1.13.2010

နအဖကုိ အ႐ႈိက္ထိေစမဲ့ လက္နက္ေကာင္း

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစုိးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါလွ်င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘဏ္မ်ားမွာထား႐ွိတဲ့ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေရာင္းရသည့္ ေငြ အေျမာက္အျမားကို အုိဘာမားအစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အဲဒီလမ္းကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ အုိဘားမားအစုိးရက ဆုိင္းငံ့လ်က္႐ိွေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ စီးပြါးေရးလုပ္ဖုိ႔ေ႐ွာင္႐ွားရန္ ဘဏ္မ်ားကုိ ဖိအားေပးျခင္းဟာ အစြမ္း ထက္တဲ့ စီးပြါးေရးလက္နက္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပုံစံအားျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ အႏုျမဴ လက္နက္မ်ား ပုိင္ဆုိင္လုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပ်က္ျပားစြန္႔လႊတ္ဖုိ႔အတြက္ တြန္းအားေပးရန္ ဒီ စီးပြါးေရး လက္နက္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ ပါတယ္။

အေမရိကန္ကြန္ဂရက္က ဘဏ္မ်ားကုိဖိအားေပးဖုိ႔ အုိဘားမားအစုိးရကုိ အာဏာေပးထားခဲ့ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားကလည္း သမၼတ အုိဘားမား ဒီနည္းလမ္းကုိသုံးဖုိ႔ လုိလားလ်က္ ႐ိွေန ၾကပါတယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့ တုိက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ေပါ့။

အုိဘားမားအစုိးရက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈပ်က္ျပားခဲ့လွ်င္ ပုိမုိျပင္းထန္ေသာအေရးယူမႈျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ သတိေပးခဲ့ ပါတယ္။ ဒီသတိေပးခ်က္ကပဲ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေမရိကန္ကုိ ၫႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး လာေစတဲ့ အားတခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

“ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ယင္းကိုအားေပးေထာက္ခံသူမ်ားအေပၚ စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔ေရးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပၚေပါက္လာမဲ့ ျဖစ္ရပ္ အေျခအေနမ်ားအရ တုန္႔ျပန္သြားဖုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ထိ္န္းသိမ္းထားပါ့မယ္”လုိ႔ အုိဘားမားရဲ႕ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွထိပ္တန္းကုိယ္စားလွယ္ ကြတ္ ကမ္ဘဲလ္က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကုိ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

အုိဘားမားကုိယ္တုိင္ကလဲ သူ႕အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုလက္ခံပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အေျခအေန ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ိွတဲ့အေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမေအာင္ျမင္ခဲ့တာေတြကို၊ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာဘဏ္စံနစ္မ်ားမွာ သူတို႔ရဲ႕ေငြမ်ားသိမ္းဆည္း လႊဲေျပာင္းတာေတြမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေစမဲ့ ဒီစီးပြါးေရး လက္နက္က စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေကာင္းတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရတန္ဘုိးထားတာက ျပင္ပကမၻာနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္ပဲ၊ ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ရလာတဲ့ ေငြေတြကုိ သိမ္းဆည္းအသုံးခ်ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရက ေငြေတြကုိဘဏ္စာရင္းအပ္ႏွံတာနဲ႔ အဲဒိေငြေတြကုိ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ဘဏ္စံနစ္မွာ သုံးစြဲလုိ႔မရေအာင္ အေမရိကန္အစုိးရက တားဆီး လာႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ခု ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း စစ္အစုိးရက ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးလုိက္ခ်ိန္ မွစၿပီး အေမရိကန္ဘ႑ာေရးအရာ႐ွိမ်ားက ျမန္မာစစ္စုိးရရဲ႕လူ ၄၀ နဲ႔ လုပ္ငန္း ၄၄ ခုကုိ ‘ပစ္မွတ္ပိတ္ ဆုိ႔မႈ’ ျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ ေငြသြင္းေငြလႊဲျပဳလုပ္ျခင္းမွ ပိတ္ပင္တား ဆီးလိုက္ ပါတယ္။

စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔ျခင္းျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘဏ္မ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိပါ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ႐ိွေစမဲ့ အေျခအေနမ်ားျပဌာန္းႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒ က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပနဲ႔အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈ တုိးတက္ ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္။ ေရာင္းရေငြမ်ားကုိ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံလႊဲ ေျပာင္းပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ဘဏ္မ်ားကုိ ယင္းတုိ႔၏ အေမရိကန္ ဘဏ္လုပ္ငန္း နဲ႔ လုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္းကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္အသစ္အရ အေမရိကန္က သတိ ေပးတားျမစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ဒီ စီးပြါးေရးလက္နက္ျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘဏ္စံနစ္ကေန အေမရိကန္ က ထိေရာက္္စြာ ထုတ္ပစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သမၼတ ကင္းမ္ဂၽြန္အီးကုိ ထိခိုက္ နစ္နာေစခဲ့ပါတယ္။

အီရန္အေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔မႈဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ကရက္ဒစ္ဆူဇီဘဏ္ဟာ ေဒၚလာ ၅၃၆ သန္း ဒီလအတြင္းမွာ ဒဏ္ေငြ ေဆာင္ရပါတယ္။ လစ္ဗ်ား၊ ဆူဒန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လဲ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလဲ အစြပ္စြဲခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီဘဏ္ႀကီးရဲ႕ အခုျဖစ္ရပ္ကုိ က်န္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘဏ္မ်ားကလဲ သခၤန္းစာယူၾကမွာ မလြဲပါဘူး။

ဒီလုိဆုိ နအဖလက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ ဂက္ဆုိေဒၚလာ(GASO-DOLLAR) နဲ႔ နာခိုေဒၚလာ(NARCO-DOLLAR) ေတြကုိ လုံၿခံဳေအာင္ ဘယ္လုိသိမ္းမလဲ။ ဘယ္လုိလႊဲ မလဲ။ နအဖ တမိသားလုံး ယူႀကံဳးမရ အပူ လုံးႂကြ စုိးရိမ္ဗ်ာပါဒ ေတြပုိရၿပီေပါ့။ စကၤာပူေကာ ကူႏိုင္ဦး မလား။ မေလး႐ွားေကာ ကူႏိုင္ဦးမ လား။ အာဆီယံ ေကာ ေဖးမႏိုင္ပါဦးမလား။ ၀ ကလဲ ထိ၊ တ႐ုတ္က လဲ ၿငိ၊ အေမရိကန္ကလဲ ဖိ လာေနၾကၿပီ။ အခက္ေတြ ႀကံဳေနရၿပီ။ ထြက္ေပါက္ကုိအသည္းအသန္႐ွာေနရၿပီ။

တကယ္ေတာ့ ခက္မေယာင္နဲ႔ လြယ္ပါတယ္။ လြယ္တာကုိ ခက္ေအာင္ နအဖ မလုပ္ဖုိ႔ပဲလုိပါတယ္။ အခ်ိန္မွီ ေနပါေသးတယ္။

ၫိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ အၿပီအျပင္လုပ္၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အမ်ားသေဘာတူျပင္ဆင္၊ မတရား ဖမ္းဆီး ထားသူမ်ားကုိ ခ်က္ျခင္းခၽြင္းခ်က္မ႐ိွလႊတ္၊ အလုံးစုံပါ၀င္ႏိုင္မဲ့ တရားမွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေကာင္း ေတြကုိေ႐ြးခ်ယ္ေပး၊ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစံနစ္နဲ႔ ျပည္သူ႔အစုိးရတရပ္ ကုိ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ ေပးလုိက္႐ံုပါပဲ။ ၂၀၁၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ႏိုင္ေသးလဲ အျပစ္တင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ေတြသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးလုိက္ရင္ ကမၻာသူကမၻာသားအားလုံးက သာဓုအႏု ေမာဒနာ ေခၚၾကမွာပါ။ ျပဳမုိက္မိတဲ့ ဒုစ႐ိုက္အမႈေတြလဲ လြတ္ၿငိမ္းသာခြင့္ရမွာမလြဲပါ။ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြလဲ ျပန္ေတာင္းခ်င္မွ ေတာင္းမွာပါ။ လိမၼာရင္ အိမ္ပါမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ အစြမ္းထက္တဲ့ဒီစီးပြါးေရးလက္နက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ေျမာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္တန္း တခုလုိ႔ ဆုိရေပမယ္။

နအဖရဲ႕ သေဘာထား အခ်က္အလက္ ေျပာင္းေစႏိုင္မဲ့ လက္နက္ေကာင္းလုိ႔လဲ သုံးသပ္ရေပတယ္။

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၃

No comments:

Post a Comment