11.08.2010

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး အသံမ်ား

အစစအရာရာ အႏိုင္ရေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားလွ်က္ႏွင့္ နအဖေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီကပင္ အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္ NDF ပါတီက ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ NDF ပါတီ အေနျဖင့္ အနဲဆံုး မဲဆႏၵနယ္ ၁၆ ေနရာထက္မနည္း အႏိုင္ရခဲ့သည္ဟု ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ေျပာပါသည္။
သူကေျပာျပရာတြင္ သူတို႔ပါတီ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း တစ္ခုထဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၉ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ေနရာႏွင့္ စုစုေပါင္း ၁၆ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ NDF ပါတီက ရန္ကုန္တိုင္း ၁၆ ေနရာမွာ အႏိုင္ရခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဘယ္လိုေၾကျငာမယ္ဆိုတာေတာ့ အေသအျခာ မေျပာႏိုင္ဘူးဟု ဆိုပါသည္။ မဲေရတြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ NDF က အသာရေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။
သူ့ပါတီအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အားလံုးအတြက္ ၁၆၁ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္မဲမ်ား ကိစၥအပါအဝင္ အျခားတရားမမွ်တမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ဟုဆိုပါသည္။
မဲမ်ားေရတြက္ေနစဥ္တြင္ မ်ားစြာေသာႀကိဳတင္မဲမ်ားသည္ အိတ္မ်ားျဖင့္ထည့္၍ မဲရံုမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မဲေရတြက္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ေန႔မ်ားအထိ ၿပီးဆံုးျခင္း မရွိဟုလည္း ဆိုပါသည္။
ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘေဆြ၏ သမီး စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္မွ အေရြးခံခဲ့သူ ေဒၚေနရီဗေဆြကမူ သူမအေနႏွင့္ လက္ရွိက်န္းမာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ပိုင္စိုးႏွင့္ NDF မွ ဦးစိုးဝင္း တို႔ႏွင့္ အတူပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး မဲမ်ားေရတြက္ရာတြင္မူ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ မရခဲ့ဟု ဆိုပါသည္။
သူမအေနႏွင့္ မ်ားစြာေသာ မ်က္ႏွာစိမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားက သူမတုိ႔အား ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္မရေအာင္ တားဆီး ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဓိအေနႏွင့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ ေဒါက္တာပိုင္စိုးႏွင့္ NDF ဦးစိုးဝင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရလိမ့္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ ဥကၠျဖစ္သူ ဦးသုေဝကမူ သူတို႔ပါတီႏွင့္ NDF ပါတီတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိပဲ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီက ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အႏိုင္ရသြားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ကန္႔ကြက္သြားရန္ ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ဦးသုေဝ၏ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ မေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄၇ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ သူကေျပာျပခဲ့ရာတြင္ သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ မႏၱေလးႏွင့္ ပဲခူးတို႔တြင္ တစ္ေနရာစီႏွင့္ သံုးေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ဦးသုေဝကိုယ္တိုင္ကမူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာအတြက္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္ရွိ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ဦးသုေဝက ဦးေအာင္ၾကည္ကို ေဝဖန္ေျပာဆို ခဲ့ရာတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ မဲအမ်ားစုတြင္ မဲရံုမွဴး၏ လက္မွတ္မပါေသာေၾကာင့္ ပယ္မဲမ်ားျဖစ္ထိုက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ မီးရထားဝန္ထမ္းမ်ား၏ မဲမ်ားတြင္ မဲရံုမွဴး၏ လက္မွတ္ မပါရွိသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒအရ ပယ္မဲမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့အေနႏွင့္ မဲရံုတြင္ေပးအပ္ေသာ မဲမ်ားကို ေရတြက္ေနစဥ္က အသာစီးရေနခဲ့ေသာ္လည္း မဲရံုမွဴး၏ လက္မွတ္မပါေသာ ထိုမဲမ်ားေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုမဲမ်ားသည္ ရုတ္တရက္ မဲပံုးတြင္းသို႔ မည္ကဲ့သို႔ ေရာက္လာသည္ကို နားမလည္ႏိုင္ဟု ဆိ္ုပါသည္။

No comments:

Post a Comment