3.17.2010

မနက္ျဖန္ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ား

 မနက္ျဖန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ လူငယ့္အသံ အြန္လိုင္းသတင္းဂ်ာနယ္ အမည္တပ္ထားေသာ RDF ဖိုင္ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝ လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝေပးလိုက္ပါသည္။ တကယ္ထုတ္ျပန္မည့္ နည္းဥပေဒ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုေတာ့ မနက္ျဖန္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Reg Poliparty

No comments:

Post a Comment