1.18.2011

လာမည့္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ NLD အယူခံကို ေနျပည္ေတာ္ တရားရံုး ၾကားနာမည္

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၈။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရွ႕ေနႀကီး သံုးဦးသည္ လာမည့္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ NLD ပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈအတြက္ သြားေရာက္ ေလွ်က္လဲခ်က္ေပးရမည္ဟု ထိုေရွ႕ေန သံုးေယာက္တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သူ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါသည္။
ထိုအထူးအယူခံေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၆ ရက္ေန႔အထိ ရက္ (၆၀) အတြင္းပါတီကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ NLD ပါတီကို တရားမဝင္ေတာ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မရွိဟူသည့္ အခ်က္အေပၚမူတည္၍ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုတရားစြဲဆိုေလွ်ာက္ထားမႈကို ရန္ကုန္ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္မွ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ရက္ေန႔ ကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခု ေနျပည္ေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္မွ ၾကားနာမည့္ အယူခံသည္ NLD အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေနာက္ဆံုး အယူခံလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ပယ္ခ်ခဲ့လွ်င္ NLD ပါတီအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တရားဝင္ ရပ္တည္ႏိုင္မႈကို ထိခိုက္လာႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ NLD ပါတီကမူ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ဟု ေၾကျငာထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment