3.04.2010

ေရႊေက်ာင္းသား၏ ႏိႈးေဆာ္စာ

ဆရာေတာ္မ်ားသို ့

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏိူင္ငံ အသီးသီးတြင္ သီးတင္းသံုးလ်က္ရွိက်ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားအား တပည့္ေတာ္တို ့ ရိုေသစြာ ဦးတိုက္ ေလ်ာက္ထားပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ ေမြးဖြားရွင္သန္ခဲ့ေသာ အမိျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ႏူိင္ငံေရး အေနအထားသည္ ႀကီးမားေသာ အလွည့္အေျပာင္းကို ေရာက္ရွိေနပါသည္၊ စစ္အစိုးရသည္ (2008) ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပီး (2010) ၌ ေရြးေကာက္ပဲြအသစ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားပါသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္၌ လက္နက္ကိုင္ အပစ္ရပ္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ တပ္ကို တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ အတင္းေျပာင္းထား႐ွိရန္ ေဆြးေႏြးစီစဥ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရး ျပႆနာကို ၿပီိးျပတ္ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းခင္ စပ္ၾကား လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕အမ်ားစုမွာ လက္သင့္မခံႏုိင္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီစဥ္အတိုင္း မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ ေဖၚမည္ဆိုပါက ယေန႕ရ႐ွိထားေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မ်ားစြာစိုးရိမ္ေသာက ေရာက္စရာ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆုံးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ခြန္ထြန္းဦးတို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႕ေပးၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖ႐ွာၿခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအပစ္ရပ္အဖြဲ ့ေတြလဲ လက္နက္ကို လက္နက္နဲ႔ တုန္႔ျပန္ဖို႔ တာစူေနၾကပါသည္ ဘုရား။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရင္ ျပည္သူေတြ ပိုဒုကၡေရာက္မွာပါ။ လူမွူဘ၀ ဖူလံုမွုမရွိျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရကာ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ခလစာမ်ားကို ထိုက္သင့္အားေလ်ာ္စြာ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ဆႏၵျပလ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိူင္ငံေရးသမားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွုႏွုိင္းရန္ ျပည္သူအားလံုး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုဖို႔ လိုပါတယ္ ဘုရား။ တိုင္းသူျပည္သား(တပ္မေတာ္သား၊ ေက်ာင္သား၊ အရပ္သား၊ ဘုရားသားေတာ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိူင္ငံသား)အားလံုး ပါ၀င္လာၾကရန္မွာ ၄င္းတို႔ အသီးသီး၌ အေျခခံႏိူင္ငံေရး အသိအျမင္မ်ား ရွိၾကရန္၊ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္တစ္လံုးျခား လိမ္ညာခဲ့မႈမ်ားကို ဆက္စပ္စဥ္းစား နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကရန္ လိုပါတယ္ ဘုရား။ သို႔မွသာ တပည့္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ လြပ္လပ္ၿငီမ္းခ်မ္းျပီး တရားမွ်တသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိူင္ငံ ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိူင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မ်ဳိးခ်စ္ႏိူင္ငံေရး သမားမ်ားအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏိူင္ငံေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက အခ်ဳပ္ျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမွ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲ၊ တိုင္းရင္သား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မျပိဳကြဲ၊ တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာမွာလို႔ ထင္ခဲ့ၾကတယ္ ဘုရား တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ျမင့္မားမွ ဒီမုိကေရစီ ရလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ခဲ့ၾကတယ္ ဘုရား။ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားရန္မွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ လူမွူဘ၀ဖူလံုရန္ႏွင့္ အေျခခံ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္မ်ား ရွိၾကရန္ လိုပါတယ္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ မွာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲ၊ ပညာေရး(ေက်ာင္းသြားလာေရး ခက္ခဲမႈ)အတြက္ လံုးပန္းရင္း ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ရွိဖုိ႔ ေ၀းစြ အျခား ဗဟုသုတမ်ား ေလ့လာလိုက္စားရန္ပင္ အခ်ိန္မရခဲ့ၾကပါ ဘုရား။

