12.09.2008

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးေန တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၊


No comments:

Post a Comment