8.11.2009

ဂၽြန္ယက္ေတာကို ေဆးရံုမွ ေထာင္တြင္းသို႔ ျပန္ေခၚသြားၿပီ

ၾကားျဖတ္သတင္း
ဂၽြန္ယက္ေတာကို မေန႔ည ၉နာရီခန္႔က အင္းစိန္ေထာင္ထဲသို႔ ျပန္ေခၚသြားၿပီ ဟု သိရပါသည္။ ထိုသို႔ အေရးတႀကီး ျပန္ေခၚသြားသျဖင့္ ယေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ စီခ်င္ခ်က္ အၿပီးအျပတ္ ခ်ႏိုင္ေသာ အေနအထားသို႔ ျပန္ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္ သည္။

No comments:

Post a Comment