12.22.2010

ျမန္မာ ေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္ဦး၏ အာဏာပိုင္မ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုတဲ့စာ

No comments:

Post a Comment