1.16.2011

သာႆနာ့ ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Photobucket
Photobucket

No comments:

Post a Comment