3.08.2010

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား မနက္ျဖန္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္

နအဖ၏ တီဗီက ယေန႔ညေန ၄နာရီတြင္ မနက္ျဖန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာဥပေဒ ၅ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာမည္ဟု ေၾကျငာသြားပါသည္။ 
ထုတ္ျပန္မည့္ ဥပေဒမ်ားမွာ -
(၁) ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊
(၂) ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊
(၃) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊
(၄) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္
(၅) ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။
တီဗီ သတင္းက ထို ဥပေဒမ်ားကို မနက္ျဖန္ထုတ္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖၚျပသြား မည္ဟု ဆိုပါသည္။
၂၀၀၈ အေၿခခံ ဥပေဒပါ ျပဌန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ ၄၄၀ ေနရာျဖစ္ၿပီး ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအမတ္ ေနရာ ၂၂၄ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ထိုအမတ္ေနရာ ၄၄၀ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိုးစု အမတ္ေနရာ ၂၂၄ ေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိလြတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္ေထာင္စု ပါလီမန္ဟု ေခၚဆိုရန္ ထို အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္မည္ဟု တြင္တြင္ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ကိုလည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လည္းေကာင္း နအဖက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း မရွိခဲ့ရာမွ ယခုအၾကိမ္သည္ ပထမဦးဆံုး တရားဝင္ ထုတ္ျပန္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ 
အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပ၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေနၾကပါသည္။ ထို႔အတူ NLD ပါတီကလဲ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္၍ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ညွိႏုိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း မရွိပဲႏွင့္ လည္းေကာင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ညွိႏိုင္းမႈ လံုးဝမရွိပဲႏွင့္ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ အလံုးစံုပ်က္စီးေရးႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရးကိုသာ ေရွးရႈေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္သူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment