11.16.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရ႔ႊထံ ေနာက္ထပ္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တေစာင္ေပးပို႔


No comments:

Post a Comment