10.26.2010

သီရိလကၤာေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား သေဘာထားထုတ္ျပန္

By abma | October 26, 2010
တရားမမွ်တေသာ နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပြဲအား မေထာက္ခံေၾကာင္း
သီရိလကၤာေရာက္ ၿမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (MSMA) ၏
ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခ်က္ကို ေမေမ႔သား ရွင္၀ါ ဖတ္ၾကားေနစဥ္


ၿမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား နအဖ အလံသစ္အား မီးရွဳိ႔ေနစဥ္Msma Statement

No comments:

Post a Comment