တပည့္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္သား လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းမွာ သင့္ျမတ္ျပီးသားပါ ဘုရား။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုလားမ၀င္ရ၊ ခရစ္ယာန္မ၀င္ရ၊ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးစုမ်ား ၀င္ထြက္ခြင့္မရွိေသာ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ထားသည့္ ေနရာမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အေပၚ၌ အတင္းအဓမၼ ေခြ်းတပ္ဆြဲ၊ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ခိုင္းျခင္းမ်ား၊ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ သူပုန္ရြာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ရြာလံုးကြ်တ္မီးရွို ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္သား အမ်ားစုမွာ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ျပိဳကြဲေအာင္ ဘယ္သူလုပ္တာလဲ ဘုရား။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရေသာ မိသားစုေတြ၊ မိဘမဲ့ကေလးေတြ၊ မုဆိုးမေတြ ဟိုဖက္ဒီဖက္မွာ အမ်ားၾကီးပါဘုရား။

လူမွုဘ၀မဖူလံုလို႔၊ စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္တည္းလို႔ ဆြမ္းခံၾကြကိုယ္ေတာ္ေတြကို ဆြမ္းနပ္မွန္ေအာင္ မလွဴႏိူင္ၾကေတာ့ဘူး ဘုရား။ ရာသက္ပန္ သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္မည့္သူေတြ မဆိုထားႏွင့္ တပတ္၊(၁၀)ရက္ ကိုရင္၀တ္၊ ပဇင္းတက္မည့္ သူေတြေတာင္ စစ္အစိုးရႏွိပ္ကြပ္မႈေၾကာင့္ စဥ္းစားေနရပါျပီ ဘုရား။သာသနာ အဒြန္႔ရွည္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ တပည့္ေတာ္တို႔ မည္သို႔ဆက္လက္ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ႏိူင္ပါမည္လဲ ဘုရား။

တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္၊ အခြန္ေတြ ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ တပည့္ေတာ္တို ့ အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္လာခဲ့ၾကရင္၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသက္၊ ေျခလက္အဂၤါ ဆုံးရွံုးသြားခဲ့ရင္ ထုိက္သင့္မွ်တတဲ့ ေလွ်ာ္ ေၾကးေတြ၊ ကူညီေထာက္ပံ့မွူေတြ ဘာလို႔ မရခဲ့ၾကတာလဲ ဘုရား။ေဆး၀ါးကုသဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ေငြေၾကး မတတ္ႏိူင္သူေတြ သက္တမ္းမေစ့ဘဲ ေၾကြလြင့္သြားခဲ့ရသူေတြ မေရတြက္ႏိူင္ေတာ့ပါဘူး ဘုရား။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြ အိုးပိုင္အိုင္ပိုင္ႏွင့္ ေနႏိူင္ဖို႔ မဆိုထားႏွင့္ ဆန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဟင္းေကာင္းနပ္မွန္ဖို႔၊ သူသူကိုယ္ကိုယ္ တန္းတူ၀တ္ႏိူင္စားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ သူတို႔အတြက္ အိပ္မက္ေတြ ျဖစ္ေနၾကျပီ ဘုရား။ ၄င္းတို႔၏ လုပ္အားကို ထိုက္တန္သည္ မထိုက္တန္သည္ စဥ္းစား မေနႏိူင္ဘဲ ရရာေစ်းျဖင့္ ေရာင္းေနရပါတယ္ ဘုရား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀တာ ၊ေတာင္သူလယ္သမား ေတြ စပါးစိုက္တာ တုိင္းသူျပည္သားေတြ အတြက္ မဟုတ္ဘူးလား ဘုရား။

