10.26.2009

နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒ အေပၚသံုးသပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား

အေျခခံဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသျဖင့္ ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါေၾကာင္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္း လိုပါသည္။
Comparative Studies of the 2008 Constitution

No comments:

Post a Comment