊ ႏိုင္ငံတကာ သမိုင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ား အရ စစ္တပ္ဦးေဆာင္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးအစားကို လူထုက လုံး၀ လိုလားသည္ မဟုတ္။ လူထုစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ စစ္စစ္ အမ်ိဳးအစားကို လူထုက လိုလားေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကင္ဂ်ဳံအီလို၊ ဗိုလ္သန္းေရႊလို၊ မဟာေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးမဟုတ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုတိုက္ပြဲ အတြင္းမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏွစ္ဌာန စလုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူထုကသာ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးသည့္ လႊတ္ေတာ္က ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္။ ေခတ္အေျပာင္းအလဲကို စစ္တပ္ႏွင့္ သူ႔လက္ပါးေစ မ်ားက ဖန္တီးႏိုင္႐ိုးလည္းမရွိ။ ေခတ္အေျပာင္းအလဲကို ဧကန္ဖန္တီးႏိုင္သူမွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူထု ေခါင္းေဆာင္သာျဖစ္သည္ကို ထို Voice ဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးဆရာသည္ သိလ်က္ႏွင့္ မသိဟန္ေဆာင္ ေနျခင္းေပေလာ …..။


No comments:

Post a Comment