12.07.2009

ဗမာ့ေရးရာအဖြဲ႕သားမ်ား၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္

လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာ့ဂ္ ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက လူႀကီးမင္းအား ဗမာ့ေရးရာအဖြဲ႕သားမ်ားမွ ဘေလာ့ဂ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ အဆင့္သင့္ ရွိေနပါသည္ ။

လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာ့ဂ္ ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိပါက ကၽြန္မတို႔ ဗမာ့ေရးရာအဖြဲ႕ ၏ Blog Templates ၀ပ္ဆိုဒ္ www.ban-templates.org.uk.tt သို႔ သြားေရာက္ၿပီး လူႀကီးမင္း ျပဳလုပ္လိုေသာ ဘေလာ့ဂ္ တန္းပရိတ္ပံုစံနံပါတ္ ( ဥပမာ - BAN-001 ) ႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ အလက္ မ်ားအား လည္းေကာင္း ၀ပ္ဆိုဒ္တြင္ ရွိေသာ Form အား ျဖည့္စြက္ၿပီး အတည္ ျပဳေပးပါရန္ လို အပ္ပါသည္။လူႀကီးမင္း အတည္ ျပဳသည့္ ရက္မွ ( ၂ ) ရက္ အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာ့ဂ္ ျပဳလုပ္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Blogspost Name အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ ဒိုမိန္း ထပ္မံ ရယူလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ဗမာ့ေရးရာအဖြဲ႕ ၏ Burma Affairs Register a Domain ၀ပ္ဆိုဒ္ http://www.ban-domain.org.uk.tt သို႕သြားေရာက္ၿပီး လည္းေကာင္း ၀ပ္ဆိုဒ္တြင္ ရွိေသာ Form အား ျဖည့္စြက္ၿပီး Register ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းမွ Register ျပဳလုပ္ၿပီး ( ၅ ) နာရီအတြင္း လူႀကီးမင္း Register ျပဳလုပ္ထားေသာ ဒိုမိန္း အား အတည္ျပဳ စတင္ သံုးစြဲလို႔ ရေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗမာ့ေရးရာအဖြဲ႕သားမ်ား အေနျဖင့္ Blog ျပဳလုပ္ ေပးျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဒိုမိန္းျပဳလုပ္ ေပးျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ....

၁။ ျမန္မာျပည္ရွိ ျပည္သူ/ျပည္သားမ်ား သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေရး
၂။ သတင္း ႏွင့္ နည္းပညာ တိုးတက္ေရး
၃။ ျမန္မာျပည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ တဖက္တလမ္းမွ မီဒီယာစြမ္းအား ျဖင့္ စစ္အစိုးရအား တိုက္ပြဲ၀င္ေရး တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မတို႔ ဗမာ့ေရးရာအဖြဲ႕သားမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုသူ မ်ားအားလည္း ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါ သည္။

No comments:

Post a Comment