8.12.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမိန္႔ခ်အၿပီး ဆႏၵျပပြဲ ဓါတ္ပံုမ်ား

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္(click)
Photo After DASSK sentanceted
Aug 11, 2009
by green

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ(Click)

No comments:

Post a Comment