6.18.2010

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သီးျခားအာမခံလုပ္သင့္

ဇြန္ ၁၇ / မက္သီခၽြန္းသတင္းစာ

ဘာသာျပန္ (ကိုတီး) ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္။

ထိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အာမခံ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ထည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳမည့္ ကိစၥမွာ ေရရွည္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးလာနိုင္ဖြယ္ရွိသျဖင့္ သီးျခားစီ လုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ထုတ္ မက္သီခၽြန္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဖိုင္ထံုကေယာက္ေထာင္က “ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အာမခံျခင္းကို ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ” ထုတ္ေဖၚေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္အား ျပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လ၂ ရက္ေန႔ ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာန အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပ ခဲ့သည္။ အဆိုပါကိစၥကို အစည္းေ၀း တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတူတူ မလုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ခက္ခဲေနခ်ိန္မ်ိဳး အပါအ၀င္ အျခား အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား ၾကံဳေနရပါက အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးရံုးတြင္ သြားေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းခံ နိုင္သည္။

အလုပ္အကုိင္မရမီတြင္ ေနထိုင္ စားေသာက္စရိတ္မ်ားအား ထုတ္ေပးျခင္း၊အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ ထိုင္းနိုင္ငံသားမ်ားရရွိေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ေရြ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျပႆနာတက္လာနိုင္ေၾကာင္း လက္ရွိ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရတြက္၊ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း အပါအ၀င္၊ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေနအထားမ်ားအား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသြားျပီး အဆိုပါ အာမခံ ေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္းကို စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေရးထားသည္။

လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ထံမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီ တစ္ႏွစ္အတြက္ ဘတ္ေငြ ၅၀၀/စီေကာက္ခံျပီး အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေရတြက္အလုိက္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းေငြမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔မည္ပံု ျဖတ္ေတာက္လာမည္ကိုမူ ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။

No comments:

Post a Comment