5.27.2011

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘာေၾကာင့္ မဝင္ခဲ့သလဲ (ၿဖိဳးမင္းသိန္း)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘာ့ေၾကာင့္မ၀င္ခဲ့သလဲ

No comments:

Post a Comment