11.28.2009

ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ စာေပးပို႔

သုိ႔

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ
ဥကၠဌ
ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ
ေနျပည္ေတာ္
ရက္စြဲ - ၂၀၀၉၊ ႏုိ္၀င္ဘာလ၊ ၂၈ရက္။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚအေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥ။

(၁) ျမန္မာႏုိ္င္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိ္င္ငံျပည္သူတစ္ရပ္လုံး စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲခဲ့ရာမွ အလြန္နာက်ည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ရာ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခ အေနကုိ ဓမၼဒိဌာန္ က်က် သုံးသပ္ၾကည့္႐ႈလွ်င္ အဖက္ဖက္မွယိုးယြင္းနိမ့္က်လ်က္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆုံးႏုိင္ငံ အျဖစ္မွ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ ေသးသည္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၂) ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္၍ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ “အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး” “အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး”ကုိ အျမန္ဆုံးမျဖစ္မေနတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီအေနႏွင့္လည္း အေလးထားယုံၾကည္သည္ကုိ ၄င္း၏ႏုိ္င္ငံေရးဦးတည္ခ်က္(၄) ရပ္တြင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
“ႏုိ္င္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး“ ဟု ပါရွိပါသည္။
(၃) က်ေနာ္တုိ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ျဖတ္သန္း ေတြ႔ႀကဳံ ကုိယ္တုိင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲသင္ခန္းစာမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ ႏုိ္၀င္ဘာလ ၂၄ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ လိပ္မူ၍ ပန္ၾကားစာ တစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ရာ၌ ေအာက္ပါအတုိင္း ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။
(၁) ရရွိၿပီးေသာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံလြတ္လပ္ေရး မဆုံး႐ႈံးေစေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ဒီမုိကေရစီ က်ေသာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာႏုိင္ငံသစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္၎၊
(၂) တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လုံး ရဟန္းရွင္လူျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု၎၊
(၃) ယေန႔ျမန္မာႏုိ္င္ငံလက္ရွိ အေျခအေနမွာ “တစ္မ်ဳိးသားလုံးေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ ရန္ အလုိအပ္ဆုံးအေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္” ဟု၎ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
အလားတူပင္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးအတြက္ အႀကံျပဳ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ေရးသားကာ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီသုိ႔၎၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔၎ ေပးပုိ႔ခဲ့ရာ ယင္းစာတမ္း၌ ကၽြဳႏု္ပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
(၁) အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရန္၊
(၂) လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္၊
(၃) ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမုိကေရစီက်ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ရန္ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍လည္း က်ေနာ္တုိ႔စတင္အႀကံျပဳခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ခုမွ ယေန႔အထိ ၁၄ႏွစ္တုိင္တုိင္ အဆုိပါ သေဘာထားအတုိင္း အႀကိမ္ႀကိမ္အႀကံေပးပန္ၾကား ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။
က်ေနာ္တုိ႔ အႀကံျပဳခဲ့ခ်က္မ်ားမွာ ရက္ရွည္လမ်ားစြာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိ္င္ ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ႏုိ္၀င္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးထံ လိပ္မူ၍ ေပးပုိ႔ေသာစာတြင္ “ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ားကုိ႐ုပ္သိမ္းေရး” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။
အပုိဒ္(၂) “ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေရး အတြက္ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လုိေၾကာင္း” ဟူ၍၎၊
အပုိဒ္(၃) “ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ကၽြန္မအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။” ဟုေဖာ္ျပသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရ ဖတ္လုိက္ရေသာအခါ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ အခ်ိန္ မွစ၍ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားမွ အေျခခံကာ နယ္ခ်ဲ႕သမားတုိ႔ကုိ အတူလက္တြဲ၍ အသက္ေပး တုိက္ခုိက္ခဲ့သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဂုိဏ္းဂဏ၀ါဒ၊ အတၱ၀ါဒတည္းဟူေသာ မာန္မာနတုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈကို မလြန္ဆန္ ခံႏုိင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား (အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား) အသက္ေပး တည္ေဆာက္ ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲကာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အဖက္ဖက္မွယိုယြင္း မႈမ်ားအားလုံး အဆုံးသတ္ေတာ့မည့္ လမ္းစေပၚလာခဲ့ၿပီဟု က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆမိပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ား -

ကမၻာႀကီး၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသိရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း
- ႏုိင္ငံႀကီးငယ္အားလုံး စီးပြားပ်က္ကပ္ဒဏ္ကုိ အလူးအလဲခံေနရရာ ယခုတုိင္ နလန္မထူႏုိင္ၾကေသးျခင္း
- ႏုိင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕တုိ႔၏ လက္နက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ စစ္ေအးတုိက္ပြဲျပင္းထန္လာ ေနျခင္း၊
- အစြန္းေရာက္ ၀ါဒသမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္တစ္ေန႔တျခား ႀကီးမား လာျခင္း၊
- အႏုျမဴအႏၱရာယ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနၾကရျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္
တတိယကမၻာစစ္၏ အႏၱရာယ္သည္ ေအးခ်မ္းစြာေနလုိေသာ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးအား ၿခိမ္းေျခာက္ လွ်က္ ရွိသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းအသီးသီး၌ လည္း “အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးအေရးႀကီးပုံ” ဆုိသည့္ စကားရပ္မျပတ္ပါရွိခဲ့သလုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ ၈၉ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔ ေၾကာညာခ်က္တြင္လည္း “တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြား ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ၾကရမည္” ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး ဥကၠဌႀကီးထံသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပးစာတြင္ “တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံ ေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အတူ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကလည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ကမွ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ “အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး” တစ္နည္းအားျဖင့္ “အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး” တည္ေဆာက္ ႏုိင္ေတာ့မည္၊ စစ္မဲ့ေဘးအႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္တုိ႔မွ၎ အၾကပ္အတည္း ေပါင္းစုံတုိ႔မွ၎ ညီညြတ္ေရး လက္နက္ႏွင့္ ခုခံၿဖိဳခြင္းႏုိင္ေတာ့မည္။ ငါတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေခတ္ဆန္း ခ်ိန္ေရာက္ ေတာ့မည္ဟု ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ရွိေနၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ဆႏၵႏွင့္ ျပည္သူ႕သေဘာထားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး ကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ကာ ပတ္သက္သူအားလုံးႏွင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမႏွင့္အညီ အတိတ္ကုိ သင္ပုန္းေခ်၊ ခႏၲီတရား လက္ကုိင္ထား၍ ေမတၱာတရား ေရွး႐ႈကာ အျမန္ဆုံး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးတုိ႔ကုိ ႀကိဳးပမ္းေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အားလုံးေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး ညီညြတ္ေရးကုိ အာသာငမ္းငမ္း ေတာင့္တေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ကုိယ္စားေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ား -

က်ေနာ္တုိ႔သည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၾကပါၿပီ။ ေသမင္းထံ ေျခတစ္ဖက္လွမ္းေန သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ “တုိ႔တစ္ေတြ ညီညြတ္ေရးရခဲ့လွ်င္” ဟူေသာ ခံစားခ်က္ျဖင့္သာ ဤစာကုိေရးသားေပးပုိ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဥကၠဌႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဂါရ၀တရား “ဂုဏ၀ုတၱိ” ထား၍ ႏုိင္ငံအက်ဳိးေရွး႐ႈကာ မိမိတုိ႔ ဥာဏ္မီသေလာက္ ေရးသားတင္ျပရျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ေစ လုိပါသည္။


“က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ”

(သခင္သိန္းေဖ)
(၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ကုိယ္စား)

No comments:

Post a Comment