11.18.2009

ႀကံဖြံ႕ဝင္မွ လမ္းေဖါက္ေပးမည္ဟု အၾကပ္ကိုင္ စည္းရံုးေန

ႀကံဖြံမ်ား၏ အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႀကံဖြံ႕မ်ား၏ စည္းရုံးေရးဆင္းမႈမ်ား နည္းအမ်ိုးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရာ ယခုအခါ လမ္းေဖါက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ အတင္း စည္းရံုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု သိရပါသည္။
တာေမြၿမိဳ႔နယ္၊ ဗညားဒလမ္း ကိုျပဳျပင္ေဖါက္လုပ္ရန္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္ ၇၀၀ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွ ထိုလမ္းကို ျပဳျပင္ေပးမည္ဟု ေတာင္းဆိုသျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၇၀၀ ျပည့္ေအာင္ရွာေဖြေပးမွ လမ္းကို ျပဳျပင္ေဖါက္လုပ္ေပးခဲ့ သည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အဖြဲ႔ ဝင္ပံုစံမ်ားျဖည့္ေပး ရရံုမွ်မက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေထာက္ခံပါမည္ဟုလဲ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment