3.13.2012

ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း
Hanthawady U Win Tin Foundation
ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ သတင္းစာ ဆရာေမာင္၀ံသ၊ ဦးေက်ာ္ေအာင္ (ေက်ာ္ထက္ေအာင္-ေရႊျပည္တန္)တုိ႔ ၈.၁.၂၀၁၂ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ ၃၂၊ စိန္ျခယ္လမ္း၊ တာေမြေနအိမ္၌လည္းေကာင္း ၈.၃.၂၀၁၂ (ၾကာသာပေတးေန႔) တြင္ အရိယာ မဂၢင္လမ္း၊ေက်ာက္ကုန္းေနအိမ္၌လည္းေကာင္းေတြ႕ဆုံ တိုင္ပင္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
ဆရာႀကီးဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၏မြန္ျမတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ဘ၀တူ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွည္ သျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၁။ ၁၁.၁၂.၂၀၁၁ နန္းယုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပဏာမဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒး ရွင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး (ယာယီ)အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေတာ္သူ မ်ားျဖင့္ -
(က) နာယကအဖြဲ႕၊
(ခ) လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕(အလုပ္အဖဲြ႕)
(ဂ) လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳေရးအဖြဲ႕ ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းရန္၊
၂။ ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ ရန္ပုံေငြကို-
(က) ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္၏ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တုိ႔မွ ရရွိသည့္၀င္ေငြ
(ခ) ျပည္တြင္းျပည္ပေစတနာရွင္တစ္ဦးခ်င္းထံမွ လစဥ္ပုံမွန္လွဴဒါန္းေငြ
(ဂ) ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တစ္လုံးတခဲတည္းလွဴဒါန္းေငြ
(ဃ) ရန္ပုံေငြပြဲမ်ားအပါအ၀င္အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းမွရရွိသည့္ရန္ပုံေငြတုိ႔ျဖင့္ စုေဆာင္း ထူေထာင္ရန္၊
၃။ ရန္ပုံေငြစုေဆာင္းေကာက္ခံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး (ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ေရး) တုိ႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ႏုိင္ငံအလုိက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသ အလုိက္ ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႕ခြဲမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ တာ၀န္သတ္မွတ္ေပးရန္၊
၄။ ေဖာင္ေဒးရွင္း မတည္ေငြအျဖစ္ က်ပ္ေငြ သိန္း(၁၀၀) သတ္မွတ္လ်ာထားရန္၊
၅။ ရန္ပုံေငြစုေဆာင္းရရွိေငြ သိန္း၁၀၀ မျပည့္မီေသးသည့္တုိင္ ရရွိၿပီးသည့္ ရန္ပုံေငြထဲမွ မတည္ေငြရင္း အတြက္ စုေဆာင္းျဖည့္တင္းရင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္၊
၆။ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတုိင္းျပဳလုပ္သြားရန္၊
(က) လက္ရွိအက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
(ခ) အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏မိသားစုမ်ား
(ဂ) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ယင္းတို႕အနက္မွ အမွန္တကယ္
လုိအပ္သူမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဦးစားေပး ေထာက္ပံ့ကူညီရန္။

(ဃ) စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအနက္က်န္းမာေရးအတြက္အမွန္တကယ္ေထာက္ပံ့ ရန္ လိုအပ္သူမ်ား။
(င) စာနယ္ဇင္းသမားမိသားစုမ်ားအနက္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္သူမ်ား စသူတုိ႔ အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္၊
(စ) ဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၏ ဆႏၵအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ေဖာင္ေဒးရွင္း လုပ္ ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ (အလုပ္အဖြဲ႕) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း အျခား လိုအပ္ မည့္ ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားရန္၊
၇။ ေဖာင္ေဒးရွင္း အမွတ္တံဆိပ္(LOGO)ႏွင့္ အလွဴေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊

ဖြဲ႕စည္းျခင္း
၈။ ဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ၈၊ ၁၊ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၈.၃.၂၀၁၂ ေန႔ ညိွ႕ႏႈိင္းခ်က္ အရ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္။

(က) နာယကအဖြဲ႕
၁။ ဒဂုန္တာရာ
၂။ သခင္သိန္းေမာင္(၀ါးခယ္မ)
၃။ ဦးေသာ္(ေၾကးမုံ)
၄။ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္

(ခ) အလုပ္အဖြဲ႕
၁။ ဦးအုန္းထြန္း (ဘ႑ာထိန္း) ၀၁ ၅၇၈၀၂၇
၂။ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ ၀၁ ၆၄၆၂၄၄
၃။ ဦးသာဘန္း ၀၁ ၅၀၃၉၆၄
၄။ ဦးမုိးသူ ၀၁ ၃၇၆၄၃၅
၅။ ေမာင္၀ံသ (ဘ႑ာထိန္း) ၀၁ ၃၇၃၂၁၀ ၊ ၀၉၅၀၄၀၉၉၄
၆။ ဦးကိုကိုႀကီး (ဟန္ေဂရီ) ၀၉၅၁၆၂၄၃၇
၇။ ဦးေက်ာ္ေအာင္(ေရႊျပည္တန္) ၂၀၀၂၇၆၊ ၇၀၃၂၂၀၊ ၀၉၇၃၁၂၄၂၂၂
၈။ ဦးစိန္ေရႊ ၀၉၅၁၄၈၃၄၂
၉။ ဦးမ်ဳိးျမင့္ညိမ္း ၀၉၅၀၀၉၉၂၁
၁၀။ ဦးျမင့္လြင္(စုိးအုပ္) ၀၁ ၂၄၂၅၃၁
၁၁။ ဦးေအာင္သိန္း (ဥပေဒ အတိုင္ပင္ခံ) ၀၉၅၁၃၈၄၇၃
၁၂။ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း ၀၉၅၀၂၄၀၅၆
၁၃။ ဦးေဇာ္မင္းေက်ာ္ ၀၉၅၀၇၉၆ရ၈
၁၄။ ဦးေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ ၀၉၅၀၅၃၃၅၅
၁၅။ ဦးေမာင္ေမာင္ႏုိင္ ၀၉၅၁၂၈၈၈၆၊၀၉၇၃၁၈၈၈၆

(ဂ) လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕
၁။ ဦးအုန္းႀကိဳင္ ၀၉၄၃၀၂၇၃၇၆
၂။ ဦးသိန္းတန္ ၀၁ ၂၂၄၃၂၈
၃။ ဖ်ာပုံနီလုံဦး ၀၁ ၇၂၆၉၆၃
၄။ ဦးေန၀င္း(ေန၀င္းစံ) ၅၈၄၁၁၃
၅။ ဦးစိုးျမင့္ ၀၉၇၃၀၃၈၀၉၅
၆။ ဦးရဲထြဋ္ ၀၉၅၀၇၈၁၉၃
၇။ ေညာင္ဦးဖုိးခ်ဳိ ၀၁ ၅၄၅၃၂၃
၈။ ဦးစုိးညြန္႔(ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ) ၀၁ ၅၄၂၇၁၉ / ၀၁ ၅၄၂၇၂၀ /၀၉၅၀၁၃၆၂၃
၉။ ဦးေအာင္ထုိက္(စိတ္တုိင္းက်) ၅၃၅၅၆၄
၁၀။ ဦးမိုး၀င္း ၀၁ ၂၀၉၀၁၇
၁၂။ ကုိဖုန္း ၀၉၄၃၁၃၁၉၆၆
၁၃။ ညီပုေလး(မႏၲေလး) ၀၂ ၃၉၇၁၇ / ၀၂ ၆၀၁၃၆
၁၄။ ညီေစမင္း(မႏၲေလး) ၀၂ ၃၉၇၁၇
၁၅။ ဦးဆန္နီ ၀၉၅၀၁၅၁၈၅
၁၆။ ဦးသက္စိန္(ျဖဴး)

အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လုပ္အားေပးႏိုင္သူမ်ားျဖင့္ လိုအပ္သလို ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္
အလုပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ ဦးအုန္းထြန္းႏွင့္ေမာင္၀ံသတုိ႔က ဘ႑ာထိန္းမ်ား အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ ရန္၊ ေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ပံုေငြမ်ားကို ၄င္းပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦး၏ အမည္ျဖင့္ ဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္၊ ဦးေက်ာ္ေအာင္ (ေရႊျပည္တန္)က လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး (coordinator) အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဦးေအာင္သိန္းက ဥပေဒ အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သူတစ္ဦးအား စာရင္းစစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က တိုက္တြန္း အႀကံေပးသည့္အတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားပါမည္။

ရက္စြဲ ၁၂.၃.၂၀၁၂ မတ္လ

No comments:

Post a Comment