8.12.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမိန္႔ခ်အၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

Joint Statement ,FDB Statement ,NLD(LA),ANC,BMA (Click)
New Folder
Aug 11, 2009
by green


Open Letter to Senator Jim Webb_Bur

ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေႀကညာခ်က္

လက္ရွိဂ်ကာတာ အစည္းအေ၀းအေပၚ FBF ၏ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ
No comments:

Post a Comment