2.21.2009

အန္အယ္လ္ဒီ၊ ယူအဲန္ေအ၊ ေကအဲန္ယူတို႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

Statements From NLD, UNA and KNU

No comments:

Post a Comment