10.18.2010

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္းကို ပိုမိုေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္မွရွင္းလင္းပြဲ

Photobucket
Photobucket
ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ေနျပည္ေတာ္။
ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ၏ မဲေပးမႈဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင္ၾ့ကည့္ အကဲခတ္မႈမ်ားကို မလိုအပ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌအျဖစ္ နအဖမွ ခန္႔အပ္ထားသူ ဦးသိန္းစိုးမွ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ထို႔အတူ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားကို ျမန္မာျပည္အတြက္ ယခင္ကတည္းက လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ သတင္းယူရန္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔လက္ခံရန္လည္း သူ႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာခဲ့ပါသည္။
သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ဦးသိန္းစိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သာ က်ခံထားရၿပီး အက်ဥ္းသား မဟုတ္၍ ဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္ရွိသည္ ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက ယခုျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈ ရွိလိမ့္မည့္မဟုတ္ဟု ေဝဖန္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ဦးသိန္းစိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ က်င္းပျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုမ်ားက မဲေပးၾက၍ မဲေရတြက္မႈကိုလည္း အမ်ားေရွ႕တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု မ်ားကသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ ဆံုးျဖတ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။
၂၀၀၈ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရယူထားရန္ ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္သလို၊ စစ္တပ္ထိပ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ မည္သည့္ေနရာမ်ားကို ရယူၾကမည္ကို ေဝျခမ္းထားၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားၾကားမွပင္ ျပည္ပမွ လာေရာက္ အကဲခတ္သူ မ်ားလည္း မလိုပဲ စစ္တပ္အာဏာရွင္တို႔၏ ေသနတ္ေျပာင္းဝေအာက္မွ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္လိမ့္ဆိုေသာ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၾသဇာအာဏာ မရွိမႈႏွင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စစ္အုပ္စု၏ ေျပာဆိုခြင့္ေပး သေလာက္သာ ေျပာဆိုေနရျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသလို၊ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အရိပ္လကၡဏာ မရွိဟု ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆို ေနၾကပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment