5.21.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈ စစ္ေဆးမႈ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ား
၂၀-၀၅-၂၀၀၉ ေန.NLD ဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ဦးဥာဏ္၀င္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုမ်ား

0 comments

No comments:

Post a Comment