တပ္မေတာ္နဲ ့ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ စတင္ဖြဲ႕စည္း ကတည္းက ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔့တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဆိုျပီး ဖြဲ ့စည္းခဲ့ၾကတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ ျပည္သူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ မဟုတ္ဘူးလား ဘုရား။ ယခုအခါ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပရိယာယ္နဲ႔ စည္းလံုးသိမ္းသြင္းမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားဟာ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ အာဏာကိုသာ မက္ေမာေနၾကျပီး ျပည္သူေတြကို ရိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီး ဒုကၡေပးေနၾကတယ္ ဘုရား။ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလဲ ျပည္သူ႔ဘဏၰာေတြကို အလြဲသံုးစား လုပ္ေနၾကပါတယ္ ဘုရား။

ျပည္ပမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏိူင္ငံသား အမ်ားစုဟာလည္း ကိုယ့္အရုိး ကိုယ္မသယ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္အထ ိျပည္ပမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ဖို႔ စဥ္းစားျပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံကုိယ္ ေမ့ေနၾကပါျပီ ဘုရား။ ဗုဓၵဘာသာ၀င္ တိုင္းဟာ ကံ၏ အက်ဳိးဆက္နဲ႔ ငါးပါးသီလကို နားလည္ၾကသလို ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ မိမိႏိူင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို အေျခခံအားျဖင့္ နားလည္လက္ခံ ပါ၀င္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္ ဘုရား။

ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ လာမယ့္ မတ္လ၂၇ရက္ေန႔ ေတာ္လွန္ေရးေန႔မွာ ျပည္ပမွာ ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားခံ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး တစ္ခဲနက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ထားရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးလဲ ပါ၀င္ဆႏၵျပၾကဖို႔ႏွိုးေဆာ္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

တပည့္ေတာ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ လုပ္ရပ္မ်ားအား ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေပးသြားၾကေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ တကြ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအားလံုး တမလြန္မွ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ျမင္သည္ အထိ၀န္းရံ ေစာင့္ေရွာက္ႏိူင္ၾက ေစေသာ၀္……….


ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား

ျမန္မာႏိူင္ငံသားမ်ားသို႔

ျမန္မာႏိူင္ငံသားမ်ားဟာ ေဘာလံုးပြဲမွာ ျမန္မာရွံုးရင္ ေပ်ာ္ေနတဲ့လူမရွိ။ ရင္ထဲမွာ က်ိတ္ငိုေနၾကတဲ့ လူေတြၾကီးပါဘဲ။ ျမန္မာအစားအစာဟာ ငါတို႔အစားအစာ၊ ျမန္မာပြဲဟာ ငါတို႔ပဲြ ဆိုျပီးခံယူၾကသလို ျမန္မာအေရးဟာ ငါတို႔အေရးလို ့ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိူင္ငံသားအားလံုး ခံယူၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေမြး၊ ျမန္မာစာစားခဲ့ ၊ ျမန္မာေရေသာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကုိယ္ ျပန္ၾကည့္ေပးၾကပါဗ်ာ။

ငါတို႔ ရွာေနတဲ့ ပိုက္ဆံေတြ၊ ငါတို႔ရင္းႏွီး ေပးဆပ္ခဲ့မႈုေတြက ငါတို႔ရဲ ့ မ်ဳိးဆက္ တဆက္ေလာက္ ကိုဘဲ ေကာင္းစားေစႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ငါတို႔ေတြအားလံုး သိၾကဖို႔ လုိပါတယ္။ ငါတို႔ ဘ၀ေတြရဲ ့သက္တမ္း သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္ကို ရင္းႏွီးေပးဆပ္ျပီး ရလာတဲ့ ပညာ၊ ေငြေၾကးေတြနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလိုရွိသေလာက္ ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ တန္ေၾကးမဲ့ ေငြစကၠဴေတြ လဲလွယ္ရယူဖို႔ ျဖစ္ေနျပီ။ အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏွုန္းေတြရဲ ့ၾကားမွာ နစ္ျမဳပ္ျပီးရင္း နစ္ျမဳပ္ေနၾကျပီ ငါတုိ႔ရဲ ့ ေငြစကၠဴေတြ တရားမ၀င္ ေၾကညာသိမ္းဆည္း ခံခဲ့ရတယ္။ ငါတို႔ အေမေတြ လက္ထက္က ျပည့္သူ႔ဆိုင္မွာ ဆန္ကြဲေတြ ေ၀ေသးတယ္။ အခုက်ေတာ့ ျပည္ပကေထာက္ပံ့တာေတာင္ ဒုကၡသည္ေတြ လက္ထဲက ျပန္ယူေနၾကျပီ။ ဖုန္းေစ်း၊ ကားေစ်းေတြ မတန္တဆ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ငါတို႔ေတြ ၀ယ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေတဇက ကဒ္ဖုန္းေတြ ထုတ္တယ္။ ဦးပိုင္က ကားေတြသြင္းတယ္။ မတည္ျငိမ္တဲ့ စီးပြားေရး လွည့္ကြက္ၾကားမွာ ငါတို႔ေတြ ဆံုးရွံုးခဲ့ၾကတာ အမ်ားၾကီးဘဲ။ ဘာတတ္ႏိူင္လဲ။

လူငယ္ေတြ ဘြဲ႕ရၾကတယ္။ ဘြဲ႕ရဖို႔ငါတို႔သက္တမ္း သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္ ေပးဆပ္ခဲ့တယ္။ ထိုက္သင့္တဲ့ လစာအက်ဳိးအျမတ္ေတြ ငါတို႔ ရၾကရဲ ့လား ? ပိုက္ဆံရွိရင္ ႏိူင္ငံျခားသြားျပီး ေက်ာင္းတက္မယ္……မရွိရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသြား ကြ်န္ခံရျပီေပါ့။ လူငယ္ေတြ …. ေဘာစိသမီးကို ယူမွ၊ ႏူိင္ငံျခားသြားမွ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ ဘ၀အာမခံခ်က္ ရမွာလား ?

မိန္းကေလးေတြေကာ….စပြန္ဆာရွာဖို႔ ၾကီးဘဲ စဥ္းစားေနၾကျပီ။ စား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ေနၾကရတဲ့ ျမန္မာ မိန္းကေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မ်ားေနၾကျပီလဲ? သူ႔အိုးသူ႔ဆန္ တန္ရံုထက္ေတာင္ ေက်ာ္ေနၾကျပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရယူေပးခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးက ငါတို႔ တကယ္ခံစား ေနၾကရလား ? ႏိူင္ငံေရး အေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏိူင္ခြင္၊့ ေလ့လာပိုင္ခြင့္ရွိလား ? ငါတို႔ရဲ႕ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းေတြ၊ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ အက်င့္စာရိတၱေတြ ျမင့္မားခဲ့ၾကလား ? ျမင့္မားဖို႔အတြက္ စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္နဲ႔ လူမွူဘ၀ေတြ ဖူလံုခဲ့ၾကရဲ့လား။ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ဘဲ လံုးပန္းေနရတာ မဟုတ္လား ? တိုင္းျပည္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀တာ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စပါးစိုက္ၾကတာ၊ ငါတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ စက္ရံုေတြက ကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ၾကတာ ငါတို႔ အက်ဳိးမခံစားရ ဘူးလား ?

