3.09.2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို အလီလီ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု ေၾကျငာ

Photobucket
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၊ ၂၀၁၀။
ယေန႔နံနက္ထုတ္ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို အခ်ဳပ္ပို ႏွစ္မ်က္ႏွာျဖင့္ ေဖၚျပ ထားသည္။ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီသြားမည္ဟု ေၾကျငာထားေသာ္လည္း မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ထုတ္ေဝမည္ဟု မပါရွိခဲ့ပါ။ 
 အကယ္၍ သတင္းစာမ်ားတြင္ အလံုးစံု ေဖၚျပၿပီးမွ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝမည္ဆိုပါက ဥပေဒအားလံုးကို ထုတ္ျပန္ ၿပီးသည္အထိ ရက္အနည္းငယ္ ေစာင့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္ အတိအက်ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 
ယေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ နအဖသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ထို၅ဦးက တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားကို ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းသြားရမည္ဟု ဆိုပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို လက္ခံရန္တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အတူ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္၄င္း လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္၄င္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရြ႕ဆိုင္းျခင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျပဳႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ 
ထို႔အတူ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီအႏိုင္ရခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါရွိပါသည္။ 
က်န္ဥပေဒ ေလးရပ္အနက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို မနက္ျဖန္တြင္ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment