11.29.2009

အရိုးကိုက္ၾကသူမ်ား

ရန္ကုန္ ျမိဳ ့လည္လမ္းမ်ား အတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ၀င္တို ့ ၏ အစ္ ေန ့ တြင္ စြန္ ့ ပစ္ေသာ အမဲ ရိုးမ်ား အား ရန္ကုန္ ျမိဳ ့လည္လမ္းမ်ား အတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ၀င္တို ့ ၏ အစ္ ေန ့ တြင္ စြန္ ့ ပစ္ေသာ အမဲရိုး မ်ားအား ရန္ကုန္ ျမိဳ ့ အနီးအနားရွိ ဒလ ၊ဆိပ္ၾကီး ခေနာင္ တို ၊ ေရႊျပည္သာ အစရွိသည္ ျမို ံ နယ္ မ်ားမွ မရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာ အလုအယွက္ လာေရာေတာင္းယူေနၾကျပီး...ရရွိလာ ေသာအမဲရိုးမ်ား ၊ ေခါင္းခြံ မ်ား တြင္ ကပ္လွ်က္ က်န္ရစ္ေနေသာ အသား အနည္းငယ္အား ျခစ္ယူ ေနၾကသည္ ကို ယေန ့ ေတြ ့ ျမင္ ၾကရ ပါသည္ ။ အခ်ိဳ ့ မွာ မိသားစု လိုက္ လာ ေရာက္ ၾကသည္ ။ ထိုသို ့ လာေရာက္ ၾကသူမ်ားတြင္ ျမန္မာ အမ်ားစု ပါ၀င္ၾက ျပီး.. ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္ကို ျမင္ ေတြ ၾကရ ပါသည္ ။ ယခုနွစ္ တြင္ လာေရာက္ယူငင္သူမ်ားမွာ ယခင္ ႏွစ္ မ်ားထက္ ပိုမို မ်ားျပားလာ သည္ ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင္ ့ ေအာက္ေျခ လူတန္းစား ျပည္သူမ်ားမွာ ပိုမိုငတ္မြတ္ေခါင္းပါးလာသည္ကို ျမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္ ။


ရန္ကုန္ ျမိဳ ့ တြင္ း ေနရာစံု မွာ ပံုမ်ား......
DSC02070
DSC02070.JPG
Size: 175.7 KB
DSC02075
DSC02075.JPG
Size: 193.4 KB
DSC02079
DSC02079.JPG
Size: 201.1 KB
DSC02080
DSC02080.JPG
Size: 205.4 KB
DSC02085
DSC02085.JPG
Size: 190.1 KB
DSC02090
DSC02090.JPG
Size: 202.6 KB
DSC02096
DSC02096.JPG
Size: 184.8 KB
DSC02098
DSC02098.JPG
Size: 191.3 KB
Image017
Image017.jpg
Size: 52.7 KB
Image020
Image020.jpg
Size: 72.8 KB
Image019
Image019.jpg
Size: 85.3 KB
Image021
Image021.jpg
Size: 68.2 KB
Image024
Image024.jpg
Size: 76 KB
Image022
Image022.jpg
Size: 83 KB
Image025
Image025.jpg
Size: 95.4 KB
Image026
Image026.jpg
Size: 94.9 KB
Image028
Image028.jpg
Size: 88.6 KB
Image029
Image029.jpg
Size: 102.3 KB
Image030
Image030.jpg
Size: 89.3 KB
Image035
Image035.jpg
Size: 80.6 KB

No comments:

Post a Comment