ဦးပဥၹင္းေတြေကာ ေကာင္းမြန္စြာ တရားအားထုတ္ႏိူင္ၾကလား ? လမ္းမွာ ဆြမ္းခံၾကြလာရင္ တခ်ဳိ ့ ေတြက ဘယ္လ ုိျမင္ေနၾကျပီလဲ။ ေက်ာင္းသားေတြ ပညာေရးကိုေကာ တကယ္လိုက္စားေနၾကလား ? အဂၤလိပ္ လက္ထက္က ဆယ္တန္းေအာင္ရင္ ဘီေအတန္းေျဖျပီး ျမိဳ႔ပိုင္၊ နယ္ပိုင္လုပ္လို႔ ရေသးတယ္။ အခုဆယ္တန္းေအာင္တဲ့ လူငယ္ေတြ DSA သြားတဲ့ လူငယ္ေတြ အခြင့္အေရးႏွင့္ အာဏာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႔ရဲ ့လွည့္ကြက္ၾကားမွာ ဘုန္းၾကီးနဲ႔ ျပည္သူေတြကို သတ္ေနၾကျပီ။ ဗိုလ္မွဴးကို အဘ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အေဖေခၚ မင္းတို႔ ဇနီးမယားေတြေကာ အဆင့္ဆင့္ ဒူးတုပ္ေနၾကရတယ္ မဟုတ္လား ? ဘ၀တက္လမ္းအတြက္ လူငယ္ေတြ အကုန္လံုး စစ္ထဲ၀င္ၾကဖို႔လား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူေတြ အတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ျမန္မာႏိူင္ငံသားေတြနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတာပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆုံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔၊ ခံယူခ်က္ေတြ မမွားၾကဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။

စီးပြားေရးသမားေတြ…..မိတ္ေဆြတို႔ ရွာေနတဲ့ ေငြးေၾကးနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မွူေတြက စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ ့ စီးပြားေရး လွည့္ကြက္ေအာက္မွာ အာမခံခ်က္မရွိဘူးေနာ္။ ပိုင္ဆုိင္မွုနဲ႔ ရွာေဖြ၀ယ္ယူခဲ့ရတ့ဲ ေငြေၾကးမွ်တရဲ႕လား။ ၀ါဇီက ထုတ္ခ်င္တိုင္း ထုတ္လိုက္တဲ့ ေဖာင္းပြေနတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကို မ်က္ကန္းတေစၧမေၾကာက္ အသဲအမဲ လိုက္ရွာေနၾကတယ္ မဟုတ္လား။

ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းေတြေကာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးတဲ့လစာနဲ႔ ေလာက္ငွၾကရဲ႕လား ? လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းခ်င္ေပမယ့္ လုပ္ေနၾကရတယ္၊ မ်ားမ်ားစားရမဲ့ ေနရာကို ေရာက္ရဖို႔ဘဲ ၾကိဳးစားေနရတယ္ မဟုတ္လား?

ငါတို႔ေတြ အားလံုး အေျခခံ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ရွိဖို႔ လြတ္လပ္စြာ ေလ့လာေျပာဆိုႏိူင္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ ေတြးေခၚမႈနဲ႔ တိက်တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ဖို႔လိုပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကို လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ပုထုဇဥ္ေတြျဖစ္ျပီး ၎တို႔ အာဏာ၊ ရပိုင္ခြင့္၊ တည္ျမဲေရးကို ေရွးရွဳေနၾကတာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဆက္လက္ျပီး လစ္လ်ဴရွဴျပီး မေနသင့္ေတာ့ပါဘူး။ မိမိလူမ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င၊္ သယံဇာတတို႔ကို ကိုယ့္ဘာသာ မထိန္းသိမ္းလ်င္ ဘယ္သူ ထိန္းသိမ္းမွာလဲ? လူ ့အခြင့္အေရးဟာ လူသားေတြ အားလံုးနဲ႔ ပတ္သတ္သက္ဆိုင္ နားလည္သင့္ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ မသမာသူ ဝိသမ ေလာဘ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေပၚေပါက္လာရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ပထမ အဆင့္အေနနဲ႔ လာမယ့္မတ္လ၂၇ရက္ေန႔ ေတာ္လွန္ေရးေန႔မွာ ျပည္ပမွာ ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားခံ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး တစ္ခဲနက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ထားရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးလဲ ပါ၀င္ဆႏၵျပက်ဖို႔ ႏွိုးေဆာ္အသိေပး အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ လုပ္ရပ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတြက္ အသက္ေပးသြားၾကေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားနဲ႔ တကြ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအားလံုး တမလြန္မွ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ျမင္သည္ အထိ၀န္းရံ ေစာင့္ေရွာက္ႏိူင္ၾကေစေသာ၀္……….

ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား

No comments:

Post a Comment