7.23.2010

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုမွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕ႀကီးသို႔ ေလွ်ာက္ထားလႊာ

Photobucket

No comments:

Post a Comment