5.06.2009

ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ ၂၀၀၉ ခု ပထမေလးလပတ္တိုက္ပြဲစာရင္းခ်ဳပ္

ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏

၂၀၀၉ ခု ပထမေလးလပတ္တိုက္ပြဲစာရင္းခ်ဳပ္

တိုက္ပြဲ ရန္သူေသ ရန္သူဒဏ္ရာ ရန္သူလက္နက္ခ် သိမ္းရလက္နက္ မိမိထိခိုက္မႈ
ဇန္နဝါရီ ၁၀၇ ၆၄

(ဒုရင္းမႉး-၁

အရာခံဗိုလ္-၁)

၁၂၉

(ဒုခြဲမႉး-၁)

က်-၂
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၆ ၃၀ ၈၆

(ဒုရင္းမႉး-၁

ခြဲမႉး-၁)မတ္ ၁၀၆ ၇၃

(ဒုရင္းမႉး-၁

ခြဲမႉး-၂

ဒုဗုိလ္-၁

စခန္းမႉး-၁)

၁၂၀

(ရင္းမႉး-၁

ဗိုလ္မႉး-၁

ဒုဗိုလ္-၁)


၁၄ က်-၁

ဒဏ္ရာ-၄

ဧၿပီ ၉၆ ၅၈

(ဗိုလ္ႀကီး-၁

ခြဲမႉး-၂

ဗိုလ္-၂

ဒုဗိုလ္-၂

အရာခံဗိုလ္-၁)

၉၉

(ဒုဗိုလ္-၁)


က်-၄

ဒဏ္ရာ-၁

ပထမ ၄ လ စုစုေပါင္း ၃၈၅ ၂၂၅

(ဒုရင္းမႉး-၂

ဗိုလ္ႀကီး-၁

ခြဲမႉး-၄

ဗိုလ္-၂

ဒုဗိုလ္-၃

စခန္းမႉး-၁

အရာခံဗိုလ္-၂)

၄၃၄

(ရင္းမႉး-၁

ဒုရင္းမႉး-၁

ဗိုလ္မႉး-၁

ခြဲမႉး-၁

ဒုခြဲမႉး-၁

ဒုဗိုလ္-၂)

၁၉ က်-၇

ဒဏ္ရာ-၅


မွတ္ခ်က္။ DKBA ႏွင့္ျဖစ္သည့္တိုက္ပြဲမ်ား၊ DKBA က်ဆံုး-ဒဏ္ရာရ လက္နက္ရစာရင္းမ်ား ထည့္မထားပါ။


Karen National Liberation Army

2009 first tri-annual engagement summary

Month Engagements Enemy dead Enemy wounded Enemy surrender Confiscated weapons KNLA casualties
January 107 64 129 3 1 2 dead
February 76 30 86
1
March 106 73 120
14 1 dead;

4 wounded

April 96 58 99
3 4 dead; 1 wounded
Total 385 225

(Maj.-2

Capt.-5

Lt.-3

2nd Lt.-3

RSM-2)

434

(Lt. Col.-1

Maj.-2

Capt.-1

Lt.-1

2nd Lt.-2)

3 19 7 dead;

5 wounded


Note: The list above does not include skirmishes with DKBA nor contains DKBA casualties.

NCGUB Border Officeမွေပးပို႔ေသာသတင္း

1 comment:

  1. သတင္းေကာင္းပဲဗ်ိဳ႕။ ေဆာ္ထားဟ။

    ReplyDelete