1.03.2010

လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္ ကိုးခ်က္။

ေအာင္ေစသတည္း ….

ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၀၉) ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၉) ရက္၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန ့၊ တနဂၤေႏြ ေန႔ ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာအခ်ိန္အခါ၌ ဤ ငါတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုံး၀လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စုသမတ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္သို ့ ေရာက္ေစသတည္း။


၁။ ငါတို႔သည္ ဤေန႔ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို႔အား လြတ္လပ္ေသာလမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ငါတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္း တစ္ေသြမတိမ္း ခ်ီတက္မည္။

၂။ ငါတို ့သည္ ဤေန႔ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို ့သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သစၥာကို မေသြမဖည္ ေစာင့္ထိမ္းမည္။

၃။ ငါတို ့သည္ ဤေန ့ ဤအခ်ိန္မွစ၍ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံသားတို ့၏ မြန္ျမတ္ေသာ အခြင့္အေရးကို ခံယူသည့္နည္းတူ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံသားတို ့၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကိုလည္း မတိမ္းမငဲ့ ထမ္းေဆာင္မည္။

၄။ ငါတို႔သည္ ဤေန႔ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း၏ လုံ႔လ ဥႆဟျဖင့္ ရရွိျပီးျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးကို ေက်ာက္ဆိုင္ ေက်ာက္ခဲကဲ့သို ့ ခိုင္ျမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းမည္။

၅။ ငါတို႔သည္ ဤေန႔ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို႔၏ ႏိုင္ငံသားဟူသ၍ကို ႀကီးငယ္ နီးေ၀းမျခား တေသြးတသားျပဳ၍ နည္းမ်ား နိမ့္ျမင့္ မရွိေစရ။ ညီတူညီမွ် ျပဳမည္။

၆။ ငါတို႔သည္ ဤေန႔ ဤအခ်ိန္မွစ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မတရားမျပဳ၊ ငါတို ့အားလည္း မတရားျပဳသည္ကို မခံ၊ အသက္ႏွင့္ လဲ၍ ကာကြယ္မည္။

၇။ ငါတို႔သည္ ဤေန႔ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ တရားဥပေဒမ်ားကို ရိုေသစြာ လိုက္နာက်င့္သုံး မည္။

၈။ ငါတို႔သည္ ဤေန႔ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည္။

၉။ လုံး၀လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမတႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကမၻာအရွည္ တည္ျမဲေရးတာ၀န္သည္ ငါတို ့ႏွင့္ တကြ ငါတို ့သားေျမး ေနာင္လာအဆက္ဆက္တို ့အေပၚ၌ တည္ေစမည္။

ဤ - ငါတို႔၏ သစၥာအဓိ႒ာန္ မွန္သည့္အတိုင္း ငါတို႔ျပည္ေထာင္စု သမတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ကမၻာ အရွည္ တည္ေစသတည္း။


(ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ႀကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိရွိေစရန္အတြက္ ေဖၚျပ အပ္ပါ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လုံး၏ လြတ္လပ္ေရးအား အဓမၼ သိမ္းပိုက္ ထားေသာ အာဏာရူး လက္ထက္တြင္ ဤ လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္မ်ားအား သိရွိ လိုက္နာ က်င့္သုံး ႀကသူမ်ား အလြန္ရွားပါးႀကပါသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ေအာင္လည္း အာဏာရူးမ်ားမွ မည္သည့္သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္မွ လုံး၀ ေဖၚျပေပးျခင္း မရွိပါ။

အာဏာရူး နအဖဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးမ်ားဟာ ဤ လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္မ်ားအား လိုကိနာက်င့္သုံးရန္ ေ၀လာ ေ၀းစြ ေဖာက္ျပန္လ်က္ ရွိႀကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤ လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္မ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးႀက၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အနာဂတ္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းရန္ျဖစ္သည့္ နအဖအာဏာရူးမ်ား၏ မတရား လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို မခံ၊ အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႀကႏိုင္ႀကပါေစသတည္း)။

(ရွားပါး မွတ္တမ္းပုံအား ေပးပို ့လာေသာ အိုးေ၀၈၈ အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္)။

နစ္ေနမန္းဘေလာ့မွ

No comments:

Post a Comment