3.31.2010

တစညႏွင့္ ႀကံ႕ဖြ႕ံပါတီမ်ား ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာႏုိင္

မတ္လ ၃၀။ ရန္ကုန္ 
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ရ ပါတီ NLD က တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳရန္ တနၤလာေန႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ မဆလ တျဖစ္လဲ တစည ပါတီႏွင့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီတို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာစရာ ရွိပါသည္။ 
NLD ပါတီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ ေန႔တြင္ပင္ တစည ပါတီႏွင့္ အျခားပါတီငယ္ ႏွစ္ခုတို႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။  စစ္တပ္အရာရွိ ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲစည္းထားေသာ တစည ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက အင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ ေျပာခဲ့ရာတြင္ သူတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၃၃၀တြင္ ၁၈၀ ေနရာအထိ ရရွိရန္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ အမတ္ေနရာ ၁၆၈ ေနရာတြင္ ရႏိုင္သမွ် အမတ္ေနရာ အမ်ားဆံုး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
တစည ပါတီသည္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ပါတီျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္ ၂.၈သန္းရရွိခဲ့ၿပီး ၊ အမတ္ေနရာ ၁၂ေနရာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က NLD ပါတီသည္ မဲအေရအတြက္ ၇.၉ သန္းရရွိၿပီး အမတ္ေနရာ ၃၉၂ ေနရာျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
ယခုအခါ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္ဗို္လ္ခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ ႏုတ္ထြက္ကာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႀကံဖြံ႕ ပါတီသည္လည္း ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ လာစရာရွိေနရာ အကယ္၍ နအဖတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေန က်င္းပလွ်င္ ထိုပါတီႏွစ္ခု ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
နအဖ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္ေပါင္း ၆၀ သည္ လာမည့္ ေမလ ၈ရက္ေန႔တြင္ ျပည့္မည္ ျဖစ္ရာ ထိုေန႔တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ ပူပန္စြာ ေျပာဆိုေနမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ 
NLD ပါတီ ဒုဥကၠ သူရဦးတင္ဦးကမူ NLD မွတ္ပံုမတင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေျပာျပခဲ့စဥ္က မိမိတို႔ အေနႏွင့္ မိမိတို႔ ပါတီ ဆိုင္းဘုတ္ကို ျဖဳတ္ခ်မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအတြက္ နအဖတို႔ အေနျဖင့္ ႀကိဳက္သလို ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment