4.26.2010

လြတ္ေျမာက္ဆဲ ျမန္မာကေလးမ်ားစိုးရိမ္


ဧျပီ ၂၆
မေလးရွားနိုင္ငံက လန္တန္းျပည္နယ္ တႏၱာေမရ လူ၀င္မႈ စခန္းထဲတြင္ ဖမ္္းဆီးထိမ္သိမ္းခံေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာကေလးငယ္ ၆ဦးတုိ႔အား လူကုန္ကူးသူမ်ားက ျခ္ိမ္ေျခာက္ေျပာဆိုသလို ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာဆိုျခင္း ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အျပည့္အစံုသို႔.....

No comments:

Post a Comment