9.01.2009

ျမန္မာ့ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီမွ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

ျမန္မာ့ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ(Department of Atomic Energy ) ၏ တာဝန္ရွိသူမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ အႏုျမဴ စြမ္္းအင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာပါသည္။
ထိုထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ကတည္းက UBARI ေခၚ Union of Burma Applied Research Institute ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး သုေသသန လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟို သုေသသနဌာန (Central Research Organization) မွ Myanmar Scientific and Technological Research Department(MSTRD) အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ၿပီး ထိုအမည္ျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္တြင္မွ Department of Atomic Energy အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနခြဲ တခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) ၏ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ၁၉၅၇ခုႏွစ္ ကတည္းက တက္ႀကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး IAEA ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားကို ရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုေနာက္ လံုၿခံဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို IAEA ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ထိုစည္းကမ္း နည္းလမ္းမ်ား အတိုင္းသာ အဏၰဝါေဗဒ၊ အာကာသနည္းပညာႏွင့္ က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ DAE ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပသြားခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တဦး(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)
ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏုျမဴ စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ၏ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ဘူးသူ တဦးကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ၏ စေကာ္လာရွစ္ ပရိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းအစီ အစဥ္ မ်ားကို သြားေရာက္ တက္ခြင့္ ရသူမ်ားမွာ စစ္ဘက္မွ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး က်န္သူအနည္းငယ္မွာ ရႈပေဗဒဌာနမွ ဆရာ ဆရာမ အခ်ိဳ႕သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
DAE မွေပးေသာ ပထမပတ္ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရသူမ်ားမွာ စစ္တပ္မွ ေပးေသာ B.SC(Radiography)ဘြဲ႕အတြက္ တက္ေရာက္ေနေသာ စစ္သားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ ထို Radiation and emergency protection ဘာသာရပ္ကို ဘာသာရပ္ တခု အေနႏွင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး အတန္းတင္ စာေမးပြဲ တြင္ Subject တခုအေနျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။
ဒုတိယပါတ္ႏွင့္ ေနာက္အပါတ္မ်ားကိုမူ X-Ray ေရာင္ျခည္ကို အသံုးျပဳရေသာ အစိုးရဌာန အခ်ိဳၽ႕ႏွင့္ ေဆးရံုမ်ား၊ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းမ်ားမွ ဓါတ္မွန္ ကၽြန္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုသင္တန္းမ်ား အတြက္မူ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
ထိုသင္တန္း နည္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အႏုျမဴနည္းပညာမ်ား၊ အႏုျမဴ ဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ပံုမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္နားလည္ သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက အႏုျမဴစြမ္းအင္ အတြက္ အေျခခံ ျဒပ္စင္ တခုျဖစ္ေသာ ယူေရနီယံကို ရွာေဖြရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ က်ိဳးပမ္းေနခဲ့သည္ကို သိခဲ့ရသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႔ေဒသ မ်ားရွိ သဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ယူေရနီယမ္ကို ထုတ္ရန္ႀကိဳးပန္းခဲ့ေသာ္လည္း သဲတန္ေပါင္းမ်ားစြာမွ ယူေရနီယံ ပမာဏ အနည္း ငယ္သာ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ရပ္တန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသအခ်ိဳ႔တြင္ ယူေရနီယမ္ ထြက္ရွိ္ႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႕ရွိထားသျဖင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ဟု သိရေၾကာင္းကိုလည္း ထိုသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သူက ေျပာျပသြားခဲ့ပါသည္။
ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ

No comments:

Post a Comment