12.19.2010

တရုတ္မွ ကူညီေပးသည့္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆။
တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္သည့္ မီဂါဝပ္ ၇၉၀ ထုတ္လုပ္မည့္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို နအဖ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္က မေန႔က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ငယ္ေဒသရွိ ဧရာဝတီ ျမစ္လက္တက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒုတၳဝတီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရကာတာသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ရာမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းငွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရကာတာကို တရုတ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၂၀၀၁ ခုနွစ္ မွ စ၍ ကိုးႏွစ္တိုင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရပါသည္။
ထိုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းဖြင့္ပြဲတြင္ နအဖ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္က ဒီေန႔သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စရာ ေန႔တစ္ေန႔ဟု ဆိုခဲ့ၿပီး၊ ရဲရြာ ေရကာတာသည္ ပထဦးဆံုး ကြန္ကရစ္ အသံုးျပဳ ေရကာတာ ျဖစ္သလို တစ္ကမာၻလံုးရွိ ကြန္ကရစ္ ေရကာတာမ်ားတြင္ တတိယ အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကပင္ ဆက္လက္၍ ထို မီဂါဝပ္ ၇၉၀ထြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမွ ၁၉၇.၅ မီဂါဝပ္ထြက္ ဂ်င္နေရတာ ၄လံုးကို လည္ပါတ္ေစမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုဂ်င္နေရတာ မ်ားမွ တနာရီလွ်င္ ၃၅၅၀ မီလွ်ံကီလိုဝပ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ထုတ္လႊင့္ေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရဲရြာ ေရအား လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
သိန္းစိန္က ဆက္လက္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယခုအေျခအေန၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ေျပာရာတြင္ တိုင္းျပည္အေနႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္က ၅၂၉ မီဂီဝပ္သာ ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လည္ပါတ္ေသာ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တစ္ခုႏွင့္ ဂက္စ္ျဖင့္ လည္ပါတ္ေသာ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၊ ယခု ရဲရြာ အပါအဝင္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ားက ယခုအခါ ၃၀၄၅ မီဂါဝပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔အတူ ေနာက္ထပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ဟု လည္းေျပာခဲ့ပါသည္။
ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရး ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ထိုေရကာတာသည္ ကြန္ကရစ္ ေရကာျဖစ္ၿပီး ၂၂၆၄ ေပ ရွည္လွ်ားကာ ၄၃၃ ေပအနက္ရွိၿပီး ေရကုဗမီလွ်ံ ၂.၁၁၄ ကို သိုေလွာင္ ထားႏိုင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုေရကာတာ မတိုင္မီက တရုတ္ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ေပါင္းေလာင္းျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔ၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရကာတာ စီမံကိန္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတြင္ အစိတ္အပိုင္း ႏွစ္ခု ရွိခဲ့ၿပီး အနိမ့္ပိုင္း ေပါင္းေလာင္း စီမံခ်က္သည္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ၂၀၀၅ခုႏွစ္က ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁၄၀ မီဂါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ေဒသမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ အထက္ပိုင္း ေပါင္းေလာင္း ေရကာတာမွာမူ ေနာက္ထပ္ မီဂါဝပ္ ၁၄၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
စစ္အုပ္စုသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကိစၥကို မည္သည့္ အခါမွ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိပါ။
သိန္းစိန္ကမူ ယခုအခါတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား တိုးျမွင့္ ထြက္လာေနေသာလည္း ၁၉၈၈ခုႏွစ္ လူဦးေရ သန္း ၄၀ မွ ယခုအခါ သန္း ၆၀ အထိ တိုးျမွင့္လာေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႔ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိေနဦးမယ္ ဟု ဆိုပါသည္။
သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ား၊ ေရးအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္လာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို ထိုႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ် သြားမည့္ ကိစၥမ်ားကိုမူ ထုတ္ေဖၚေျပာခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment