9.29.2009

စစ္အုပ္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ကို ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ဆႏၵျပၾက (ဗီဒီယို သတင္း)

No comments:

Post a Comment