4.30.2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တရားစြဲ

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၉။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ အမွတ္၂၅ ပါ ရက္ေပါင္း၆၀ အတြင္း ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကိုတားျမစ္ဝရမ္း ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားေစခဲ့ပါသည္။
ထိုဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ဥပေဒစတင္ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ ရက္၆၀ အတြင္းမွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ျခင္း မရွိသည့္ပါတီသည္ အလိုလိုပ်က္ျပယ္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။
NLD  ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႕မွ ဦးၾကည္ဝင္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အမွတ္ ၅(က) ႏွင့္ အမွတ္ (၂၅) တို႔ကို တားျမစ္ေပးရန္ ေလွ်က္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 
 NLD ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွ ထိုေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိဟု ဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ထိုဥပေဒအရ ဆိုညွ်င္ NLD ပါတီသည္ လာမည့္ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ရက္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္သည့္အခါတြင္ တရားဝင္ပါတီ အျဖစ္မွ ရပ္စဲ ခံရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။
NLD ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တရားဝင္ လြတ္ေတာ္ကုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ျမြက္ဟ ေၾကျငာေပးရန္ကုိပါ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဟု ဦးၾကည္ဝင္း က ေျပာပါသည္။ 
တရားရံုးခ်ဳပ္က သူတို႔၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို လက္ခံထားခဲ့ၿပီး ေနာက္တေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ လာေရာက္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္ဟု ဦးၾကည္ဝင္းက အင္တာဗ်ဴး တခုတြင္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို မတ္လ ၈ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒအရ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ ပ်က္ျပယ္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment