9.19.2010

ေနျပည္ေတာ္ စစ္တိုင္းမွ ႀကံဖြံ႕ႏွင့္ တစည ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ေဒသကိုယ္စားလွယ္စာရင္း
ပ်ဥ္းမနားျမိဳ့နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ဦးဥာဏ္ေရႊ (တစည)
ဦးလွျမင့္ဦး(USDP)
ဦးသိန္းလြင္(အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ဦးေဌး၀င္း (USDP)
ဦးတင္ေအး(တသီပုဂၢလ)
ဦးျမင့္ဦး(တစည)
တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ဦးေမာင္ဦး(USDP)
ဦး၀မ္းေမာင္(တသီးပုဂၢလ)
ဦးသန္း(တစည)
ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
သူရေရႊမန္း(USDP)
ဦးခ်စ္စိန္(တစည)
ပုဗသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး (USDP)
ဦးလွေရႊ (တစည)
ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ဦးၾကည္ျမင့္(တစည)
ဦေက်ာ္စြာခိုင္(USDP)
ဇမၻဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ဦးသိန္းစိန္ (USDP)
ဦေက်ာ္ေအး(တစည)
ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ဦးျမဟန္(တစည)
ဦးျမင့္လွိဳင္(USDP)
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၉ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ဦးစိုးတင့္ေအာင္ (တစည)
ဦးမွတ္ႀကီး(ျပည္ခိုင္ျဖိဳး)
ဦးရန္ေအာင္မင္း(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၀ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ဦးခင္ေမာင္ေဌး( USDP)
ဦးျမင့္ဦး(တစည)
ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲခ်ဳပ္)

ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ့ ေရဒီယိုမွလႊင့္မည့္ ပါတီမ်ား၏အခ်ိန္ဇယား

၂၄.၉.၂၀၁၀
ၿမိဳ(ခ)ခမီ
တစညပါတီ

၂၅.၉.၂၀၁၀
လားဟူအမ်ိုးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
ကိုးကန့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီညြတ္ေရးပါတီ

၂၆.၉.၂၀၁၀
ပအိုး၀္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)

၂၇.၉.၂၀၁၀
ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ

၂၈.၉.၂၀၁၀
ကရင္ျပည္သူ့ပါတီ
၀အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ

၂၉.၉.၂၀၁၀
တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ
မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ

၃၀.၉.၂၀၁၀
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁.၁၀.၂၀၁၀
ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ပါတီ

၂.၁၀.၂၀၁၀
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၃.၁၀.၂၀၁၀
ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ
၀ံသာႏု NLD (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

၄.၁၀.၂၀၁၀
ေခတ္သစ္ျပည္သူ့ပါတီ
ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ

၅.၁၀.၂၀၁၀
မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ

၆.၁၀.၂၀၁၀
အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ

၇.၁၀.၂၀၁၀ 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၈.၁၀.၂၀၁၀
အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြဲ့ျဖိဳးေရးပါတီ

၉.၁၀.၂၀၁၀
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ
ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

၁၀.၁၀.၂၀၁၀
ခမီအမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ

၁၁.၁၀.၂၀၁၀
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္(ဒကစ)
ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၁၂.၁၀.၂၀၁၀
အမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
ၿမိဳ(ခ)ခမီအမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔

၁၃.၁၀.၂၀၁၀
တစညပါတီ
လားဟူအမ်ိုးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၁၄.၁၀.၂၀၁၀
ကိုးကန့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီညြတ္ေရးပါတီ
ပအိုး၀္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

၁၅.၁၀.၂၀၁၀
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)
ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ

၁၆.၁၀.၂၀၁၀
ျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ
ကရင္ျပည္သူ့ပါတီ

၁၇.၁၀.၂၀၁၀
၀အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ

၁၈.၁၀.၂၀၁၀
မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

၁၉.၁၀.၂၀၁၀
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၂၀.၁၀.၂၀၁၀
၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ပါတီ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

၂၁.၁၀.၂၀၁၀
အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ

၂၂.၁၀.၂၀၁၀
၀ံသာႏု NLD (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)
ေခတ္သစ္ျပည္သူ့ပါတီ

၂၃.၁၀.၂၀၁၀
ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ
မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

၂၄.၁၀.၂၀၁၀
ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ
အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၂၅.၁၀.၂၀၁၀
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ
၀ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၂၆.၁၀.၂၀၁၀
ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၂၇.၁၀.၂၀၁၀
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြဲ့ျဖိဳးေရးပါတီ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ

၂၈.၁၀.၂၀၁၀
ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ
ခမီအမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၂၉.၁၀.၂၀၁၀
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွုင္ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္(ဒကစ)

၃၀.၁၀.၂၀၁၀
ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
အမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment